PL EN


2015 | 40/2015 Turystyka. Marketing miejsc - teraźniejszość czy przyszłość? | 83-93
Article title

Convention Bureaux jako instytucje wpływające na konkurencyjność miast – ujęcie teoretyczne

Content
Title variants
EN
Convention Bureaux as the Institutions Affecting Towns Competitiveness – the Theoretical Approach
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono teoretyczne podstawy funkcjonowania convention bureaux (CBs), nawiązujące do nurtu instytucjonalizmu oraz zjawiska konkurencyjności regionów. Skoncentrowano się na problemie, w jaki sposób powyższe nurty teoretyczne mogą być użyteczne w wyjaśnianiu roli convention bureauxjako instytucji oddziałujących na konkurencyjność miast, w odniesieniu do turystyki oraz całej lokalnej gospodarki. Analizie poddano najważniejsze teorie i modele konkurencyjności regionów oraz konkurencyjności regionów turystycznych, wskazując jakie miejsce zajmują w nich convention bureauxoraz przemysł spotkań.
EN
In her article, the author presented the theoretical grounds of convention bureaux (CBs) operation, referring to the stream of institutionalism and the phenomenon of regions competitiveness. She focused on the problem how the said theoretical streams may be useful in explanation of the role of convention bureaux as the institutions affecting towns’ competitiveness, related to tourism and the whole local economy. The analysis comprised the most important theories and models of regions competitiveness and competitiveness of tourist regions indicating what places there are occupied in the by convention bureaux and the industry of meetings.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Council Convention Industry (2014), APEX Industry Glossary. Retrieved January 13, http://www.conventionindustry.org/StandardsPractices/APEX/glossary.aspx
 • Davidson R., Cope B. (2003), Turystyka biznesowa. Konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka korporacyjna, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 • Dwyer L., Forsyth P., Rao P. (2000), The price competitiveness of travel and tourism: a comparison of 19 destinations, “Tourism Management”, No. 21(1).
 • Dwyer L., Kim C. (2003), Destination Competitiveness: Determinants and Indicators, “Current Issues in Tourism”, No. 6(5).
 • Ford R.C., Peeper W.C. (2007), The past as prologue: Predicting the future of the convention and visitor bureau industry on the basis of its history, “Tourism Management”, No. 28(4).
 • Gartell R.B. (1988), Destination Marketing for Convention and Visitors Bureaus, Kendall/ Hunt Publishing Company, Iowa.
 • Getz D., Anderson D., Sheehan L. (1998), Roles, issues, and strategies for convention and visitors’ bureaux in destination planning and product development: a survey of Canadian bureaux, “Tourism Management”, No. 19(4).
 • Haven-Tang C., Jones E., Webb C. (2007), Critical Success Factors for Business Tourism Destinations: Exploiting Cardiff ’ s National Capital City Status and Shaping Its Business Tourism Offer, “Journal of Travel & Tourism Marketing”, No. 22(3/4).
 • Iwanek M., Wilkin J. (1998), Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Klasik A. (1999), Analiza konkurencyjności i strategie konkurencyjne miast, (w:) Broszkiewicz R. (red.), Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachodniej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Klasik A. (2001), Strategia konkurencyjna regionu, (w:) Klasik A., Kuźnik F. (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Kozak M., Baloglu S. (2011), Managing and Marketing Tourist Destinations. Strategies to Gain a Competitive Edge, Routledge: Taylor & Francis Group, New York, London.
 • Kruczek Z., Zmyślony P. (2014), Regiony turystyczne, PROKSENIA, Kraków.
 • Mikołajewicz Z. (1999), Czynniki konkurencyjności rozwoju regionów, (w:) Broszkiewicz B. (red.), Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachodniej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Morrison A.M., Bruen S.M., Anderson D.J. (1997), Convention and Visitor Bureaus in the USA: A Profile of Bureaus, Bureau Executives, and Budgets, “Journal of Travel & Tourism Marketing”, No. 7 (February).
 • Nawrot Ł., Zmyślony P. (2009), Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego, PROKSENIA, Kraków.
 • Pawlicz A. (2011), Wybrane aspekty funkcjonowania convention bureau – ujęcie instytucjonalne, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 15.
 • Pietrzyk I. (2001), Zasoby specyficzne jako determinanta konkurencyjności regionów, (w:) Klasik A. (red.), Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, Wydawnictwo Uczelniane AE, Katowice.
 • Poland Convention Bureau (2013), Raport przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2013, Warszawa.
 • Poon A. (1993), Tourism, Technology and Competitive Strategies, C.A.B International, Wallingford.
 • Porter M. (1990), The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press, London.
 • Porter M. (1992), Strategia konkurencji: metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 • Ritchie J.R.B., Crouch G.I. (2003), The Competitive Destination. A Sustainable Tourism Perspective, CABI Publisging, Wallingford.
 • Romanow Z.B. (1997), Historia myśli ekonomicznej w zarysie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Sidorkiewicz M. (2011), Turystyka biznesowa, Difin, Warszawa.
 • Stankiewicz M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa: budowanie konkurencyjności przedsię-biorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 • Swarbrooke J., Horner S. (2001), Business Travel and Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • UNWTO (2010), International Recommendations for Tourism Statistics 2008, New York.
 • UNWTO (2014), Global Report on the Meetings Industry, Madrid.
 • Vanhove N. (2005), The Economics of Tourism Destinations, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Wang Y. (2008), Collaborative destination marketing: Roles and strategies of convention and visitors bureaus, “Journal of Vacation Marketing”, No. 14(3).
 • Zeman-Miszewska E. (2001), Tworzenie przewagi konkurencyjnej regionów – aspekt marketingowy, (w:) Klasik A. (red.), Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne: praca zbiorowa, Wydawnictwo Uczelniane AE, Katowice.
 • Zmyślony P., Piechota N. (2014), Znaczenie przemysłu spotkań w kształtowaniu potencjału turystycznego miast, (w:) Celuch K. (red.), Zarządzanie i organizacja przemysłu spotkań w Polsce Teoria i praktyka, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa.
 • Żemła M. (2010), Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7fac090-8454-41d1-b51a-93d8ec62cb76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.