PL EN


2019 | vol. 63, nr 4 | 41-51
Article title

Verification of selected methods of assessing the financial situation of a company

Authors
Content
Title variants
PL
Weryfikacja wybranych metod oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article attempts to evaluate selected diagnostic tools classified as early warning methods. They are usually used to assess the current financial condition of a company, they are also used to predict bankruptcy. The most popular methods were verified, namely discriminant models, logit models and scoring models. Based on the collected financial data of enterprises that in 2010-2016 declared liquidation bankruptcy and their healthy counterparts, the usefulness of individual models was assessed in terms of the reliability of the results obtained. The analysis shows that the scoring model was the most effective in assessing the financial situation. Discrimination models came the second in this respect. Logit models proved to be the least effective. All the models used in the study were characterized by a level of accuracy of forecasts above 50%, which indicates a good result. The conducted study confirms the legitimacy of using such tools. They are also evidence of the continuing popularity of early warning models among people assessing the financial situation in an enterprise.
PL
W artykule podjęto próbę oceny wybranych narzędzi diagnostycznych zaliczanych do metod wczesnego ostrzegania. Służą one do oceny bieżącej kondycji finansowej przedsiębiorstwa, są także wykorzystywane do predykcji upadłości. Weryfikacji poddane zostały najpopularniejsze metody, mianowicie modele dyskryminacyjne, logitowe oraz model scoringowy. Na podstawie danych finansowych spółek, które w latach 2010–2016 ogłosiły upadłość likwidacyjną, oraz ich „zdrowych” odpowiedników dokonano oceny przydatności modeli pod kątem wiarygodności wyników. Najskuteczniejszy w ocenie sytuacji finansowej okazał się model scoringowy. Drugie były modele dyskryminacyjne. Najmniej skuteczne okazały się modele logitowe. Wszystkie modele wykorzystane w badaniu charakteryzowały się poziomem trafności powyżej 50%, co świadczy o dobrym wyniku. Badanie potwierdza zasadność wykorzystywania tego rodzaju narzędzi. Są także dowodem niesłabnącej popularności modeli wczesnego ostrzegania.
References
 • Antonowicz P., 2010, Zastosowanie macierzy klasyfikacji przedsiębiorstw do oceny zdolności predykcyjnych 52 modeli z-score, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, issue 272/1, Zarządzanie i Marketing, no. 17.
 • Appenzeller D., Szarzec K., 2004, Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych, Rynek Terminowy, issue 1.
 • Balina R., 2012, Skuteczność wybranych modeli dyskryminacyjnych na przykładzie branży robót budowlanych, [in:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Upowszechnienie i transfer wyników badań, D. Zarzecki (ed.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, no. 689, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia no. 50, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Czapiewski L., 2009, Efektywność wybranych modeli dyskryminacyjnych w przewidywaniu trudności finansowych polskich spółek giełdowych, [in:] Zarządzanie finansami – teoria i praktyka B. Bernaś (ed.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 48.
 • Czarny A., 2009, System wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, [in:] Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, B. Bernaś (ed.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 48.
 • Gołębiowski G., Pląsek A., 2018, Skuteczność wybranych modeli dyskryminacyjnych na przykładzie branży turystycznej, Studia i prace. Kolegium Zarządzania i Finansów, no. 164.
 • Gołębiowski G., Żywno K., 2008, Weryfikacja skuteczności modeli dyskryminacyjnych na przykładzie wybranych spółek giełdowych, Współczesna Ekonomia, no. 7.
 • Grzegorzewska E., Runowski H., 2008, Zdolności prognostyczne polskich modeli dyskryminacyjnych w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw rolniczych, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, vol. 95, issue 3/4.
 • Hamrol M., Chodakowski J., 2008, Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, Badania Operacyjne i Decyzje.
 • Hołda A., 2001, Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej, Rachunkowość, no. 5.
 • Hołda A., 2002, Ustalanie sytuacji finansowej jednostki z wykorzystaniem mierników syntetycznych – koncepcja wartości średnich, Monitor Rachunkowości i Finansów, no. 1. Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, B. Micherda (ed.), Warszawa.
 • Juszczyk S., Pochopień J., Balina R., 2013, Skuteczność polskich modeli do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw transportu drogowego towarów masowych, Logistyka, no. 2.
 • Kisielińska J., 2016, Skuteczność modeli upadłości przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne i Regionalne, vol. 9, no. 1.
 • Kisielińska J., Waszkowski A., 2010, Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, no. 82.
 • Kitowski J., 2011, Próba oceny wiarygodności diagnostycznej bankowych metod badania kondycji finansowej przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 172.
 • Koralun-Bereźnicka J., 2006, Ocena możliwości wykorzystania wybranych funkcji dyskryminacyjnych w analizie polskich spółek giełdowych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, no. 69.
 • Korol T., 2010, Systemy wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kuciński A., 2011, Wykorzystanie wielowymiarowych modeli dyskryminacyjnych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw na przykładzie wybranych spółek notowanych na rynku NewConnect, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedzą, no. 41.
 • Lichota W., 2017, Weryfikacja skuteczności diagnostycznej wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej na przykładzie próby przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 472.
 • Mączyńska E., Zawadzki M., 2006, Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw, Ekonomista, no. 2.
 • Pociecha J., 2007, Problemy prognozowania bankructwa firmy metodą analizy dyskryminacyjnej, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, no. 205, Łódź.
 • Rogowski W., 1997, Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, Bank i Kredyt, no. 6.
 • Stasiewski T., 1996, Z-Score – indeks przewidywania upadku przedsiębiorstwa, Rachunkowość, no. 12.
 • Wędzki D., 2005, Zastosowanie logitowego modelu upadłości przedsiębiorstw, Ekonomista, no. 5.
 • Wojnar J., 2014, Ocena skuteczności modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia finansowego spółek giełdowych, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów.
 • Zarzecki D., 2003, Analiza dyskryminacyjna jako metoda oceny zagrożenia bankructwem, [in:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i ocena przedsiębiorstw, vol. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c81ee9fb-cbca-4066-b164-2baeefab05a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.