PL EN


2014 | 56 | 2 | 137-156
Article title

Eklezjologia Jürgena Moltmanna

Content
Title variants
EN
Ecclesiology of Jürgen Moltmann
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jürgen Moltmann jest zdecydowany krytykiem ścisłego powiązania Kościoła z państwem oraz chrześcijaństwa w roli religii publicznej, gdyż w takim przypadku Kościół występuje jako obrońca status quo, czyli zastanego porządku rzeczy, a tym samym ustępuje z roli rzecznika osób pokrzywdzonych i wykluczonych. Alternatywą nie jest jednak sprowadzenie chrześcijaństwa do roli religii prywatnej i indywidualnej pobożności. Kościół jest bowiem wspólnotą wyznawców Chrystusa zrodzoną przez Ewangelię o Królestwie Bożym, Ewangelia ta zaś zawiera obietnicę wyzwolenia z wszelkiego rodzaju zniewolenia oraz naprawienia krzywd. To oznacza, że misja Kościoła ma charakter publiczny i wymiar eschatologiczny oraz jest nastawiona na przemianę istniejących stosunków społecznych, nie może więc nigdy zrezygnować z roli profetycznej. Kościół jest ponadto wspólnotą, która poprzez chrzest nadaje swoim członkom nową tożsamość przekraczająca granice etniczne, ekonomiczne i polityczne. Pojmowanie Kościoła jako wspólnoty implikuje, że w jego misji uczestniczą wszyscy jego członkowie, a czynią to zarówno poprzez udział w nabożeństwie i komunii, a także poprzez codzienne działania, których celem jest praca na rzecz bliźnich i społeczeństwa.
EN
Jürgen Moltmann is a strong critic of the close connection between the Church and the state, and of Christianity in the role of public religion, because in such a case the Church exists as a defender of the status quo, that is, the existing order of things, and thus gives us its role as the spokesperson of victims and the excluded. The alternative is not to reduce Christianity to the role of private religion and to personal piety. For the Church as a community of believers is born of the Gospel of the Kingdom of God, and the Gospel is a promise of liberation from all kinds of slavery and a promise of vindication of victims. This means that the mission of the Church is public and eschatological, and is focused on the transformation of existing social relations, it cannot therefore give up its prophetic role. The Church is also a community that through baptism gives its members a new identity which transcends ethnic, economic and political borders. The understanding of the Church as communion implies that all its members participate in its mission, and they do it both through participation in public worship and communion, and through daily activities, which aim is to work for the benefit of neighbors and of society.
Year
Volume
56
Issue
2
Pages
137-156
Physical description
Contributors
References
  • Bauckham R., The Theology of Jürgen Moltmann, Edinburgh 1995
  • Danielewicz Z., Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, Warszawa 2003
  • Karski K., Teologia protestancka XX wieku, Warszawa 1971
  • Kasper W., Moltmann J., Jezus – tak, Kościół – nie?, tłum. A. Kuć, Kraków 2005
  • Moltmann J., Bóg nadziei, tłum. K. Góźdź, Lublin 2006,
  • Moltmann J., Kirche in der Kraft des Geistes. Ein Beitrag zur messianischen Ekklesiologie, Monachium 1975
  • Moltmann J., Theologie der Hoffnung. Untersuchung zur Begründung und zu den Konsequenzen einer christlichen Eschatologie, wyd. 13, Gütersloh 1997
  • Moltmann J., Weiter Raum. Eine Lebensgeschichte, Gütersloh 2006
  • Müller-Fahrenholz G., The Kingdom and the Power. The Theology of Jürgen Moltmann, Minneapolis 2001
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7cd3eda-56d5-425e-819c-34fbdd43c5b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.