PL EN


2018 | 2(52) | 160-176
Article title

Przegląd wybranych metod rozwijania kompetencji informacyjnych użytkowników bibliotek akademickich

Authors
Content
Title variants
EN
Review of selected methods of developing the academic library users’ information competence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono metody Blended Learning, jako złożonego procesu nauczania na odległość, w którym można wykorzystać szeroki wachlarz technologii teleinformatycznych i nowe trendy w metodach nauczania. Zaprezentowano spersonalizowane i elastyczne podejście do tworzenia hybrydowego modelu kształcenia mieszanego wykorzystując nowoczesne metody edukacji, takie jak: masowe otwarte uczenie się w społecznościach, projektowanie uczenia się wsparte analityką, odwrócona klasa i uczenie uczenia się. Wybrane metody zostały zaproponowane przez Instytut Technologii Edukacyjnych brytyjskiego Uniwersytetu Otwartego. Analizowano metodę BL bazując na amerykańskich i brytyjskich doświadczeniach, wykazując również jej skuteczność i szerokie zastosowanie w szkolnictwie wyższym.
EN
The article presents the method of Blended Learning as a complex distance learning process in which a wide range of ICT technologies and new trends in teaching methods can be used. A personalized and flexible approach to the creation of a hybrid blended learning model was presented, using modern education methods, such as massive open social learning, learning design backed up by analytics, flipped classroom and learning to learn. Selected methods were proposed by the Institute of Educational Technology of the British Open University. The BL method was analyzed, based on American and British experience, showing its effectiveness and wide application in higher education.
Contributors
 • Politechnika Poznańska, Biblioteka
References
 • Batorski, D., Płoszaj, A. (2012). Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014-2020. Pobrane 26 czerwca 2018, z: https://www.researchgate.net/publication/280494017
 • Blended Learning Universe. (2018). What is Blended Learning? Pobrane 28 czerwca 2018, z: https://www.blendedlearning.org/basics/
 • Boelens, R., Wever, B.D., Voet, M. (2017). Four key challenges to the design of blended learning: A systematic literature review. Educational Research Review, 22, 1-18.
 • Cichoń, S. (2017). Czynniki determinujące usługi edukacyjne uczelni wyższych – wyniki badań. Problemy Jakości, 49 (7), 23-26.
 • Clarke, A., (2004). E-learning. Nauka na odległość. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
 • Czekaj-Kotynia, K. (2013). Nowoczesne metody dydaktyczne w procesie kształcenia. Człowiek – najlepsza inwestycja. Łódź: Wydawnictwo Instytutu Nauk Społeczno-Ekonomicznych.
 • DigComp. Digital Competence for Citizens. (2016). Pobrane 16 maja 2018, z: http://www.digcomp.pl/koncepcja-digcomp/obszary-i-kompetencje/
 • ECDL Polska (2016). Profile DIGCOMP. Europejska Certyfikacja Kompetencji Cyfrowych dla Polski. Pobrane 20 czerwca 2018, z: http://digcomp.org.pl/certyfikaty-digcomp/
 • Ferrar, A. (2013). DigComp 1.0: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Pobrane 18 maja 2018, z: http://digcomp.org.pl/wp-content/uploads/2016/07/DIGCOMP-1.0-2013.pdf
 • FLIP learning. Powered by World Press. Pobrane 20 maja 2018, z: https://flippedlearning.org/category/academic_subject/
 • Frąckowiak, A. (2013). Formy kształcenia ustawicznego w środowisku akademickim. Edukacja humanistyczna,1 (28) 167-175.
 • Frąckowiak, A. (2015). Kształcenie ustawiczne w szkolnictwie wyższym w Stanach Zjednoczonych. e-Mentor,3 (10). Pobrane 18 maja 2018, z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/10/id/177
 • Holmberg, B. (2005). Theory and Practice of Distance Education. London: Routledge.
 • Jankiewicz, S., Mierzwa, D. (2017). Regulacje prawne oraz kapitał społeczny jako podstawowe bariery budowy gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Marketing i Rynek, 24(10), 221-232.
 • Kineo & The Oxford Group. (2013). Blended Learning Today. Pobrane 25 czerwca 2018, z: http://www.kineo.com/m/0/blended-learning-today-2013.pdf
