PL EN


2015 | 7 (786) | 72-82
Article title

Zarządzanie niewidocznymi aktywami przedsiębiorstwa

Authors
Title variants
EN
Invisible Asset Management of a Company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiany zachodzące w gospodarce opartej na wiedzy spowodowały, że efektywne zarządzania aktywami niematerialnymi to kompetencja niezwykle cenna, decydująca o realnej wartość współczesnych organizacji, stąd w literaturze rośnie liczba publikacji poświęconych tej problematyce. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę uwypuklenia istoty zasobów niematerialnych i ich roli w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa oraz diagnozy skali wdrożenia koncepcji zarządzania nimi. Badania ankietowe przeprowadzone wśród kadry kierowniczej dowiodły, że rośnie świadomość znaczenia aktywów intelektualnych wśród zarządzających, co znajduje potwierdzenie w stopniowym wdrażaniu koncepcji zarządzania nimi w praktyce. Jednak proces ten jest realizowany w sposób fragmentaryczny. Szczególnie problematyczny wydaje się aspekt pomiaru i raportowania. Tymczasem bagatelizowanie i pomijanie tak ważnych etapów istotnie ogranicza zdolność generowania wartości dodanej dzięki aktywom niematerialnym
EN
Changes in the knowledge-based economy meant that the effective management of intangible assets is a valuable competence, critical about the real value of contemporary organizations, hence the literature is growing number of publications dealing with this subject. In this paper we attempt to highlight the essence of intangible assets and their role in shaping the business value and implement the concept of diagnosis scale management. A survey conducted among senior executives have shown that increasing awareness of the importance of managing these assets, which is reflected in the gradual implementation of the concept of invisible asset management in practice. However, this process is implemented in a piecemeal fashion. Seems particularly problematic aspect of their measurement and reporting. Meanwhile, belittling and skipping so important stages significantly reduces the ability to generate added value through intangible assets.
Contributors
author
  • dr Edyta Bombiak, Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7f66316-cad6-4555-ba9d-c5b0b7388d42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.