PL EN


2017 | 2 | 13-27
Article title

Wymiary antagonizowania się kultur. Sekurytyzacja kryzysu migracyjnego

Content
Title variants
EN
Dimensions of the antagonizing of cultures. Securitization of the migration crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obiektywne zjawiska takie jak procesy globalizacji i migracji międzynarodowych kreują nową sytuację, wobec której stanowisko zajmują społeczeństwa i państwa. Rodzi to szereg wyzwań na poziomie funkcjonowania współczesnych, pluralistycznych zbiorowości ludzkich w kontekście kultury. Kultura może być czynnikiem antagonizującym, gdy konfrontuje się z odmiennym systemem kulturowym, jak i jednoczącym zbiorowość wokół wspólnie podzielanych wartości odrębnych od przekonań innej grupy. Wydarzenie rozgrywające się w Europie będące skutkiem masowych migracji z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu (MENA) po arabskiej wiośnie rodzą pytania o percepcję bezpieczeństwa społeczeństw zachodnich. Artykuł ten dotyczy kwestii sekurytyzacji zjawiska migracji, określanej jako kryzys migracyjny a jego celem jest analiza kulturowych aspektów funkcjonowania w jednej przestrzeni społeczno-politycznej grup utożsamiających się z różnymi wartościami, kulturą i religią oraz refleksja nad tego potencjalnymi skutkami. Sekurytyzacja jest, według szkoły kopenhaskiej intersubiektywnym procesem włączania określonych tematów do sfery bezpieczeństwa. Niekontrolowany napływ przybyszów rodzi problemy związane z ich ulokowaniem, wchłonięciem przez społeczeństwo, zabezpieczeniem socjalnym. Obawy te mają swoje racjonalne podstawy, lecz działania pod wpływem ksenofobicznych nastrojów, populistycznych haseł, stereotypów nie rozładowują napięcia, lecz powodują eskalację nastrojów antyimigranckich i konflikt w wymiarze kulturowym. Kontekst heterogeniczności kulturowej traktowany jest jako broń polityczna, wykorzystywany jest przez populistów, którzy w zróżnicowaniu i dynamice kultury upatrują zagrożenie dla tożsamości i bezpieczeństwa społeczeństw europejskich.
EN
The objective phenomena such as the processes of globalization and international migration create new situation, toward which societies and states need to take a stand. This situation raises a number of challenges one the level of the functioning of modern, pluralistic communities in the context of human culture. Culture can be a factor of antagonism when it is confronted with different cultural system, at the same time culture unifies community around shared values separates from the beliefs of another group. The events taking place in the Europe being an effect of mass migration from the North Africa and the Middle East (MENA) after the Arab Spring raises questions about the perception of the security in Western societies. This paper concerns the issue of securitization of the migration phenomenon, known as a migration crisis. Its aim is to analyze the cultural aspects of the cooperation of the groups identifying with different values, culture and religion and reflection on the potential effects of this. Securitization is, according to the Copenhagen School of inter-subjective process of turning certain subjects do the sphere of security. The uncontrolled influx of newcomers lay down the problems associated with their location, absorption by society, and the social security. These concerns have their rational basics, but acting under the influence of xenophobic, populist slogans, and stereotypes do not discharge voltage, but cause an escalation of anti-immigrant sentiment and the conflict in the cultural dimension. Cultural heterogeneity is treated as a political weapon, it is used by the populists, who have perceive diversified and dynamic culture as a threat to the identity and security of European societies.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
References
 • Konwencja dotycząca statusu uchodźców sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 roku (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 517). Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. (15.01.2017). E-źródło: http://www.unhcrcentraleurope.org/_assets/files/content/resources/ pdf_pl/refugee_covention/konwencja_genewska.pdf.
 • Bauman Z. (2016). Obcy u naszych drzwi. Warszawa: PWN.
 • Buzan B., Wæver O., and de Wilde J. (1998), Security: A New Framework for Analysis. Lynne Rienner Publisher: London.
 • Cardini, F. (2006). Europa a islam. Historia nieporozumienia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Castles, S., Miller M.J. (2011). Migracje we współczesnym świecie. Warszawa: PWN.
 • Huysmans, J. (2006). The Politics of Insecurity. Fear, migration and asylum in the EU. Routledge: London-New York.
 • Moroska-Bonkiewicz, A. (2013). Organizacje skrajne we współczesnej Europie. Ogólna charakterystyka. Ekspertyza przygotowana w ramach projektu „Organizacje skrajne w demokratycznym państwie i społeczeństwie 2012–2013”. Warszawa: Otwarta Rzeczpospolita.
