PL EN


2017 | Volume 31, Issue 4 | 25-39
Article title

Ocena udziału sektorów w zróżnicowaniu struktur zatrudnienia w Warszawie i powiatach sąsiadujących w latach 2005–2014

Content
Title variants
EN
Evaluating the Share of Sectors in Employment Structure Differences between Warsaw and Neighbouring Districts in the Period 2005–2014
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest identyfikacja zróżnicowania struktur (kształtu i skali) zatrudnienia w Warszawie i powiatach sąsiednich w ujęciu dynamicznym oraz ocena znaczenia sektorów gospodarki w tym zróżnicowaniu. W pracy przedstawiono wyniki oceny udziału takich sektorów, jak: rolnictwo, przemysł oraz usługi, w podziale na handel, usługi finansowe oraz pozostałe usługi, w zróżnicowaniu struktur zatrudnienia w Warszawie i powiatach, które ze stolicą sąsiadują, czyli: legionowskim, mińskim, otwockim, wołomińskim, piaseczyńskim, pruszkowskim oraz warszawskim zachodnim. Badanie przeprowadzono w latach 2005–2014, a do realizacji celu pracy wykorzystano – w porównaniach przestrzennych – miary oceniające udział składnika w zróżnicowaniu (niepodobieństwie) dwóch struktur. Miara URij pozwala na ocenę udziału i-tego składnika w niepodobieństwie rozmiaru dwóch struktur, zaś miara UKij – w niepodobieństwie kształtu struktur. Uzyskane wyniki pozwalają zarówno na dokonywanie porównań dla poszczególnych sektorów w konkretnych powiatach, jak i na porównywanie powiatów dla konkretnego sektora. Odnośnie rozmiaru struktury zauważono zdominowanie przez Warszawę miar udziału poszczególnych sektorów w niepodobieństwie struktury zatrudnienia oraz fakt, że hierarchia powiatów (poza piaseczyńskim) nie ulegała zmianom. W zakresie kształtu struktur stwierdzono zdecydowanie wyższy udział przemysłu i rolnictwa w strukturze zatrudnienia w powiatach ościennych oraz chaotyczne (a przez to trudne do interpretacji) zmiany w usługach finansowych. Przeprowadzone analizy potwierdzają potrzebę osobnego rozważania efektu rozmiaru i efektu kształtu w porównywaniu struktur.
EN
The aim of the paper is the identification of differences in employment structure (from the point of view of shape and scale), in dynamic perspective, in Warsaw and neighbouring districts. Shares of agriculture, industry, trade, financial services and other services in difference between Warsaw city and the following districts: legionowski, miński, otwocki, wołomiński, piaseczyński, pruszkowski and warszawski zachodni, have been evaluated. The analysis is based on data from the period of 2005–2014. Two statistical measures have been used: URij which enables to estimate the share of i-th element in dissimilarities of two structures with respect to size, and UKij with respect to shape. The results obtained make it possible to compare sectors in a district, or to compare districts for a given sector of economy. As far as the differences in the size of structure are concerned, Warsaw dominated, and the hierarchy of districts was very stable, except for piaseczyński district. In the analysis of the shape of employment structure we have found significantly higher shares of industry and agriculture in particular districts, as compared with Warsaw city. Changes in the influence of financial services appeared more random and were difficult to interpret. Our results advocate for separate consideration of size and shape while comparing structures.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Katedra Gospodarki Regionalnej
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Zakład Statystyki
References
  • Domański, R. (2012). Ewolucyjna gospodarka przestrzenna. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
  • GUS (2016, 10 czerwca). Pozyskano z www.stat.gov.pl
  • Lewandowska-Gwarda, K. (2013). Rola przestrzeni w badaniach ekonomicznych. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Economia, 44(1), 145–158.
  • Markowska, M. (2017). Province capitals vs. their neighbours – the assessment of changes by dynamic classification of employment structures. Katowice: Studia Ekonomiczne, 314, 28–44.
  • Markowska, M., Sokołowski, A. (2016). Metoda dekompozycji zmian struktury. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(3), 25–32.
  • Suchecki, B. (red.) (2010). Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
  • Walesiak, M. (1983). Podobieństwo wielkości (skali) oraz kształtu (formy) w złożonych badaniach strukturalnych. Wiadomości Statystyczne, 3, 26–28.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7e8f408-f8a1-44df-b2e9-b9ffa7fc9784
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.