Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 41 | 2 | 29-38

Article title

Szkolnictwo wyższe wobec potrzeb rynku pracy

Content

Title variants

EN
Higher education vs the needs of the labour market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Szkolnictwo wyższe w świecie poprzemysłowym boryka się z zadaniem przygotowania młodzieży do aktywności zawodowej. Odgrywa ważną rolę jako czynnik warunkujący pomyślność karier zawodowych. Wraz z jego upowszechnieniem pojawiły się jednak problemy związane z nadmiarem osób starannie wykształconych na rynku pracy, co skutkuje zwiększoną liczbą osób bezrobotnych mających ukończone studia wyższe, szczególnie drugiego i trzeciego stopnia. Traktując tę sytuację jako marnowanie rezultatów studiów wskazane jest poszukiwanie sposobów efektywniejszego wykorzystania potencjału zawodowego absolwentów. Nie jest to jednak zadanie proste, bowiem pracodawcy rzadko planują zatrudnienie długofalowo, stąd edukacja akademicka na zapotrzebowanie gospodarki zawodowej jest w polskich warunkach trudna do zrealizowania. Zredukowanie problemu wiąże się z potrzebą ściślejszej i bieżącej współpracy pracodawców ze środowiskiem naukowym. Przy wciąż małych możliwościach zatrudniania absolwentów w uczelniach może się to przyczynić do stwarzania najlepszym z nich pracy w gospodarce narodowej, często już w trakcie studiów. Brak współdziałania sprawia, że absolwenci, niezależnie od swoich szczególnych dyspozycji i kompetencji profesjonalnych, od talentu i zdolności muszą sobie radzić na rynku pracy jako osoby anonimowe. Ich szanse na ujawnienie rzeczywistych możliwości są bowiem zazwyczaj niewielkie.
EN
Higher education in the post-industrial world is striving with the task to prepare young people to undertake professional activity. It plays an important role as a factor conditioning the prosperity of professional careers. As higher education has became more and more widespread, there appeared problems connected with the profusion of well-educated people in the labour market which results in the increased number of unemployed people who completed higher education especially the second-cycle studies or the doctoral studies. Treating this situation as a waste of the effects of studies, it is advisable to look for more effective ways of using the professional potential of graduates. However, it is not an easy task, as employers rarely plan long-term employment, therefore it is difficult to carry out the academic education as the reply to the demand for specific type of professionals in Poland. The reduction of the problem is connected with the necessity to introduce tighter and on-going cooperation between the employers and the academic circles. As there are still little chances to employ graduates at the universities, such a cooperation may contribute to the idea of creating workplaces for the best graduates, even during their studies, in the national economy. The lack of cooperation forces the graduates, irrespective of their particular disposition and professional competences, talents and abilities, to find themselves in the labour market as anonymous people. Their chances to reveal their real possibilities are usually inconsiderable.

Journal

Year

Volume

41

Issue

2

Pages

29-38

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Brzezińska A. (2000), Jak dobrze kształcić w szkole wyższej, [w:] Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej, red. A. Brzezińska, J. Brzeziński, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 • Brzeziński J. (1998), Jak być etycznym nauczycielem akademickim, [w:] Humanizm. Prakseologia. Pedagogika, red. Z. Wołk, Wydawnictwo WSP, Zielona Góra.
 • Brzeziński J. (2004), Etyczny kontekst ewaluacji jakości kształcenia w szkołach wyższych, [w:] Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej, red. A. Brzezińska, J. Brzeziński, A. Eliasz, Wydawnictwo SWPS „Academica”, Warszawa.
 • Chojnicki Z. (2001), Charakter i rola wiedzy naukowej w rozwoju społeczno-gospodarczym, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, red. A. Kukliński, Rewasz, Warszawa.
 • Chwirot S. (2004), Wprowadzenie: standardy oceny jakości kształcenia – perspektywa Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, [w:] Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej, red. A. Brzezińska, J. Brzeziński, A. Eliasz, Wydawnictwo SWPS „Academica”, Warszawa.
 • Drucker P.F. (1999), Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
 • Eckert M. (2009), Przedsiębiorczość Polaków w XIX i XX wieku. Od postindustrializacji do gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Filozofia jako mądrość bycia. Profesorowi Krzysztofowi Kaszyńskiemu w darze z okazji 70. urodzin, red. S. Kostańczyk, T. Turowski, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Górniewicz J. (2002), Jakość kształcenia w szkole wyższej. Wprowadzenie, [w:] Konstruowanie systemu zapewnienia jakości kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, red. J. Górniewicz, UW-M, Olsztyn.
 • Hajduk E. (2007), Edukacja studentów (opis uproszczony), „Rocznik Lubuski”, nr 33: Kalejdoskop życia społecznego na ziemi lubuskiej, red. Z. Wołk.
 • Kargul J. (2001), Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej, Wydawnictwo Naukowe DSWE, Wrocław.
 • Kotarbiński T. (1957), Sprawność i błąd (z myślą o dobrej robocie nauczyciela), PZWS, Warszawa.
 • Kozyr-Kowalski S. (1974), Klasy a kultura, „Argumenty”, nr 4-5.
 • Kurzydłowski K.J. (2005), Relacje pomiędzy nauką i gospodarką w Strategii Lizbońskiej, [w:] Zadania polskich szkół wyższych w realizacji nowej Strategii Lizbońskiej, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa.
 • Kwieciński Z. (2010), Nowe nierówności społeczne w edukacji wyższej, [w:] Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin, red. E. Syrek, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 • Potępa M. (2000), Uniwersytet a tworzenie i odtwarzanie autorytetu intelektualnego. Próba oceny tendencji pod koniec wieku, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.
 • Radziewicz-Winnicki A. (1989), W poszukiwaniu homo oeconomicus. Szkice polemiczne o wychowaniu, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 • Radziewicz-Winnicki A. (2005), Społeczeństwo w trakcie zmiany. Rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji, GWP, Gdańsk.
 • Radziewicz-Winnicki A. (2014), Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną. Studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Wołk Z. (2009), Odpowiedzialność pracownicza jako powinność etyczna i kluczowy element kultury pracy w zawodach zorientowanych na ludzi, [w:] Filozofia jako mądrość bycia. Profesorowi Krzysztofowi Kaszyńskiemu w darze z okazji 70. urodzin, red. S. Kostańczak, T. Turowski, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Wołk Z. (2013), Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy, Difin, Warszawa.
 • Zadania polskich szkół wyższych w realizacji nowej Strategii Lizbońskiej (2005), Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c7a73f20-172a-44c7-962e-e838301da4c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.