PL EN


Journal
2014 | 40 | 2a | 209-220
Article title

Elastyczne kariery młodych Lubuszan - strategie radzenia sobie na współczesnym rynku pracy

Content
Title variants
EN
Flexible careers of young inhabitants of Lubuskie Region - strategies for coping on the contemporary labour market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań jakościowych nt: „Społecznych i jednostkowych konsekwencji nietypowych form zatrudnienia” ze szczególnym uwzględnieniem młodych Lubuszan, którzy swoją ścieżkę zawodową często zaczynają zatrudniając się na nietypowych zasadach. Techniką wykorzystaną w badaniach był wywiad pogłębiony, gdzie ankieterzy jako narzędzie mieli przygotowane dyspozycje do wywiadu. Respondenci zostali wybrani do wywiadów na zasadzie „śnieżnej kuli” - każdy następny respondent był wskazany przez poprzedniego. Badania zostały przeprowadzone w maju i czerwcu 2012 roku. Analiza uzyskanych wypowiedzi może być odpowiedzią na jedno z najważniejszych z pytań dotyczących elastycznego rynku pracy – czy nietypowe formy pracy są przejściową formą radzenia sobie na niestabilnym rynku pracy tylko i wyłącznie przez młodych ludzi czy jednak stają się to nieodłącznym elementem kariery każdego człowieka?
EN
The aim of the article is to introduce the results of qualitative research on ’Social and individual consequences of non-standard forms of employment’ with particular emphasis on young inhabitants of Lubuskie Region, who often start their professional career path as non-standard employees. A depth interview was the technique used in the research and the interviewers had prepared instructions for the interview. The respondents were selected on the basis of a ’snowball’ rule – each subsequent respondent was identified by the former one. The research was conducted in May and June 2012. The analysis of obtained responses may be the answer to one of the most important questions concerning flexible labour market – Are non-standard forms of employment a temporary form of coping on the unstable labour market typical for young people or are they becoming an integral part of the professional career of every man?
Journal
Year
Volume
40
Issue
2a
Pages
209-220
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl, dostęp 15. 02. 2013.
 • Dobrowolska M. (2011), Flexible forms of employment in view of unemployment problems in middle age, Jagiellonian University Press, Kraków.
 • Drozdowski R. (2002), Rynek pracy w Polsce. Recepcja, oczekiwania, strategie dostosowawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Lublin.
 • Giza A., Sikorska M. (2012), Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krzysztofek K., Szczepański M. S. (2002), Zrozumieć rozwój: od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych: podręcznik socjologii rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Róg-Ilnicka J. (2009), Nietypowe formy pracy oraz ich zbiorowe i jednostkowe konsekwencje. Przyczynek do badań, „Studia Sociologica”, nr 18.
 • Róg-Ilnicka J. (2011), Nowe elementy w biografiach młodych Polaków. Zarys problematyki, [w:] Zrozumieć społeczeństwo, zrozumieć pokolenia. Młodzież, młodość i pokoleniowość w analizach socjologicznych, red. K. Szafraniec, M. Zielińska, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra.
 • Sennett R. (2006), Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, MUZA SA, Warszawa.
 • Sewastianowicz M. (2005), Przewidywane kierunki zmian nietypowych form zatrudnienia w Polsce, [w:] Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Skóra M. (2010), Nauki Społeczne 2(4), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sztumski J. (2010), Godność człowieka na tzw. rynku pracy, [w:] Etyka a moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów, red. D. Walczak-Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Zielińska M. (2012), Deprywacja materialna jako wskaźnik standardu i jakości życia w gospodarstwach domowych w Polsce - kontekst regionalny i ogólnopolski, [w:] Gospodarstwa domowe w XXI w. Konsumpcja. Jakość życia, red. M. Janoś-Kresło, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c797e56e-cc1f-4cac-a843-74191a5ab681
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.