PL EN


2015 | 3 | 16-28
Article title

Odpowiedzialność ekologiczna jako istotny obszar ludzkiej odpowiedzialności – wymiar lokalny i globalny

Content
Title variants
EN
Ecological Responsibility as a Significant Domain of Human Responsibility: Local and Global Dimensions
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W sytuacji globalnego kryzysu ekologicznego odpowiedzialność za stan biosfery (odpowiedzialność ekologiczna) jawi się jako jeden z najważniejszych obszarów ludzkiej odpowiedzialności. Nie sposób analizować fenomenu odpowiedzialności ekologicznej w oderwaniu od fenomenu odpowiedzialności w ogóle (w sensie ogólnym) i jej ontycznych uwarunkowań. Przeprowadzona analiza wybranych ontycznych warunków ponoszenia odpowiedzialności ukazuje warunki ponoszenia odpowiedzialności ekologicznej. Prowadzi ona m.in. do wyjaśnienia ścisłego związku pomiędzy ponoszeniem odpowiedzialności ekologicznej w wymiarze lokalnym i globalnym. Odpowiedzialność ekologiczna realizowana jest zawsze w wymiarze lokalnym. Ma przy tym i lokalne, i globalne znaczenie ze względu na skutki wywiązywania się lub niewywiązywania się z odpowiedzialności ekologicznej. Skutki te należy mieć na względzie w procesie podejmowania decyzji dotyczących edukacji, polityki, gospodarki czy ekonomii, tak by niosły one ze sobą jak najmniejsze ryzyko ekologiczne.
EN
In the era of global ecological crisis responsibility for the state of the biosphere (ecological responsibility) stands as one of the most important areas of human responsibility. It is impossible to analyze the phenomenon of environmental responsibility in isolation from the phenomenon of responsibility at all (in general) and its ontic conditions. The carried out analysis of the selected ontic conditions of taking responsibility demonstrates the conditions for taking ecological responsibility. This analysis allows to explain i.a. the close relationship between incurring ecological responsibility at the local and global levels. Ecological responsibility is always carried out at the local level but it has both local and global meaning due to the effects of complying or non-complying with ecological responsibility. These effects should be borne in mind in the process of making decisions about education, politics, or economy in such a way that that they do not increase the existing ecological risk.
Year
Issue
3
Pages
16-28
Physical description
Dates
published
2015-06-30
Contributors
 • Zakład Filozofii, Akademia im. Jana Długosza, ul. Zbierskiego 2/4 , 42-200 Częstochowa
References
 • Ciążela, H., Dziarnowska, W., Tyburski. W. (2010). Wobec zagrożenia globalnym kryzysem ekologicznym. Technologiczna korekta czy aksjologiczna przebudowa?. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Darwin, K. (2009). O pochodzeniu człowieka. Warszawa: Jirafa Roja.
 • Dawkins, R. (2003). Samolubny gen. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Derbis, R. (2010). Psychologiczne konteksty jakości życia społecznego. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza.
 • Heidegger, M. (1977). Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane. Warszawa: Czytelnik.
 • Ingarden, R. (1972). Książeczka o człowieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Jan Paweł II. (2005). Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Janikowski, R. (2004). Zarządzanie antropopresją. W kierunku zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Warszawa: Difin.
 • Jaspers, K. (1990). Filozofia egzystencji. Wybór pism. Warszawa: PIW.
 • Jedynak, A. (2008). Odpowiedzialność w globalnej wiosce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Temper.
 • Jonas, H. (1996). Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej. Kraków: Wydawnictwo Platan.
 • Kierkegaard, S. (1982). Albo, albo. Warszawa: PWN.
 • Marek-Bieniasz, A. (2013). Schweitzerowskie inspiracje we współczesnej ekofilozofii i w etyce ekologicznej. W: B. Stelcer, W. Strzelecki, M. Cybulski, P. Pawlak (red.), Zdrowy człowiek i społeczeństwo w wizjach Alberta Schweitzera i Ericha Fromma. (s. 86-105). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego.
 • Picht, G. (1981). Odwaga utopii. Warszawa: PIW.
 • Schweitzer, A. (1991). Moje życie. Lublin: Instytut Wydawniczy Daimonion.
 • Schweitzer, A. (2007). Życie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy PAX.
 • Skowroński, A. (1999). Kwestia ekologiczna w nauczaniu Jana Pawła II. W: J.M. Dołęga, J.W. Czartoszewski (red.), Ochrona środowiska w filozofii i teologii. (s. 284-287). Warszawa: Wydawnictwo ATK.
 • Tyburski, W. (1999). Aksjologia ochrony środowiska przyrodniczego. W: J.M. Dołęga, J.W. Czartoszewski (red.), Ochrona środowiska w filozofii i teologii. (s. 153-169). Warszawa: Wydawnictwo ATK.
 • Tyburski, W. (2012). Solidarność – wartość etyki środowiskowej. W: H. Ciążela, W. Tyburski (red.), Odpowiedzialność globalna i edukacja globalna. Wymiary teorii i praktyki. (s. 15-27). Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Ward, P. (2010). Hipoteza Medei. Czy życie na Ziemi zmierza do samounicestwienia?, Warszawa: Prószyński i S-ka.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c77e30a5-bac0-4a9f-a818-066031d53a50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.