 • Paleczny, T. (2001). Socjologia stosunków międzynarodowych, Kraków: WSMIP.
 • Standing, G. (2014). Prekariat: Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: PWN.
 • Watson, S.D. (2006). The securitization of humanitarian migration: digging moats and sinking boats. Routledge: London-New York.
 • Jeziński, M. (2006). Populistyczny dyskurs prounijny. Przypadek referendum europejskiego 2003 roku. W: M. Marczewska-Rytko (red.) Populizm na przełomie XX i XXI wieku. Panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw (ss. 00–386). Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń.
 • Jędrzejczyk-Kuliniak, K. (2006). Wizje konfliktu międzycywilizacyjnego w publicystyce Oriany Fallaci W: M. Ratajczak (red.) Multikulturalizm w sferze mediów (213–243). Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego: Wrocław.
 • Kraszewski, P. (2003). Typologia migracji. W: W.J. Burszta, J. Serwański (red.). Migracje Europa- Polska (11–15). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Kubiak, H. & Slany, K. (1999). Migracje. W: Encyklopedia socjologii (243–249), t. 2. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Kuźniar, R. (2003). Niebezpieczeństwa nowego paradygmatu bezpieczeństwa. W: R. Kuźniar,Z. Lachowski (red.) Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia koncepcje-nstytucje (209–234). PISM: Warszawa.
 • Mansoor, A. & Quillin, B. (2006). Migration and Remittances. Easter Europe and the former Soviet Union (ed.). Waszyngton: Bank Światowy.
 • Marczewska-Rytko, M. (2000). Populizm. W: M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski (red.). Encyklopedia politologii (289–292). Zakamycze: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 • Wæver, O. (1995). Securitization and Desecuritization. In: R.D. Lipschutz (ed.). On Security (46–87). Columbia University Press: Columbia.
 • Adamczuk, M. (2011). Rodzimy terroryzm jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu w Europie. Bezpieczeństwo Narodowe, I/17, 61–80.
 • Balzacq, T. (2005). The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context. European Journal of International Relations, 11 (2) pp. 171–201.
 • Balzacq, T. & Léonard S. & Ruzicka J. (2016). ‘Securitization’ revisited: theory and cases, International Relations, 30 (4), pp. 494–531.
 • Connor, P. (2016). International migration: Key findings from the U.S., Europe and the world. Pew Research Centre. (15.12.2016). E-źródło: http://www.pewresearch.org/fact tank/2016/12/15/international-migration-key-findings-from-the-u-s-europe-and-theworld/.
 • Fijałkowski, Ł. (2012). Teoria sekurytyzacji i konstruowanie bezpieczeństwa. Przegląd Strategiczny, nr 1, ss. 149–161.
 • Frontex. Risk Analysis for 2017 (2016). (22.02.2017). E-źródo: http://frontex.europa.eu/assets/ Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf.
 • Global Terrorism Index (2016). Institute for Economics & Peace. (22.02.2017). E-źródło: http:// economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf.
 • Guź, J (2014). Muzułmanie i neofici muzułmańscy – zagrożenie dla Europy Zachodniej czy szansa na pokojowe współżycie? Wprowadzenie do zagadnienia. Acta Erasmiana, t. 6, s. 235–266.
 • Ibrahim M. (2005). The Securitization of Migration: A Racial Discourse. International Migration, 43 (5), 163–187.
 • International Centre for Counter Terrorism (2016). The Foreign Fighters Phenomenon in the European Union. (22.02.2017). E-źródło: https://icct.nl/wp-content/uploads/2016/03/ ICCT-Report_Foreign-Fighters-Phenomenon-in-the-EU_1-April-2016_including-AnnexesLinks. pdf.
 • Karyotis, G. (2007). European migration policy in the aftermath of September 11: The security- migration nexus,” Innovation: The European Journal of Social Science Research, 20:1, 1–17.
 • Nalborczyk, A.S. (2003). Europa z chustą na głowie. Więź 3 (533), 10–18.
 • Okólski, M. (2001). Współczesne europejskie migracje międzynarodowe a dynamika procesów integracyjnych. Studia Socjologiczne, nr 1 ss. 11–16.
 • Pew Research Centre (2011). The Future of Global Muslim Population. (24.01.2017). E-źródło: http://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/.
 • Potyrała, A. (2016). Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego – kryzys migracyjny 2015–2016. Przegląd Strategiczny, nr 6, ss. 295–313.
 • Rydgern, J. (2008). Immigration sceptics, xenophobes or racists? Radical right-wing voting in six West European countries, European Journal of Political Research, nr 47, s. 743.
 • Sakson, A. (2008). Migracje – fenomen XX i XXI wieku, Przegląd Zachodni nr 2, ss. 11–19.
 • Sasnal, P. (2016). Niemy środek islamu. Polityka 33(3072), 52–54.
 • Traverso, E. (2016). Islamophobia: The New Western Racism. Plutopress (13.09.2016), E-źródło: https://plutopress.wordpress.com/2016/08/10/islamophobia-the-new-westernracism/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-7977-246-9
ISSN
2451–2877
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c81fe350-eb41-491d-90cb-9e7557801a4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.