PL EN


2016 | 63 | 7: Teologia ekumeniczna | 265-274
Article title

„Ekonomia życia” wobec „ekonomii chciwości”. Światowa Rada Kościołów na rzecz zrównoważonego rozwoju

Title variants
EN
“Economy of Life” versus “Economy of Greed”: The World Council of Churches Promoting Sustainability
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł opisuje jeden z kluczowych dokumentów społecznych Światowej Rady Kościołów: Economy of Life, Justice, and Peace for All: A Call to Action (Ekonomia życia, sprawiedliwość i pokój dla wszystkich: wezwanie do działania). Dokument wydany w 2012 r. stanowi zwieńczenie sześcioletniego procesu studiów zwanego AGAPE (Alternative Globalization Addressing People and Earth – Alternatywna Globalizacja Skierowana do Ludzi i Ziemi). U podstaw dokumentu leży przekonanie o konieczności przeciwstawienia się niesprawiedliwemu światowemu systemowi gospodarczemu. Neoliberalny fundamentalizm wolnego rynku wytwarza „struktury grzechu” oparte na ekonomii chciwości i egocentryzmu. W takich strukturach wzrost ekonomiczny przynosi korzyści tylko bogatym, pozostawiając biednych jeszcze biedniejszymi. Grupa studyjna ŚRK proponuje odwrócenie neoliberalnego paradygmatu przez „afirmację życia” i „duchowość przemiany”. „Ekonomia życia” powinna prowadzić do zrównoważonego rozwoju, dzięki któremu potrzeby każdego powinny być zabezpieczone. Kościoły są wezwane do włączenia się w „ekonomię życia” i w jej promocję różnymi środkami, np. przez promowanie idei sprawiedliwego handlu (fair trade).
EN
The article describes one of the key social documents of the World Council of Churches: Economy of Life, Justice, and Peace for All: A Call to Action. The document issued in 2012 is a crowning of six-years process of studies called AGAPE (Alternative Globalization Addressing People and Earth). At the basis of the document lies the conviction about the necessity to confront the unjust world economic system. Neoliberal fundamentalism of the free market creates the “structures of sin” based on the economy of greed and egotism. Economical growth in these structures brings benefits only to the rich, leaving the poor even poorer. The study group of the WCC proposes to reverse the neoliberal paradigm by “affirmation of life” and “transformative spirituality.” “Economy of life” should lead to sustainability, through which everyone’s basic needs will be met. The Churches are called to join and promote the “economy of life” by various means, e.g. by promoting the idea of the “fair trade.”
Contributors
 • Katedra Teologii Protestanckiej w Instytucie Ekumenicznym KUL
References
 • Boerma Coenraad: The Poor Side of Europe. The Church and the (New) Poor of Western Europe, Geneva: WCC Publications 1989.
 • Dommen Edward, How Just Is the Market Economy?, Geneva: WCC Publications 2003.
 • Drimmelan Rob van: Faith in a Global Economy, Geneva: WCC Publications 1998.
 • Economy of Life. Linking Poverty, Wealth and Ecology, red. Rogate R. Mshana, Athena Peralta, Geneva: WCC Publications 2015.
 • Greenaway Kristine: Transformative Spirituality: a spirituality of encounter. In: World Council of Churches Pilgrimage of Justice and Peace, World Council of Churches Pilgrimage of Justice and Peace, https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/ spiritual-life/transformative-spirituality-a-spirituality-of-encounter (dostęp: 20.01.2016).
 • Peralta Athena, Ecological Debt: the Peoples of the South are the Creditors. Cases from Ecuador, Mozambique, Brazil and India, Geneva: WCC Publications 2006.
 • Rogacin Wojciech, Jeden procent populacji ma prawie tyle pieniędzy, co... pozostałe 99 procent, http://www.polskatimes.pl/artykul/3720682,jeden-procent-populacji-ma-prawie-tyle-pieniedzy-co- pozostale-99-procent,id,t.html (dostęp 19.01.2016).
 • Roundtable: Justice, Injustice and the Churches, w: Encountering the God of Life. Report of the 10th Assembly of the World Council of Churches, red. Erlinda N. Senturias and Theodore A. Gill, Jr., Geneva: WCC Publications 2014, s. 125-133.
 • World Council of Churches, AGAPE Consultation on Poverty, Wealth, and Ecology in Asia and the Pacific. Chiang Mai Declaration, w: http://kairoseuropa.de/wp-content/uploads/2015/ 08/chiang_mai_declaration.pdf (dostęp: 12.01.2016).
 • World Council Of Churches, Economy of Life, Justice, and Peace for All: A Call to Action, https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/poverty-wealth-and-ecology/neoliberal-paradigm/agape-call-for-action-2012 (dostęp 11.01.2016).
 • World Council of Churches, Report of the Greed Line Study Group, http://www.oikoumene.org/ en/resources/documents/wcc-programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/ poverty-wealth-and-ecology/the-report-of-the-greed-line-study-group-of-the-wcc/@@download/ file/TheReportOfTheGreedLineStudyGroup_AthenaPeraltaEtAl.pdf (dostęp: 12.01.2016).
 • World Council of Churches, Statement on Just Finance and an Economy of Life. 02 September 2009, w: https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/central-committee/2009/report-on-public-issues/statement-on-just-finance-and-the-economy-of-life (dostęp 12.01.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7dd283c-f9e1-4036-bdd9-207f106329e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.