PL EN


2017 | 2(52) | 259-274
Article title

THE ROLE OF HEALTH-RELATED SUGGESTIBILITY AND SENSE OF RESPONSIBILITY FOR HEALTH IN STUDENTS’ EMOTIONAL EATING

Content
Title variants
PL
Rola podatności na sugestię w zdrowiu i poczucie odpowiedzialności za zdrowie w emocjonalnym żywieniu studentów
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel artykułu: analiza związku między wybranymi zmiennymi psychologicznymi (poczucie odpowiedzialności za zdrowie, podatność na sugestię w zdrowiu) i nasileniem żywienia emocjonalnego wśród studentów z kierunku dietetyka. Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej/podejścia: procedura badania obejmowała badania przekrojowe przeprowadzone w grupie 130 osób w wieku od 17 do 47 lat (średni wiek wynosił 21,4; SD=3.95). Grupa osób badanych składała się z 56,2% studentów fizjoterapii (n=73) oraz 43,8% studentów dietetyki (n=57). Główne wyniki badań/analiz: analizowane grupy nie różniły się pod względem żywienia emocjonalnego. Studenci dietetyki cechowali się wyższym nasileniem podatności na sugestię w zdrowiu niż studenci fizjoterapii. Zaobserwowano dodatnią zależność miedzy żywieniem emocjonalnym a nasileniem medialnej podatności na sugestię w zdrowiu u studentów z niskim nasileniem poczucia odpowiedzialności za zdrowie. Implikacje praktyczne: wyniki sugerują, że w programie nauczania dietetyki powinny być wprowadzone specjalne przedmioty, które pozwolą nauczycielom akademickim na adekwatne reagowanie na nowe informacje żywieniowe w mediach. Implikacje społeczne: wyniki dostarczyły bardzo ważnych informacji dla lepszego zrozumienia zachowań młodych dorosłych w kontekście żywienia emocjonalnego. Kategoria artykułu: artykuł badawczy.
EN
Purpose of the article: The aim of this article was to evaluate the relationship between the selected psychological factors (sense of responsibility for one’s health, health-related suggestibility) and the level of emotional eating in students from the dietetics faculty. Research methodology/approach: The study procedure included a crosssectional study which was carried out in a group of 130 individuals between the ages from 17 to 47 years old (the mean age was 21.4 years old; SD = 3.95). The sample group consisted of 56.2% of physiotherapy students (n = 73) and 43.8% of dietetics students (n = 57). Key findings/analysis: The analysed groups did not differ in terms of the emotional eating. Dietetics students were characterised by a higher level of health-related suggestibility than physiotherapy students. There was a positive correlation between the intensity of emotional eating and the severity of media health-related suggestibility in the group of students with a lower level of global sense of responsibility for health. Practical implications: The results suggest that special courses in dietetics curriculum should be implemented. It could allow academic teachers an adequate response in the context of ‘new’ nutritional information in media. Social implications: The results of this study provided very important information for a better understanding of young adults’ behaviour in the context of emotional eating. Article category: research article.
Year
Issue
Pages
259-274
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji – Warszawa
 • Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji – Warszawa
References
 • Adamus M., Jaworski M. (2014), A Sense of Responsibility for Health in Adolescents the Presentation of a new Research Tool, materiały konferencyjnen European Health Psychology Research (EHPS).
 • Allen K.L., Byrne S.M., La Puma M., McLean N., Davis E.A. (2008), The onset and course of binge eating in 8- to 13-year-old healthy weight, overweight, and obese children, “Eating Behaviors”, No. 9.
 • Babicz-Zielińska E. (2006), Role of psychological factors in food choice – a reviev, “Pol. J. Food Nutr. Sci.”, No. 4.
