PL EN


2011 | 47 | 2 | 31-62
Article title

„Doświadczenie niedoświadczalnego” w filozofii liturgii Jean-Yves Lacoste’a

Title variants
EN
Experience of the non-experienceable in the philosophy of Jean-Yves Lacoste
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pojęcie doświadczenia religijnego pojawia się na stałe dopiero w filozofii XIX wieku. Jest to pojęcie doświadczenia religijnego tak szerokie, że czasami bardzo trudne do jasnego określenia. Artykuł niniejszy dotyczy koncepcji francuskiego filozofa religii J.-Y. Lacoste’a, który opiera pojęcie doświadczenia religijnego na fenomenie liturgii. Lacoste proponuje filozoficzne rozumienie liturgii, odmienne od teologicznego oraz swoiste rozumienie miejsca liturgii. Tekst powyższy zdaje sprawę z koncepcji doświadczenia niedoświadczalnego, do którego ostatecznie prowadzi fenomen liturgii. Wskutek tego należy zaliczyć Lacoste’a do myślicieli, którzy nawiązują do tradycji apofatycznej, gdzie podstawowym założeniem tej tradycji jest świadomość granic rozumu człowieka w jego poznawaniu i mówieniu o Bogu. Artykuł ukazuje, że metoda, którą posługuje się Lacoste zakłada egzystencjalną i osobową postawę człowieka wobec poznawanej rzeczywistości Boga, wyklucza możliwość jej poznania w sposób czysto intelektualny i abstrakcyjny, a w określeniu natury Boga posługuje się antynomią i paradoksem.
EN
The notion of religious experience gains its stable place in philosophy as late as in the 19th century. This notion is so broad that it is sometimes difficult to define it in a precise way. This article is devoted to Y. Lacoste’s conception. He is a French philosopher, for whom the notion of religious experience is based on the phenomenon of liturgy. Lacoste proposes a philosophical sense of liturgy, different from the theological one, and a characteristic understanding of the place of liturgy in philosophy. The article reports the conception of experiencing the non-experienceable, to which the phenomenon of liturgy ultimately leads. As a result, Lacoste should be classified as one of the thinkers who draw on the apophatic tradition, i.e. the tradition of acknowledging the limitations of the human mind in knowing and talking about God. The article shows that Lacoste’s method presupposes an existential and personal attitude of man in knowing the reality of God; this method also excludes the possibility of knowing this reality in a purely intellectual and abstract way; and in defining God’s nature it uses antinomy and paradox.
Year
Volume
47
Issue
2
Pages
31-62
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, Poland
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Filozofii, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c81d31c9-5a71-4ec9-8956-55fe40f8aa5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.