PL EN


2016 | 3 | 39-49
Article title

Kontrterroryzm i antyterroryzm (aspekty teoretyczne i praktyczne)

Content
Title variants
EN
Counterterrorism and anti-terrorism (Theoretical and practical aspects)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest problematyce zwalczania terroryzmu. Fizyczne (kinezyjne) zwalczanie terroryzmu nazywane jest w świecie anglosaskim kontrterroryzmem (counterterrorism, CT), w Polsce natomiast nosi nazwę antyterroryzmu (AT), który to termin ma z kolei w krajach zachodnich znacznie szersze znaczenie. Bardzo ważne jest precyzyjne zdefiniowanie czym w istocie jest terroryzm. W obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego jest po prostu przestępstwem, natomiast w obszarze działania sił zbrojnych w zagranicznych interwencjach, terroryzm jest utożsamiany z partyzantką i powstaniami. W tekście rozważane są różne obszary przeciwdziałania i zapobiegania zagrożeniu terrorystycznemu, poczynając od planowania architektonicznego, programów prewencyjnych, aż po czarna taktykę AT i ściganie sprawców przestępstw terrorystycznych. Osobną kwestią jest wojskowa koncepcja terroryzmu i jego zwalczania, przyjęta przez NATO, w ramach której siły zbrojne wielu państw lobbują na rzecz zwiększania swoich kompetencji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, co może stwarzać realne zagrożenie dla demoliberalnych demokracji.
EN
The article discusses the issues of combating terrorism. Physical fight against terrorism is called in Anglo-Saxon countries counterterrorism (CT). In Poland, the fight against terrorism is called anti-terrorism (AT). This term has in turn in Western countries a much broader meaning. It is important to define precisely what in fact is meant by terrorism. Within the area of internal security, terrorism is simply a crime, while within the territory of the armed forces in foreign interventions, terrorism is identified with insurgency and uprisings. In the text various ways of counteracting and preventing terrorist threats are considered, ranging from architectural planning, prevention programs to the black tactics (CT) and prosecution of terrorist offenses. A separate issue constites the military concept of terrorism and combat adopted by NATO. The armed forces of many countries are lobbying to increase their competence in the field of internal security, which may pose a real threat to freedom and democracy.
Contributors
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7d54bb3-d073-4e55-948e-ccb54339b89d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.