PL EN


2021 | 14 | 65-75
Article title

Program "Rodzina 500+" w opinii mieszkańców województwa lubelskiego

Content
Title variants
EN
The "Family 500+" program in the opinion of the inhabitants of the Lubelskie Voivodeship
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł odnosi się do zagadnienia polityki socjalnej prowadzonej przez polski rząd, a konkretnie programu ,,Rodzina 500+”, który powstał w celu finansowego wsparcia polskich rodzin. Koncepcja programu ulega ciągłym zmianom ze względu na narastające potrzeby społeczeństwa. Głównym celem artykułu jest uzyskanie informacji zwrotnej na temat tego, jak mieszkańcy województwa lubelskiego pobierający świadczenie „Rodzina 500+” postrzegają program. W publikacji zaprezentowano rozważania teoretyczne, jak również badania empiryczne dotyczące programu „Rodzina 500+” w opinii gospodarstwach domowych, które otrzymują świadczenie oraz zamieszkują teren województwa lubelskiego.
EN
This article refers to the issue of social policy conducted by the Polish government, namely the "Family 500+" program, which was established to financially support Polish families. The concept of the program is constantly changing due to the growing needs of the society. The main purpose of the article is to obtain feedback on how the inhabitants of the Lubelskie Voivodeship receiving the "Family 500+" benefit perceive this program. The publication presents theoretical considerations as well as empirical research on the "Family 500+" program in the opinion of households that receive the benefit and live in the Lubelskie voivodeship.
Year
Issue
14
Pages
65-75
Physical description
Dates
published
2021
Contributors
 • Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej
References
 • CBOS (2019), Program Rodzina 500 plus po trzech latach funkcjonowania, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, 52, Warszawa.
 • Franielczyk A. (2018), Program rodzina 500+ w aspekcie wydatków publicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 528, 68-75.
 • Gromada A. (2017), Rodzina 500+ jako polityka publiczna, Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa.
 • Kłopocka A.M. (2019), The family 500+ programme and functioning of polish households, w: Kowalska, I., Wasilewska, A. (red.), Stan i perspektywy rozwoju sektora finansów publicznych, Wydawnictwo SGGW Warszawa, 73-83.
 • Krawczyk M. (2019), Świadczenie 500+ jako element polityki prorodzinnej i demograficznej państwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 120, 57-62.
 • Liszatyński D. (2017), Analiza skutków społeczno-ekonomicznych wprowadzenia programu „Rodzina 500+”, Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 27 (4), 209-219.
 • Michorowski M., Sieradzki R., Szopa B. (2020), Polskie gospodarstwa domowe wobec wyzwań globalizacyjnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2020), dostępny na: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryteriumdochodowego (data dostępu: 15.11.2020).
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2020), dostępny na: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus (data dostępu: 20.11.2020).
 • Program Zdrowie Rodzina Praca Prawa i Sprawiedliwości (2014), dostępny na: http://pis.org.pl/dokumenty?page=2 (data dostępu: 29.11.2020).
 • Puślecki D. (2016), Polityka wsparcia rodziny czy stymulowanie wzrostu demograficznego w Programie Rodzina 500 plus, Przegląd Politologiczny, 3, 79-92.
 • Radzik P. (2018), Wpływ rządowego programu „Rodzina 500+” na współczynnik aktywności zawodowej kobiet, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 353, 59-72.
 • Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 2407.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7d1157b-59b3-48f7-9c94-845f99e8d809
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.