PL EN


2016 | 2(14) | 96-119 (24)
Article title

UCHWAŁY PROBLEMOWE ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SPRAWACH ETYKI SEKSUALNEJ

Authors
Content
Title variants
EN
PROBLEM RESOLUTIONS OF THE GOVERNING BODIES OF LOCAL GOVERNMENT ON THE QUESTION OF SEXUAL ETHICS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper deals with the legislative activity of local government bodies in relation to so-called “problem resolutions” The scope of the article covered over 50 resolutions on sexual ethics issues. Problem resolutions of municipal (county, regional) councils are sequentially discussed in the following sub-sections: gender ideology, public expression of the views of the LGBT movement, legalization of same-sex unions, pornography and prostitution. According to the author, the best form of control of the given resolutions is social control carried out by the residents of local communities within the framework of the electoral mechanism. Sub-jecting such resolutions to substantive review by the administrative courts would result in the judiciary’s entanglement in axiological, philosophical, historical and political disputes. Recognisable shortcomings in the functioning of the title institution should not obscure the importance of problem resolutions as a form of local government expression.
Year
Issue
Pages
96-119 (24)
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Grunwaldzka 13, 35-068 Rzeszów, e-mail: grzegorzmaron@op.pl
References
 • Augustyniak M., 2012, Organizacja i funkcjonowanie rady gminy, Warszawa, Lex nr 156780.
 • Blikowska J., 2014, Samorządy przeciw gender, http://www.rp.pl/artykul/1083824.html (16.05.2015).
 • Devlin P., 1965, The Enforcement of Morals, Londyn.
 • Dobkowski J., 2010, Zróżnicowanie charakteru prawnego uchwał rady gminy (uwagi de lege lata), „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku”, nr 2, s. 57–68.
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Królikowski L., 2012, Dzielnice Warszawy jednostkami samorządu terytorialnego, „Sa-morządność”, nr 3, s. II.
 • Maroń G., 2006, Prawna regulacja zjawiska pornografii w kontekście konstytucyjnych wolności i praw człowieka, „Ius et Administratio”, vol. 12, nr 4, s. 69-87.
 • Maroń G., 2014a, Uchwały okolicznościowe Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w polskim porządku prawnym, „Przegląd Prawa Publicznego”, nr 3, s. 34–49.
 • Maroń G., 2014b, Uchwały okolicznościowe Senatu w polskim porządku prawnym, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 3, s. 253–273.
 • Moś S., Działania niewładcze organu stanowiącego a zadania jednostki samorządu terytorialnego. Czy w świetle ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może ape-lować i oświadczać do woli? http://www.kopoczynski.pl/publikacje-i-media?start =15 (16.05.2015).
 • Postanowienie WSA w Gliwicach z 18 marca 2013 r. (IV SA/Gl 387/12).
 • Postanowienie WSA w Krakowie z 28 sierpnia 2012 r. (III SAB/Kr 48/12).
 • Postanowienie WSA w Łodzi z 6 września 2005 r. (II SA/Łd 765/05).
 • Postanowienie WSA w Szczecinie z 2 października 2013 r. (I SA/Sz 452/13).
 • Postanowienie WSA w Warszawie z 18 czerwca 2008 r. (I SA/Wa 357/08).
 • Potępienie gender zgodne z prawem, http://archiwum.wadowice24.pl/kultura/teatr/7663-potepienie-gender-zgodne-z-prawem (16.05.2015).
 • Szewc A., Szewc T., 1999, Uchwałodawcza działalność organów samorządu terytorial-nego, Warszawa.
 • Szkutnik R., 2014, Bez równości płci nie będzie euro?, http://www.dziennikpolski24.pl/ artykul/3443809,bez-rownosci-plci-nie-bedzieeuro,id,t. html (16.05.2015).
 • Ustawa Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r., DzU 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.
 • Ustawa Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r., DzU 2015, poz. 1094, tekst jedn.
 • Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., DzU 2016, poz. 446, tekst jedn.
 • Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., DzU 2016, poz. 814, tekst jedn.
 • Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r., DzU 2016, poz. 486 ze zm., tekst jedn.
 • Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 marca 2002 r., DzU 2015, poz. 1438, tekst jedn.
 • Ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002 r., DzU 2016, poz. 718 ze zm., tekst jedn.
 • Wyrok NSA z 17 maja 2006 r. (II OSK 287/06).
 • Wyrok NSA z 28 kwietnia 2011, r. (II OSK 269/11).
 • Wyrok NSA z 28 września 2010, r. (II OSK 1476/10).
 • Wyrok WSA w Krakowie z 23 lutego 2007 r. (II SA/Kr 1301/06).
 • Wyrok WSA w Olsztynie z 1 lipca 2014 r. (II SA/Ol 608/14).
 • Wyrok WSA w Poznaniu z 21 grudnia 2006 r. (I SA/Po 835/06).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7986463-2ef5-459e-ac94-9cae97551e49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.