PL EN


2015 | 2(23) | 53-63
Article title

Planowanie rozwoju subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Planning the development of the subregion of Kędzierzyn- -Koźle
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The main objective of the study is to analyze the actions taken by the municipality of Kędzierzyn-Koźle aimed at increasing the efficiency of local government units constituting the subregion of Kędzierzyn-Koźle in implementing the National Spatial Development Concept of Poland 2030 and the Opole Voivodeship’s development policy until 2020.
Year
Issue
Pages
53-63
Physical description
Contributors
References
 • Delimitacja granic kędzierzyńsko-kozielskiego subregionalnego obszaru funkcjonalnego, Kędzierzyn-Koźle 2013.
 • Dziemianowicz W., Subregionalne bieguny wzrostu – od teorii do hipotez badawczych, [w:] Subregionalne bieguny wzrostu, pod red. W. Dziemianowicza, J. Szlachty, K. Szmigieł-Rawskiej, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011.
 • Dziemianowicz W., Szmigiel-Rawska K., Nowicka P., Dąbrowska A., Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 • Gorzelak G., Smętkowski M., Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2005.
 • Grochowski M., Dobre rządzenie – instytucje i kompetencje, [w:] A. Olechnicka, K. Wojnar (red.) Terytorialny wymiar rozwoju: Polska z perspektywy badań ESPON, Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa 2013.
 • Heffner K., Regiony peryferyjne we współczesnej gospodarce, [w:] Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej, red. A. Bołtromiuk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.
 • Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 • Klaassen L.H., Bieguny wzrostu w teorii i polityce ekonomicznej, [w:] Planowanie rozwoju regionalnego w świetle doświadczeń międzynarodowych, red. A. Kukliński, PWE, Warszawa 1974.
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
 • Korenik S., Zakrzewska-Półtorak A., Teorie rozwoju regionalnego – ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie.
 • Portret statystyczny miasta Kędzierzyn-Koźle i gmin partnerskich w 2012 r., Wyd. Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2014.
 • Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020, przyjęty uchwałą z 29 maja 2015 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 • Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020, przyjęta Uchwałą nr 5250 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 lipca 2014 r.
 • Strategia Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020, Opole 2014.
 • Strategia Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2014-2020, przyjęta uchwałą z 1 października 2014 r.
 • Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020, przyjęta uchwałą z 29 maja 2015 r.
 • Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego 2020, przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego 28 grudnia 2012 r.
 • Szlachta J. (2009), Kreatywność i innowacyjność polityki spójności Unii Europejskiej w kolejnym okresie programowania po roku 2013, [w:] A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.), Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 • Szmigiel K., Pasywność gmin rozważana przez pryzmat relacji w województwie, [w:] Oziemianowicz W., Swianiewicz P. (red.), Gmina pasywna, Studia KPZK, Warszawa 2010.
 • Szmigiel-Rawska K., Oziemianowicz W., Szlachta J., Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7fc4248-ea92-4202-9fae-cc73de2fd452
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.