PL EN


2017 | 11/I | 107-132
Article title

PRAWA PODSTAWOWE OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ I ICH OCHRONA PRAWNA

Content
Title variants
EN
FUNDAMENTAL RIGHTS OF EUROPEAN UNION CITIZENS AND ITS LEGAL PROTECTION
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejszy tekst poświęcony jest ochronie praw podstawowych obywateli Unii Europejskiej. Pierwsza część definiuje i charakteryzuje obywatelstwo Unii Europejskiej. Część druga wprowadza do tematyki ochrony praw jednostki w Unii Europejskiej. Kolejna, trzecia, traktuje o rozwoju prawnej ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej. Część czwarta charakteryzuje Kartę Praw Podstawowych jako podstawowe źródło praw jednostki w Unii Europejskiej. Część piąta, zarazem ostatnia, określa mechanizmy dochodzenia praw jednostki według prawa Unii Europejskiej. Całość kończą wnioski i wykaz wykorzystanych źródeł. Pracę oparto na literaturze przedmiotu, orzecznictwie oraz aktach prawnych Unii Europejskiej.
EN
The text is dedicated to legal protection of fundamental rights of the citizens of the European Union. The first part defines and characterize citizenship of the European Union. Second part introduces individual right and its protection in the European Union. Next, third one, is about development of protection of fundamental rights in the European Union. Fourth part characterize Charter of Fundamental Rights as basic source of individual rights in the European Union. Fifth part, which is the last one, describes mechanisms of enforcement of individual rights under European Union law. The paper finishes with conclusions and list of references and sources.
Year
Issue
Pages
107-132
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
redactor
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Sopocka Szkoła Wyższa
References
 • Adamczak-Retecka M., Ochrona praw jednostek w prawie wspólnotowym, [w:] Ochrona praw jednostek, Brodecki Z. (red.), Warszawa 2004.
 • Bodnar A., Obywatelstwo wielopoziomowe. Status jednostki w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej, Warszawa 2008.
 • Brodecki Z., Prawo integracji. Konstytucja dla Europy, Warszawa 2011.
 • Brodecki Z., Wolność, solidarność, równość, [w:] Europa sędziów, Brodecki Z. (red.), Warszawa 2007.
 • Domagała A., Prawa jednostek wynikających z obywatelstwa Unii, [w:] Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia, Florczak A. (red.), Warszawa 2009.
 • Drzewicka B., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, [w:] Ochrona praw jednostki, Z. Brodecki (red.), Warszawa 2004.
 • Dyrektywa Rady 89/48/EWG z dn. 21.12.1988 r. w sprawie ogólnego system honorowania dyplomów ukończenia studiów wyższych, przyznawanych po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego trwających co najmniej trzy lata. (Dz. Urz. L 019 z 24.01.1989).
 • Emmert F., Morawiecki M., Prawo europejskie, Warszawa – Wrocław 1999.
 • Florczak A., Ewolucja ochrony praw człowieka w systemie prawa wspólnotowego, [w:] Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia, Florczak A. (red.), Warszawa 2009.
 • Galster J., Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony: zarys wykładu, Toruń 2010.
 • Hołub- Śniadach O., Idea wspólnoty prawa, rękopis, Gdańsk 2012.
 • Koncewicz T. T., Gwarancje procesowe kreatywności jednostki, demokratyzacja procesu stanowienia prawa i podejmowania decyzji, sprawiedliwość proceduralna, [w:] Europa sędziów, Brodecki Z. (red.), Warszawa 2007.
 • Lehning P. B., European Citizenship: Towards a European identity, Law and Philosophy, 2001, nr 20.
 • Łazowski A., Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich. Pozasądowe mechanizmy ochrony przed instytucjami i organami Wspólnot Europejskich, Kraków 2002.
 • Maciejewski T., Integracja Europejska. 10 x tak, Gliwice 1997.
 • Menkes J., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a konstytucja Europy, Studia Europejskie, 2001, nr 2.
 • Mik C., Koncepcja normatywna europejskiego prawa praw człowieka, Toruń 1994.
 • Muszyński M., Polska Karta Praw Podstawowych po Traktacie lizbońskim. Charakter prawny i granice związania, Przegląd Sejmowy, 2009, nr 1.
 • Opinia Europejskiego Trybunału sprawiedliwości z dn. 14.10.2004 r. w sprawie C-36/02 Omega Spilhallen- und Automatenaufstellungs- GmbH v. Oberburger meisterin der Bundesstad Bonn (Zb. Orz. 2004, s. I-9609).
 • Sadurski W., Obywatelstwo europejskie, Studia Europejskie nr 4 (2005).
 • Skomerska-Muchowska I., Obywatel wobec instytucji i organów UE, [w:] Obywatel Unii, Skomerska-Muchowska I., Wyrozumska A. (red.), Warszawa 2010.
 • Sprawa C 374/87 Orkem v. KE (Zb. Orz. 1989, s. 3283, par. 31) oraz C 149/77 Deferenne v. Sabena (Zb. Orz. 1978, s. 1365, par. 28).
 • Sprawa C-377/98, Holandia v. PE oraz Rada UE (Zb. Orz. 2001 s. 7079, par. 190).
 • Sprawa C-396/90 Maria Viecenta Micheletti i in. Przeciwko Delegacion del Gobiero en Cantabria, (Zb. Orz. 1992, s. I-4239).
 • Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, (Dz. U. z 2004 r. nr 90, poz. 864/2 ze zm. oraz Dz. Urz. UE 2010 C 83, s. 389).
 • Traktat z Maastricht, (Dz. Urz. C 191 z 29.7.1992).
 • Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Van Gend (sprawa 26/62, NV Algemente Transport- en Expeditie Onderneming Van Gend en Loos v. Holenderska Administracja Podatkowa, (Zb. Orz. 1963, s. 1),
 • Wieruszewski R., Rola i znaczenie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej dla ochrony praw człowieka, Przegląd Sejmowy, 2008, nr 2.
 • Wyrok w sprawie 283/83 z dn. 13.11.1984 r. (Zb. Orz. 1984, s. 3791), 15/95 z dn. 17.4.1997 r. (Zb. Orz. 1997, s. I-1961), 292/97 z dn. 13.4.2000 r. (Zb. Orz. 2000, s. 2737).
 • Wyrok z dnia 12.11.1969 w sprawie 29/69 Stauder v. miasto Ulm. (Zb. Orz. 1969, s. 425).
 • Wyrozumska A., Ochrona praw podstawowych Unii Europejskiej, [w:] Obywatel Unii, Skomerska-Muchowska I., Wyrozumska A. (red.), Warszawa 2010.
 • Zajadło J., Godność i prawa człowieka (Ideowe i normatywne źródła przepisu art. 30 Konstytucji), Gdańskie Studia Prawnicze, 1998, tom III.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7ababb3-e310-473e-8c0a-dd700333283e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.