PL EN


2018 | 53 | 150-161
Article title

Kapitał relacyjny jako element kapitału intelektualnego szkoły wyższej w warunkach GOW

Content
Title variants
PL
Relational capital as part of the university intellectual capital in the conditions of knowledge-based economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia i specyfiki pomiaru kapitału relacyjnego w szkole wyższej. Kapitał relacyjny jest jednym z komponentów kapitału intelektualnego i odnosi się do powiązań uczelni z interesariuszami. Jest zasobem niewidzialnym. W mierzeniu kapitału relacyjnego wykorzystywane są mierniki zaczerpnięte z modeli zarządzania kapitałem intelektualnym, zaadaptowanych w uczelniach. Artykuł powstał na podstawie przeglądu literatury oraz analizy wybranej strategii działania szkoły wyższej, opracowanej z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników.
EN
The aim of this article is to present the concept and specificity of measuring relational capital in higher education. Relational capital is one of the components of intellectual capital and refers to university relations with stakeholders. It is an invisible resource. Metrics derived from the intellectual capital management models adapted in universities are used to measure relational capital. The article was based on a review of the literature and an analysis of the chosen university strategy developed using the Balanced Scorecard.
Year
Volume
53
Pages
150-161
Physical description
Contributors
 • Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Antczak Z., 2013, Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w ewoluującej przestrzeni organizacyjnej (w optyce badawczej knowledge management), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Borowiecki R., Kusio T., 2016, Zwiększanie zasobów kompetencyjnych przedsiębiorstw poprzez współpracę z uczelniami, „Zarządzanie i Finanse”, nr 2, cz. 1.
 • Bratnicki M., Strużyna J., 2001, Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Downar W., Niedzielski P., 2004, Otoczenie przedsiębiorstwa a koncepcja interesariuszy [w:] Rola kooperacji w rozwoju społeczno-gospodarczym, red. nauk. W. Downar, Wyższa Szkoła Zawodowa „OECONOMICUS” Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie, Szczecin.
 • Fazlagic A., Measuring the intellectual capital of a university, http://www.oecd.org/edu/ imhe/35322785.pdf (dostęp 14.03.2016 r.).
 • Fazlagić J., 2013, Aktywa intelektualne niepublicznych szkół wyższych w Polsce, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa.
 • Golińska-Pieszyńska M., 2013, Kapitał intelektualny w sferze nauki – warunki rozwoju, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Gwizdała J., 2011, Kapitał intelektualny w zarządzaniu szkołą wyższą – dylematy [w:] Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania, red. J. Dworak, J. Jaworski, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton P.D., 2001, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kok A., 2007, Intellectual Capital Management as Part of Knowledge Management Initiatives at Institutions of Higher Education Learning, „The Electronic Journal of Knowledge Management” 2007, Vol. 5, Issue 2, www.ejkm.com (dostęp: 12.08.2016 r.).
 • Leitner K., 2004, Valuation of intangibles. Intellectual capital reporting for universities: conceptual backgroung and application for Austrian universities, „Research Evaluation” 2004, Vol. 13, No. 2.
 • Leja K., 2013, Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Maciąg J., 2011, Ocena systemu zapewnienia jakości kształcenia w szkole wyższej, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice.
 • Marr B., Impacting Future Value: How to Manage your Intellectual Capital, http://www. journalofaccountancy.com/content/dam/jofa/archive/issues/2008/09/mag-intcapital- eng.pdf (dostęp: 15.09.2016 r.).
 • Matusiak K.B., 2010, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Perechuda K., Chomiak-Orsa I., 2013, Znaczenie kapitału relacyjnego we współczesnych koncepcjach zarządzania, „Zarządzanie i Finanse”, nr 4, cz. 2.
 • Piasecka A., 2011, Wybrane aspekty zarządzania jakością w szkole wyższej, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania i perspektywy, 2009, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Skrzypek E., 2015, Kapitał relacyjny w organizacji w warunkach nowej gospodarki [w:] Relacje organizacji i ich uwarunkowania, red. nauk. I. Horzela, A. Nowakowska- -Krystman, AON, Warszawa.
 • Sokołowska A., 2005, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Strategia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie do 2020 roku, http:// www.sggw.pl/strategia-uczelni-na-lata-2011-2020 (dostęp: 08.09.2016 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7c5e32d-ee49-41eb-9801-76d8320c8c2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.