 • Kłosiński, B. (oprac). (2014). Jak tworzyć mapy myśli według Tony’ego Buzana. Pobrane 20 czerwca 2018, z: https://jaksieuczyc.pl/jak-tworzyc-mapy-mysli/
 • Koniewski, M. (2013). Szacowanie efektu nauczyciela na osiągnięcia edukacyjne uczniów z wykorzystaniem hierarchicznego modelu liniowego. Edukacja, 3(123), 37-59.
 • Korzystka, B., Pujanek, I. (2008). Planowanie strategii wyszukiwania informacji w zasobach drukowanych i elektronicznych dostępnych dla użytkowników Politechniki Poznańskiej. W: H. Ganińska (red), Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych. (s. 96-103). Poznań: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej.
 • Kwiatkowski, M.S. (red). (2008). Edukacja ustawiczna : wymiar teoretyczny i praktyczny. Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB.
 • Madej, M., Faron, A., Maciejewski, M. (2016). E-learning w dydaktyce szkoły wyższej – założenia, doświadczenia, rekomendacje. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa.
 • Matuszewski, M., Lasko, R. (2011). Mapy Myśli. Dowiedz się, jak zwiększyć efektywność pracy, i poznaj język swojego umysłu. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • McGee, P., Reis, A., (2012). Blended course design: a synthesis of best practices., Journal of Asynchronous Learning Networks, 16 (4); pp. 7-9.
 • Mechło, P., Grzelka J. (2015) Trening intelektu. Wyćwicz pamięć, koncentrację i kreatywność w 31 dni. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Porter, W.W., Graham, Ch.R., Spring, K.A., Welch, K.R. (2014). Blended learning in higher education: Institutional adoption and implementation. Computers & Education, 75, 185-195.
 • Sams, A., Bergmann, J. (oprac.). (2015).Tech Tools of the Flipped Classroom. Pobrane 22 maja 2018, z: http://flippedclass.com/tools/
 • Sharples, M., Adams, A., Ferguson, R., Gaved, M., McAndrew, P., Rienties, B., Weller, M., Whitelockat D. (2014) Innovating Pedagogy Report: Open University Innovation Report 3. Milton Keynes: The Open University. Pobrane 20 czerwca 2018, z: http://www.openuniversity.edu/sites/www.openuniversity.edu/files/The_Open_University_Innovating_Pedagogy_2014_0.pdf
 • Sienkiewicz, P., Świeboda, H. (2007). Edukacyjne determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, 2, 138-143.
 • Spanjers, I.A, Könings, K.D., Leppink, J., Verstegen, D.M., Jong, N., Czabanowska, K., Merriënboer, J. J. (2015). The promised land of blended learning: Quizzes as a moderator. Educational Research Review, 15, 59-74.
 • Stockwell, B.R., Stockwell, M S., Cennamo, M., Jiang, E. (2015). Blended Learning Improves Science Education. Cell, 162 (5), pp. 933-936.
 • Szempruch, J. (2017). Współczesny nauczyciel w przestrzeni technologii informacyjnych. Rocznik Lubuski, 43 (1), 131-145.
 • Tarnopolsky, O. (2012). Constructivist Blended Learning Approach: to Teaching English for Specific Purposes. London: Versita.
 • The Open University. (2018). Pobrane 16 maja 2018, z: http://www.open.ac.uk/about/main/teaching-and-research
 • University of Texas at Austin. Faculty Innovation Center. (2018). Instructional Strategies: Flipped Classroom (2018). Pobrano 18 maja 2018, z: https://facultyinnovate.utexas.edu/flipped-classroom.
 • Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero, S., Van den Brande, G. (2016). DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: The Conceptual Reference Model. Luxembourg: Publication Office of the European Union. Pobrane 18 maja 2018, z: www.digcomp.org.pl/wp-content/uploads/2016/07/DIGCOMP-2.0-update-phase-1-2016.pdf
 • Wrona, A. (2017). Odwrócona klasa – dlaczego i jak odwracać edukację? Pobrane 20 maja 2018, z: https://www.learnetic.pl/odwrocona-klasa-dlaczego-i-jak-odwracac-edukacje/
 • Zając, M., Zawisza, W., (2006). Kompetencje i standardy przygotowania nauczycieli prowadzących zajęcia w trybie online. W: J. Migdałek, M. Zając (red.), Informatyczne przygotowanie nauczycieli., Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7840468-6b2b-4f38-8465-05d46bf08f8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.