 • Bennett J., Greene G., Schwartz-Barcott, D. (2013), Perceptions of emotional eating behavior. A qualitative study of college students, “Appetite”, No. 60.
 • Bongers P., Jansen A. (2016), Emotional Eating Is Not What You Think It Is and Emotional Eating Scales Do Not Measure What You Think They Measure, “Front Psychol.”, No. 7.
 • Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S. (2005), Psychologia zaburzeń, GWP, Gdańsk.
 • Fernández-Celemín L., Jung A. (2006), What should be the role of the media in nutrition communication?, “Br J Nutr.”, No. 96(1).
 • Freisling H., Haas K., Elmadfa I. (2010), Mass media nutrition information sources and associations with fruit and vegetable consumption among adolescents, “Public Health Nutr”, No. 13(2).
 • Froreich F.V., Vartanian L.R., Zawadzki M.J., Grisham J.R., Touyz S.W. (2006), Psychological need satisfaction, control, and disordered eating, “Br J Clin Psychol”, No. 56.
 • Gahagan S. (2012), The Development of Eating Behavior – Biology and Context, “Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics”, No. 33(3).
 • Geliebter A., Aversa A. (2003), Emotional eating in overweight, normal weight, and underweight individuals, “Eating Behaviors”, No. 3.
 • Gray G.E., Gray L.K. (2002), Evidence-based medicine: applications in dietetic practice, “J Am Diet Assoc”, No. 102(9).
 • GUS (2014), Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2014-r-,1,5.html [access: 15.04.2016].
 • Gustafsson U., Draper A. (2008), The social aspects of food and nutrition, “Journal of Human Nutrition and Dietetics”, No. 22.
 • Jääskeläinen A., Nevanperä N., Remes J., Rahkonen F., Järvelin M.R., Laitinen J. (2014), Stress-related eating, obesity and associated behavioural traits in adolescents: a prospective population-based cohort study, “BMC Public Health”, No. 14.
 • Jaworski M., Adamus M. (2015), Health suggestibility, optimism and sense of responsibility for health in diabetic patients, “International Journal of Diabetes in Developing Countries”, DOI: 10.1007/s13410-015-0435-8.
 • Klatzkin R.R., Gaffney S., Cyrus K., Bigus E., Brownley K.A. (2016), Stress-induced eating in women with binge-eating disorder and obesity, “Biol Psychol.”, DOI: 10.1016/j.bippsycho.2016.11.002.
 • Klepp K-I., Wind M., de Bourdeaudhuij I., Rodrigo C.P., Due P., Bjelland M., Brug, J. (2007), Television viewing and exposure to food-related commercials among European school children, associations with fruit and vegetable intake: a cross sectional study, “The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity”, No. 4(46).
 • Leszczyńska S., Błażejewska K., Lewandowska-Klafczyńska K., Rycielski P. (2011), Emocje a zachowania żywieniowe u kobiet w wieku 18-30 lat, „Endocrinology, Obesity and Metabolic Disorders”, No. 4(7).
 • Marten Z. (2012), Sugestywność i podatność na sugestię, (in:) Marten Z., Psychologia zeznań, LexisNexis, Warszawa.
 • Ouwens M., van Strien T., van Leeuwe J. (2009). Possible pathways between depression, emotional and external eating. A structural equation model, “Appetite”, No. 53.
 • Pandolfi E., Sacripante R., Cardini F. (2016), Food-Induced Emotional Resonance Improves Emotion Recognition, “PLoS One”, No. 11(12).
 • Sak J., Jarosz M., Mosiewicz J., Sagan D., Wiechetek M., Pawlikowski J., Włoszczak-Szubzda A., Olszewska E. (2011), Postrzeganie własnej choroby a poczucie odpowiedzialności za swoje zdrowie osób przewlekle chorych, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”, nr 17(4).
 • Suchocka L. (2011), Poczucie odpowiedzialności w zdrowiu i chorobie, Difin, Warszawa.
 • Tan C., Holub S.C. (2011), Children’s self-regulation in eating: Associations with inhibitory control and parents’ feeding behavior, “Journal of Pediatric Psychology”, No. 36.
 • Wheeler M.C. (2011), 10 prostych sposobów radzenia sobie ze stresem, GWP, Gdańs.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7da209d-df02-4738-b103-dc08ce23bb08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.