PL EN


2017 | 8 | 3 | 100-105
Article title

Podpora výuĉby PLC systémov na vysokých školách v SR

Content
Title variants
EN
Support in the Education PLC System at Universities in Slovakia
Languages of publication
EN SK
Abstracts
EN
Study programs oriented on teacher preparation at universities respond to the needs of the labor market and include subjects in their study programs where students are acquainted with new materials and technologies of the industrial practice. PLC industrial control systems are one of these technologies. The Department of Technology and Information Technologies at the Faculty of Pedagogy of UKF in Nitra included four subjects in its study programs, which provide students some basic knowledge about PLC systems. To increase the interest of students in this subject, they decided to create remote laboratories that can be used by students in a distance form of study, as well as within contact hours during exercises. To create remote laboratories for pneumatic and hydraulic systems will be used hardware elements using the PLC together with a web interface for remote access and direct approach, methodology and educational materials suitable for inclusion in the educational process. Remote access to laboratories along with contact teaching allows the user to gain new knowledge in the field of pneumatic and hydraulic systems. The present proposal will by its outputs contribute to increasing competencies of teachers of technical subjects in this area.
RU
Aj uĉiteľské študijné programy na univerzitách reagujú na potreby trhu práce a zaraďujú do svojich študijných programov predmety, v ktorých sa študenti oboznamujú s novými materiálmi a technológiami priemyselnej praxe. Jednou z týchto technológií sú priemyselné riadiace systémy PLC.Katedra techniky a informaĉných technológií na PF UKF v Nitre do svojich študijných programov zaradila 4 predmety, ktoré poskytujú študentom základné vedomosti o PLC. Na zvýšenie záujmu študentov o tento predmet sa rozhodli vytvoriť vzdialené laboratóriá, ktoré môņu pouņívať študenti v dištanĉnej forme a zároveň aj v rámci kontaktných hodín na cviĉeniach. Pre vytvorenie vzdialených laboratórií pre pneumatické a hydraulické systémy navrhujú pouņiť technické prostriedky vyuņívajúce prvky PLC spolu s internetovým rozhraním pre vzdialený prístup a priamy prístup, metodiky a vzdelávacie materiály vhodné pre zaradenie do vzdelávacieho procesu. Vzdialený prístup k laboratóriám spolu s kontaktným vyuĉovaním umoņnia uņívateľovi získavať nové poznatky z oblasti pneumatických a hydraulických systémov, ĉo v koneĉnom dôsledku prispeje k zvýšeniu ich kompetencií z predmetnej oblasti.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
100-105
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Univerzita Konńtantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra techniky a informaĉných technológií, Slovenská republika
 • Univerzita Konńtantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra techniky a informaĉných technológií, Slovenská republika
References
 • Benkovský, M. (2016). Vzdialené laboratórium s diskrétnym modelom chemického reaktora. Bratislava: STU. Diplomová práca.
 • Foss, B.A., Malvig, K.E., Eikaas, T.I. (2001). Remote Experimentation – New Content of Distance Learning. Proceedings of the ICEE 2001 Conference in Oslo, Norway, August 6–10, 2001.
 • Gillet, D., Crisalle, O.D., Latchman, H.A. (2002). Web Based Experimentation Integration in Engineering Curricula: Experience in Deploying Resources Distributed Among Universities. System Theory. In: Proceedings of the Thirthy-Fourth Southeeastern Symposium Symposium IEEE, 19 March, 66–70. DOI: 10.1109/SSST.2002.1027007.
 • Koubek, V., Pińút, J. (1998). Fyzikálne vzdelávanie – v oĉakávaní koncepĉnej zmeny. In: Innovation of teacher trainig in Physics and Maths 10 (p. 48–56). Bratislava: FMFI UK.
 • McVay Lynch, M. (2002). The Online Educator. A Guide to Creating the Virtual Classroom. USA, Canada: RoutledgeFalmer.
 • Ölvecký, M. (2007). Vyuņitie experimentov vo vyuĉovacom procese. In: Zborník z medzinárodnej doktorandskej konferencie: Vzájomná informovanosť– cesta k efektívnemu rozvoju vedecko- -pedagogickej činnosti (p. 12–19). Nitra: PF UKF.
 • Ölvecký, M. (2009). Internet ako prostriedok prehlbovania a upevňovania vedomostí. Nitra: UKF. Dizertaĉná práca.
 • Palloff, R.M., Pratt, K. (2001). Lessons from the Cyberspace Classroom. The Realities of Online Teaching.
 • Ńtudijný program Uĉiteľstvo praktickej prípravy. In: Sprievodca štúdiom 2016/2017. Nitra: PF UKF.
 • Ńtudijný program Uĉiteľstvo techniky v kombinácii. In: Sprievodca štúdiom 2016/2017. Nitra: PF UKF.
 • Vzdialené laboratóriá v dištančných formách vzdelávania. Návrh projektu KEGA ĉ. 011 UKF-04/2017.
 • Wieman, C., Perkins, K. (2005). Transforming Physics Education. Physics Today, 58 (11), 26–41.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c824e98a-13db-41de-b3fe-bfc0e7f21f8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.