PL EN


2019 | 10 | 2 | 257-263
Article title

Zjawisko uzależnienia od smartfonu dzieci i młodzieży w świetle wybranej literatury

Content
Title variants
EN
The Phenomenon of Smartfon Aaddiction of Children and Youth in Literture Research
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zagrożenia związane z rozwojem technologii informacyjnych stają się coraz poważniejszym problemem społecznym współczesnego świata. Specjaliści z różnych dyscyplin naukowych, w tym głównie pedagodzy, psycholodzy i psychiatrzy, alarmują o pojawiających się co jakiś czas nowych formach uzależnienia i cyberzagrożeń czyhających zwłaszcza na dzieci i młodzież. Do takich zagrożeń wpisuje się m.in. uzależnienie od telefonu komórkowego. Jest to zjawisko niejednorodne, dlatego wielu autorów wyodrębnia różne jego kategorie. Są nimi głównie uzależnienia: od nowych modeli telefonów, wysyłania SMS czy też rozmów telefonicznych. Z tego też względu autor podjął próbę scharakteryzowania zjawiska fonoholizmu oraz zaprezentowania najciekawszych jego zdaniem narzędzi diagnostycznych pozwalających oszacować skalę zjawiska.
EN
Threats related to the development of information technologies are becoming an increasingly serious social problem of the modern world. Specialists from various scientific disciplines, mainly including teachers, psychologists and psychiatrists, alert about new forms of addiction and cyber threats concerns especially children and adolescents. Such threats include dependence on a mobile phone. This is a heterogeneous phenomenon, which is why many authors distinguish different categories of. These are mainly addictions: from new models of phones, sending SMS or telephone calls. Therefore, the Author has made an attempt to characterize the phenomenon of phonoholism and to present the most interesting diagnostic tools, in his opinion, which allow to estimate the size of the phenomenon.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
257-263
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • ORCID: 0000-0002-3951-5752, doktor, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Kultury, Polska
References
 • Barabas, M. (2018). Fonoholizm zagrożeniem dla rozwoju dzieci i młodzieży. Edukacja – Technika – Informatyka, IX(2), 92–97. https://doi.org/10.15584/eti.2018.2.11.
 • Bianchi, A., Phillips, J.G. (2005). Psychological Predictors of Problem Mobile Phone Use. Cyberpsychology & Behavior, 8(1), 39–51. https://doi.org/10.1089/cpb.2005.8.39.
 • Czerska, I. (2016). Pokolenie head down jako konsekwencja smartfonizacji społeczeństwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 459, 214–221. https://doi.org/ 10.15611/pn.2016.459.20.
 • Ćwikła, S., Olejniczak, D. (2016). Ocena stopnia uzależnienia społeczeństwa od smartfonów oraz zdrowotnych i psychospołecznych skutków ich używania. Journal of Education, Health and Sport, 6(9), 772–788. https://doi.org/10.5281/zenodo.159312.
 • Dębski, M. (2016). Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych : szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce : raport z badań. Gdynia: Fundacja Dbam i Mój Z@sięg.
 • Duda, M., Czerski, W.M. (2018). Nowe uzależnienia XXI wieku jako problem zdrowotny. W: D. Zbroszczyk (red.), Wybrane problemy i zagrożenia bezpieczeństwa człowieka (s. 9–29). Radom: Wyd. UTH w Radomiu.
 • Furmanek, W. (2014). Zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjnych. Dydaktyka Informatyki, 9, 20–48.
 • Guerreschi, C. (2006). Nowe uzależnienia. Kraków: Salwator.
 • Igarashi, T., Motoyoshi, T., Takai, J., Yoshida, T. (2005). The Text Messaging Addiction Scale: Factor Structure, Reliability, and Validity. Paper presented at the sixth biennial conference of the Asian Association of Social Psychology, Wellington, New Zealand. https://doi.org/ 10.13140/rg.2.1.2460.2968.
 • Igarashi, T., Motoyoshi, T., Takai, J., Yoshida, T. (2008). No Mobile, no Life: Self-perception and Text-message Dependency among Japanese High School Students. Computers in Human Behavior, 24(5), 2311–2324. https://doi.org/10.1016/j.chb.2007.12.001.
 • Izdebski, P., Kotyśko, M. (2016). Problemowe korzystanie z nowych mediów. W: B. Habrat (red.), Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne (s. 219–304). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Jarczyńska, J., Orzechowska, A. (2014). Siecioholizm i fonoholizm zagrożeniem współczesnej młodzieży. W: J. Jarczyńska (red.), Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria, diagnoza, profilaktyka, terapia (s. 121–146). Bydgoszcz: Wyd. UKW.
 • Konarska, J., Janiszewska, M., Drop, B., Barańska, A. (2018). Fonoholizm znakiem współczesności. W: P. Szymczyk, M. Janiszewska (red.), Online i offline: obraz współczesnego społeczeństwa (s. 90–100). Lublin: Tygiel.
 • Krzyżak-Szymańska, E. (2016). Adaptacja i walidacja narzędzia do pomiaru stopnia zagrożenia problematycznym używaniem telefonu komórkowego przez młodzież. Pobrane z: https://www.kbpn. gov.pl/portal?id=15&res_id=7554994 (14.04.2019).
 • López-Fernández, O., Honrubia-Serrano, M.L., Freixa-Blanxart, M. (2012). Spanish Adaptation of the „Mobile Phone Problem Use Scale” for Adolescent Population. Adicciones, 24(2), 123–130.
 • Pawelec, L. (2017). Dziecko w wieku przedszkolnym jako użytkownik urządzeń mobilnych (telefon, tablet, smartfon). Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne, 10(2), 7–17.
 • Pawłowska, B., Potembska, E. (2011). Objawy zagrożenia uzależnieniem i uzależnienia od telefonu komórkowego mierzonego Kwestionariuszem do Badania Uzależnienia od Telefonu Komórkowego, autorstwa Potembskiej i Pawłowskiej u młodzieży polskiej w wieku od 13 do 24 lat. Current Problems of Psychiatry, 12(4), 443–446.
 • Piecuch, A. (2018). Cyfrowy świat zasiedlają coraz młodsi. Edukacja - Technika - Informatyka, 9(3), 239–244. https://doi.org/10.15584/eti.2018.3.34.
 • Potembska, E., Pawłowska, B. (2009). Właściwości psychometryczne Kwestionariusza do Badania Uzależnienia od Telefonu Komórkowego (KBUTK). Badania nad Schizofrenią, 10(10), 322–329.
 • Yen, C.-F., Tang, T.-C., Yen, J.-Y., Lin, H.-C., Huang, C.-F., Liu, S.-C., Ko, C.-H. (2009). Symptoms of Problematic Cellular Phone Use, Functional Impairment and Its Association with Depression among Adolescents in Southern Taiwan. Journal of Adolescence, 32(4), 863–873. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2008.10.006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7a1e3a1-2cc2-46f3-8886-ed1e1b705eab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.