PL EN


2020 | 110(166) | 133-154
Article title

The informative role of financial reporting in risk detection

Content
Title variants
PL
Informacyjna rola sprawozdawczości finansowej w wykrywaniu ryzyka
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Purpose: The purpose of the article is to show the possibility of risk detection in financial statements by stakeholders using analytical indicators that have predictive (prognostic) value (power), which are also known as early warning indicators or predictors. The purpose is related to the problem of insufficient disclosure of information about risk in the area of accounting, as companies are reluctant to share risk information, although they should disclose it in their reports in accordance with accounting’s overarching principle of presenting the true and fair view of the company. Methodology/approach: The article is part of research on positive accounting theory. The research uses an appropriate set of indicators – predictors – and financial statements as the data source to calculate, analyze, and interpret them to detect a potential risk. The detection of risk using this method is illustrated based on data from the financial statements of automotive companies listed on the Warsaw Stock Ex-change for 2014–2018. Limitations: The article is limited by the small number of companies analyzed, but it covers all automo-tive companies listed on the WSE, which are strongly related to foreign capital. Findings: The use of financial statements to calculate and interpret appropriately selected predictive indicators made it possible to detect potential risks in automotive companies. Originality/value: The article’s originality is that it shows how to detect risk in financial statements using analytical predictive indicators. The author’s contribution is the deliberate selection of such indicators, preceded by case studies of each of the companies. The article confirms the informative role of financial reporting in detecting risk, thus contributing to the science and practice of accounting and risk management.
PL
Cel: Celem artykułu jest pokazanie możliwości wykrywania ryzyka w sprawozdaniach finansowych przez interesariuszy za pomocą wskaźników analitycznych mających wartość (moc) predykcyjną (prognostyczną), znanych też jako wskaźniki wczesnego ostrzegania lub predyktory. Cel wiąże się z problemem niedosta-tecznego ujawniania informacji o ryzyku działalności w obszarze rachunkowości, gdyż przedsiębiorstwa nie są skłonne dzielić się informacjami o ryzyku, chociaż powinny je ujawniać w swoich sprawozdaniach zgodnie z nadrzędną zasadą rachunkowości prezentowania prawdziwego i rzetelnego obrazu firmy. Metodyka/podejście: Artykuł wpisuje się w nurt badań pozytywnej teorii rachunkowości. Metodą badaw-czą jest zastosowanie odpowiedniego zestawu wskaźników – predyktorów oraz wykorzystanie sprawozdań finansowych jako źródła danych do ich obliczenia, analizy oraz interpretacji pod kątem wykrycia poten-cjalnego ryzyka. Wykrywanie ryzyka tą metodą zostało zilustrowane na podstawie danych ze sprawozdań finansowych spółek motoryzacyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w War-szawie za lata 2014–2018. Ograniczenia: Ograniczeniem artykułu jest niewielka liczba spółek, lecz są to wszystkie spółki motoryza-cyjne notowane na GPW i silnie powiązane z kapitałem zagranicznym. Wyniki: Wykorzystanie sprawozdań finansowych do obliczenia i zinterpretowania odpowiednio dobra-nych wskaźników predykcyjnych pozwoliło wykryć możliwe typy ryzyka w spółkach motoryzacyjnych. Oryginalność/wartość: Oryginalnością artykułu jest pokazanie sposobu wykrywania ryzyka w sprawozdaniach finansowych przy użyciu predykcyjnych wskaźników analitycznych. Wkładem autorki jest celowy dobór takich wskaźników, poprzedzony studiami przypadków każdej ze spółek. Artykuł potwierdza informa-cyjną rolę sprawozdawczości finansowej w wykrywaniu ryzyka, przez co wnosi wkład do nauki i praktyki rachunkowości oraz zarządzania ryzykiem.
Contributors
  • Cracow University of Economics, Collegium of Economics, Finance and Law, Financial Accounting Department
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7d57d03-47d0-4d11-a00c-1653a71bce91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.