PL EN


2018 | 541 | 105-119
Article title

Analiza wypłacalności zakładów ubezpieczeń działu II w Polsce w latach 2016-2017

Content
Title variants
EN
Analysis of Solvency II of insurance companies in Poland in the years 2016-2017
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgodnie z dyrektywą Solvency II, obowiązującą od 1 stycznia 2016 r., ubezpieczyciele zobowiązani są do ujawnienia sprawozdań na temat wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR), w tym również arkuszy sprawozdawczości ilościowej (QRT). W artykule przedstawiono analizę danych ilościowych firm ubezpieczeniowych działu II w Polsce, opublikowanych w sprawozdanych na temat wypłacalności i kondycji finansowej oraz szablonach QRT, które są dostępne na stronach internetowych poszczególnych firm od 20 maja 2017 r. Autor przedstawia wnioski z analizy współczynników wypłacalności oraz komponentów kapitałowego wymogu wypłacalności na podstawie danych z lat 2016 i 2017. Otrzymane wnioski mogą być przydatne podmiotom rynku ubezpieczeniowego, środowisku naukowemu, a także klientom poszukującym transparentności w zakresie wypłacalności zakładów ubezpieczeń.
EN
In line with Solvency II directive, which has been in force since 1 January 2016, the insurers are obliged to disclose the Solvency and Financial Condition Reports (SFCR), including some Quantitative Reporting Templates (QRT). The article presents an analysis of quantitative data published by insurance companies from Polish non-life sector in the Solvency and Financial Condition Reports, which have been available on the websites of individual company since May 20, 2017. The author presents the conclusions drawn from the analysis of solvency ratios and components of the Solvency Capital Requirement based on data as of 2016 and 2017.
References
 • Bijak W., 2003, Zewnętrza ocena zakładu ubezpieczeń, [w:] J. Monkiewicz (red.), Podstawy ubezpieczeń. Przedsiębiorstwo, Poltext, Warszawa.
 • Bijak W., 2009, Praktyczne metody badania niewypłacalności zakładów ubezpieczeń, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Dyrektywa Rady z dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do podejmowania i prowadzenia działalności w dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:31973L0239.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
 • EIOPA, 2014, The Underlyng Assumptions in the Standard Formula for the Solvency Capital Requirement Calculation, https://eiopa.europa.eu/Publications/Standards/EIOPA-14-322_Underlying_Assumptions.pdf.
 • EIOPA Statistics, 2018, Solo/Annual/Published 20181113/Data extraction completed 20181108.
 • Hardie A.C., L.A.P., L.D.H., I.C.M.D.C., P.G.R.E.S., S.W F. o. W.A.D., 1984-1986, The Solvency of Life Assurance Companies, Transactions of the Faculty of Actuaries, vol. 38, s. 254.
 • IAIS, 2000, On Solvency, Solvency assessments and actuarial issues, An IAIS Issues Paper, s. 6.
 • Jajuga K., 2015, Zarządzanie ryzykiem, [w:] Część III. Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń, PWN, Warszawa.
 • Kastelijn W.M.R.J.C.M., 1986, Solvency, Surveys of Actuarial Studies, no. 3, Nationale-Nederlanden. NV., s. 7.
 • KNF, 2017, Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2016 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • KNF, 2018, Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2017 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Lisowski, J., 2010, Specyfika gospodarki finansowej ubezpieczycieli kredytu kupieckiego w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002338.
 • Report Solvency of Insurance Undertakings, 1997, Berlin.
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001844.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c78bc747-65d0-4a0c-9af9-227f3d0616e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.