PL EN


2012 | 3(25) | 225-240
Article title

Wpływ kierunku inwestowania na efekty produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolnych w podregionie bydgoskim

Authors
Content
Title variants
EN
Impact of the directions of investment on the production and economical effects of farms in the Bydgoszcz sub-region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest określenie wpływu kierunku inwestowania na wybrane efekty produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolnych w podregionie bydgoskim. Podstawowym źródłem informacjibyły dane zgromadzone przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie za lata 1994-2007, dotyczące opinii wydanych dla rolników ubiegających się o kredyty preferencyjne. Ponadto wykorzystano wyniki rachunkowości FADN. Analizą objęto 220 gospodarstw, które korzystały z kredytów preferencyjnych i nieprzerwanie prowadziły rachunkowość w latach 2004-2008. Oceniono odroczone skutki inwestycji, które zostały zapoczątkowane w 1994roku. Badania nie pozwalają naprecyzyjne określenie wpływu kierunku inwestowania na efekty produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw, ponieważwyodrębnione grupy gospodarstw z punktu widzenia postawionego celu badańnie są jednorodne.
EN
The purpose of the study is to determine the impact of the direction of investment on selected production and economical effects of farms in the Bydgoszcz sub-region. The data collected by the Agricultural Advisory Centre in Minikowo for 1994- -2007 concerning the opinions issued for the farmers applying for preferential loans con-stituted the basic source of information. Moreover, the results of FADN accountancy were also used. 220 farms that made use of preferential loans and uninterruptedly ran accoun-tancy in 2004-2008 were covered by the analysis. Deferred results of investments initiated in 1994were assessed. The conducted studies do not make it possible to determine precisely the impact of the investment’s direction on the production and economical effects of farms, as the separated groups of farms are not uniform from the point of view of the purpose of the studies.
Contributors
author
 • Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie
References
 • Gołębiowska B., 2005. Poziom akumulacji a zasoby gospodarstw rolniczych. Pr. Nauk. AE Wroc. 1070, 1, 256-261.
 • Józwiak W., 2005. Dochody różnych grup polskich gospodarstw na tle dochodów gospodarstw „starej” Unii. W: Sytuacja ekonomiczna i aktywność gospodarstw różnych grup polskich gospodarstw rodzinnych. Program Wieloletni 2005-2010 nr 7. IERiGŻ – PIB, Warszawa, 10-23.
 • Józwiak W., 2010. Polskie gospodarstwa rolnicze w pierwszych latach członkostwa – kwestie efektywności i konkurencyjności. Program Wieloletni 2005-2010 nr 181. IERiGŻ – PIB, Warszawa, 69-79.
 • Karwat-Woźniak B., 2005. Możliwości rozwojowe chłopskiego rolnictwa na przykładzie gospodarstw wysokotowarowych. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Program Wieloletni 2005-2010 nr 10. IERiGŻ – PIB, Warszawa, 13-16.
 • Manteuffel R., 1979. Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa.
 • Mańko S., Sass R., Sobczyński T., 2005. Dochody z tytułu zarządzania i ryzyka wybranych typów rolniczych gospodarstw w zależności od skali produkcji. Zesz. Nauk. BTN, Pr. Kom. Nauk Roln. Biol. 44, Ser. B, 58, 326-336.
 • Mańko S., Sass R., Sobczyński T., 2006. Aktywność inwestycyjna rolników w podregionie bydgoskim. W: Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie – jej uwarunkowania i następstwa. Pr. Nauk. AE Wroc., 1118, 2, 72-79.
 • Sass R., 2012. Wpływ kierunku inwestowania i typu rolniczego na wybrane efekty produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolnych w podregionie bydgoskim. Maszynopis. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Minikowo.
 • Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku. Cz. 1. Wyniki standardowe. 2010. IERiGZ – PIB, Warszawa.
 • Zegar J., 2003. Zróżnicowanie regionalne rolnictwa. GUS, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7ba8f69-27ee-4834-a50f-e28eba850be5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.