PL EN


2014 | 14/1 | 229+238
Article title

Odpowiedzialność dotychczasowego i nowego pracodawcy za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przejściem zakładu pracy w prawie polskim i austriackim w świetle Dyrektywy Rady 2001/23/WE

Content
Title variants
EN
Liability of the transferor and the transferee for obligations arising from the contract of employment which arose before the date of transfer in polish and austrian law under the regulation of council directive 2001/23 /EC
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł stanowi porównawczą analizę przepisów prawa polskiego i austriackiego w świetle postanowień Dyrektywy Rady 2001/23/WE, w zakresie odpowiedzialności dotychczasowego i nowego pracodawcy za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przejściem zakładu pracy. Implementacja Dyrektywy na gruncie prawa polskiego nastąpiła w art. 23 1 KC, a na gruncie prawa austriackiego w §§ 3-6 AVRAG. Przedmiotem artykułu jest ocena, czy regulacje krajowe Polski i Austrii odpowiadają celom dyrektywy, oraz czy jej transpozycja do porządków krajowych spowodowała powstanie regulacji tożsamych.
EN
The article is a comparative analysis of the provisions of Polish and Austrian law, with a due regard to regulation of the Council Directive 2001/23 / EC, in extent of liability of the transferor and the transferee for obligations arising from the a employment relationship, which arose before the date of transfer. Implementation of the Directive into Polish law took place in the art. 23 1 KC, and into Austrian law in §§ 3 - 6 AVRAG. The article focuses whether national Polish and Austrian regulations meet the objectives of the Directive, and whether its transposition into national agendas has resulted in identical regulations.
Year
Volume
Pages
229+238
Physical description
Contributors
 • Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
References
 • Brodil W., Risak M., Wolf C., Arbeitsrecht In Grundzügen, Wien 2009.
 • Florek L., Europejskie prawo pracy, Warszawa 2010.
 • Gahleitner S. [w:] M. Neumayr, G.P. Reissner (red.), Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht, Wiedeń 2006.
 • Gersdorf M., Rączka K., Raczkowski M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Hajn Z., Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę wprawie polskim a prawo pracy UE, „Monitor Prawa Pracy” 2004, nr 5.
 • Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Marhold F., Friedrich M., Österreichisches Arbeitsrecht, Wiedeń 2006.
 • Mitrus L. [w:] B. Wagner (red.), Kodeks pracy 2009. Komentarz, Gdańsk 2009.
 • Mitrus L., Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Kraków 2006.
 • Mojak J. [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 2008.
 • Muszalski W., Kodeks pracy komentarz, Warszawa 2009.
 • Schrank F., Mazal W., Arbeitsrecht ein systematischer Grundriss, Wiedeń 2008.
 • Stelina J. [w:] D. Dörre-Kolasa, M. Gładoch, P. Korus, L. Mitrus, A. Sobczyk, J. Stelina, M. Zieleniecki, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Vanik Ch., Betriebsübergang, Arbeitsrechtliche Konsequenzen von In- Und Outsourcing Und Anderen unternehmerischen Entscheidungen, Wiedeń 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7a5fcaf-35bf-482d-8fcc-55a44e403bd9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.