PL EN


2018 | 539 | 120-127
Article title

Problem koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
The problem of economic policy coordination in the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym problemem związanym z przeciwdziałaniem skutkom kryzysu gospodarczego w Unii Europejskiej okazał się brak możliwości wykorzystania instrumentów polityki gospodarczej na poziomie ponadnarodowym. Celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób wprowadzone zmiany w zakresie zarządzania gospodarczego wpłyną na efektywność prowadzonej polityki gospodarczej na poziomie ponadnarodowym. W pierwszej części przedstawiono problemy związane z zacieśnieniem dyscypliny finansowej jako podstawowej metody zarządzania w Unii Europejskiej. Przeanalizowano również wpływ reform dotyczących zarządzania gospodarczego na politykę społeczną na poziomie krajowym. W części drugiej zbadano propozycje zmian instytucjonalnych wpływających na polepszenie koordynacji polityki gospodarczej w ramach nadzoru nad polityką fiskalną. Do realizacji postawionych w artykule celów wykorzystano teorię optymalnej kontroli oraz analizę systemową.
EN
The main problem related to counteracting the effects of the economic crisis in the European Union was the inability to use the measures of economic policy at the supranational level. The aim of the article is to examine how the changes introduced in the field of economic governance will affect the effectiveness of the economic policy pursued at the supranational level. The first part presents problems related to tightening financial discipline as the basic method of management in the European Union. The impact of reforms on economic governance on social policy at the national level was also analyzed. The second part examines the proposals of institutional changes affecting the improvement of economic policy coordination within the framework of supervision over fiscal policy. The optimal control theory and the system analysis were used to achieve the goals set in the paper.
References
 • 2017 European Semester: Alert Mechanism Report, https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-alert-mechanism-report_en (26.03.2018).
 • Ambroziak A.A., 2015, Reindustrialization and servitization: trade tendencies in the European Union internal market, [w:] Małuszyńska E., Mazur G., Idczak P. (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty prawne, finansowe i handlowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Barro R., Gordon D.B., 1983, A positive theory of monetary policy in a natural rate model, Journal of Political Economy, 91(4), s. 589-610.
 • Buiter W.H., Corsetti G., Roubini N., 1993, Excessive deficits: sense and nonsense in the Treaty of Maastricht, Economic Policy, 16, s. 57-100.
 • Council Decision abrogating Decision 2009/415/EC on the existence of an excessive deficit in Greece, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com_2017_380_en.pdf (26.03.2018).
 • Council Decision abrogating Decision 2010/288/EU on the existence of an excessive deficit in Portugal, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1225&from=EN (26.03.2018).
 • Council Decision abrogating Decision 2014/56/EU on the existence of an excessive deficit in Croatia, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-06-16_hr_126-12_council_en.pdf (26.03.2018).
 • Eucken W., 2005, Podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Excessive deficit procedures – overview, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en (26.03.2018).
 • Giavazzi F., Pagano M., 1998, The advantage of tying one’s hands: EMS discipline and Central Bank
 • Credibility, European Economic Review, 32, s. 1055-1082.
 • Grosse T.G., 2010, Systemowe uwarunkowania kryzysu strefy euro, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/35518/015.pdf (26.03.2018).
 • Hughes-Hallett A., Mooslechner P., 1999, Challenges for economic policy coordination within European Monetary Union, Special issue of Empirica, 26(3).
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego
 • Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w kierunku pozytywnego kursu polityki budżetowej w strefie euro, http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:30353466-b172-11e6-871e-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF (26.03.2018).
 • Kraś I., 2016, Rozwiązania instytucjonalne w polityce makroostrożnościowej Unii Europejskiej, [w:]
 • Kraś I. (red.), Zarządzanie gospodarcze Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku, Difin, Warszawa.
 • Krugman P., 2012, Europe’s Economic Suicide, https://www.nytimes.com/2012/04/16/opinion/krugman-europes-economic-suicide.html (26.03.2018).
 • Kydland F.E., Prescott E.C., 1997, Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans, Journal of Political Economy, 85(3), s. 473-491.
 • Nowak-Far A., 2001, Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Zwierzchlewski S., 2015, Stabilność unii walutowej, Adam Marszałek, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7f84f60-e614-492a-a9cb-57db35002855
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.