PL EN


2010 | 1(15) | 31-54
Article title

Diagnozowanie struktury motywacji jako determinanty modelowania zachowań organizacyjnych (na przykładzie ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego)

Content
Title variants
EN
Diagnosing the motivation structure as determinants of modelling organisational behaviour patterns (on the example of the rescuers of the mountain volunteer search and rescue)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule zaproponowano model podejścia metodycznego w zakresie diagnozowania struktury motywacji zasobów ludzkich organizacji, ukazano też wyniki badań empirycznych oraz wnioski praktyczne dla obszarów zarządzania zasobami ludzkimi, przede wszystkim zaś dla planowania potrzeb szkoleniowych i rekrutacji zewnętrznej. Ze względu na obszar i przedmiot badań oraz analizę motywacji posiłkowano się teorią, terminologią i metodami z zakresu psychologii i teorii zachowań organizacyjnych, dokonując zaś oceny stopnia statystycznej istotności różnic pomiędzy średnimi arytmetycznymi zastosowano popularną technikę estymacyjną. Ze względu na chęć ukazania sposobu operacjonalizacji danych i semantycznej stylistyki prezentacji uzyskanych wyników badań, zdecydowano się w przypadku wybranych zmiennych zależnych, przytoczyć brzmiący dość hermetycznie "język opisu danych", co w naukach o zarządzaniu jest czynem nie tylko wyjątkowym, ale wręcz kuriozalnym.
EN
This article proposes the model of a methodological approach within the area of diagnosing the motivation structure of human resources of the organisation. Also, it shows empirical research results and practical conclusions for areas of human resources management, but above all – for planning training needs and external recruitment. Due to the research area and subject plus motivation analysis the author referred to the psychological theory, terminology and methods, whereas, evaluating the level of static significance of the differences between arithmetical averages – a popular estimation technique was used. Due to the wilingness to show the data operating method and a semantic stylistics of presentation of the reserach results being received, it was decided, in case of selected dependent variables, to refer the ‘language of data description’ that sounds quite hermetically, which, in management sciences is not only an exceptional deed, but, in fact, inconceivable.
Year
Issue
Pages
31-54
Physical description
Dates
printed
2010-06
Contributors
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
References
 • Bańka A. 2002. Psychologia organizacji. W: J. Strelau (red.). Psychologia: podręcznik akademicki. T. 3. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 83-87957-06-2.
 • Berlyne D. E. 1969. Struktura i kierunki myślenia. Warszawa: PWN.
 • Chwaściński B. 1979. Z dziejów taternictwa. O górach i ludziach. Warszawa: Sport i Turystyka.
 • Doliński D. 1993. Orientacja defensywna. Warszawa: Wyd. IP PAN. ISBN 83-85459-07-3.
 • Doliński D. 2002. Inni ludzie w procesach motywacyjnych. W: J. Strelau (red.). Psychologia: podręcznik akademicki T. 2. Psychologia ogólna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 83-87957-05-4.
 • Doliński D., Łukaszewski W. (red.). 1999. Opresja czy pomoc. Kolokwia Psychologiczne. T. 7. Warszawa: Wyd. IP PAN. ISBN 83-85459-40-5.
 • Geen R.G. 1995. Human motivation: a social psychological approach. Pacific Grove: Brooks/Cole.
 • Gołaszewska M. 1990. Istota i istnienie wartości. Warszawa: PWN. ISBN 83-01-09624-1.
 • Hebb D.O. 1973. Podręcznik psychologii, Warszawa: PWN.
 • Hilgard E.R. 1967. Wprowadzenie do psychologii, Warszawa: PWN.
 • Jagiełło M. 1975. Czekać spokojnie! Idziemy!, Warszawa: Sport i Turystyka.
 • Jagiełło M. 1991. Wołanie w górach. Warszawa: Oficyna Przeglądu Powszechnego. ISBN 83-85136-17-7
 • Jagiełło M. 1998. Za granią grań. Warszawa: Iskry. ISBN 83-207-1572-5.
 • Jagiełło M. 2001. Gałązka kosodrzewiny: najdawniejsze wypadki tatrzańskie w piśmiennictwie polskim. Warszawa: Biblioteka Narodowa. 83-7009-322-1
 • Jarmolukowa M. 1972. Bohaterowie górskich grani. "Nowiny Jeleniogórskie" nr 51–52.
 • Koczewski W. 1983. Oni wiedzą, że muszą być. "Sprawy i ludzie" nr 2.
 • Koreywo M. 1962. Szczyrkowscy mistrzowie toboganu. "Światowid" t. 2, nr 13.
 • Kozielecki J. 1977. Psychologiczna teoria decyzji. Warszawa: PWN.
 • Kozielecki J. 1996. Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo "Żak". ISBN 83-86770-17-1.
 • Koźmiński A., Piotrowski W. 2007. Zarządzanie: teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-15142-3.
 • Lewin K., 1951. Field theory in social science. New York.
 • Łukaszewski W., Doliński D. 2002. Mechanizmy leżące u podstaw motywacji. W: J. Strelau (red.). Psychologia: podręcznik akademicki T. 2. Psychologia ogólna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 83-87957-05-4.
 • Malinowski S.P. 1997. Czterdzieści pięć lat działalności Grupy Beskidzkiej GOPR. "Wierchy" nr 63.
 • Matuszyk A. 1994. Monografia Grupy Podhalańskiej GOPR. Rabka – Kraków.
 • Mianowski T. 1979. W służbie Błękitnego Krzyża. Grupa Krynicka GOPR. Warszawa – Kraków.
 • Mika S. 1975. Wstęp do psychologii społecznej. Warszawa: PWN.
 • Mika S. 1987. Psychologia społeczna. Warszawa: PWN.
 • Misztal M. 1980. Problematyka wartości w socjologii. Warszawa: PWN.
 • Misztal M. 1990. Elementy systemu wartości współczesnego społeczeństwa polskiego. Warszawa: PWN. ISBN 83-01-08704-8.
 • Mrozowicz K. 2005. Rola społeczno-zawodowa ratownika Służby Górskiej. "Kultura Fizyczna" nr 5–6, s. 16–21.
 • Mrozowicz K. 2006a. Zarządzanie bezpieczeństwem w górach w świetle osobowościowych uwarunkowań zachowań organizacyjnych ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niepublikowany maszynopis rozprawy doktorskiej. Kraków: Biblioteka Jagiellońska.
 • Mrozowicz K. 2006b. Zasoby ludzkie organizacji Niebieskiego Krzyża w pryzmacie funkcjonalnych cech osobowości. "Jarosławskie Studia Społeczne" nr 1, s. 47–62. Red. K. Rejman, M. Karapyta. Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu. ISBN 83-88139-70-3.
 • Mrozowicz K. 2007. Niektóre aspekty zarządzania kapitałem osobowościowym (na przykładzie organizacji ratownictwa górskiego). W: S. Lachiewicz (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji, s. 459–467. Łódź: Monografie Politechniki Łódzkiej. ISBN 978-83-7283-214-6.
 • Mrozowicz K. 2008a. Zarządzanie zmianą organizacyjną w świetle postaw ratowników GOPR.
 • W: S. Lachiewicz (red.): Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, s. 363–373. Łódź: Monografie Politechniki Łódzkiej. ISBN 978-83-7283-256-6.
 • Mrozowicz K. 2008b. Prakseologia zarządzania zasobami ludzkimi GOPR w świetle osobowościowych determinant zachowań organizacyjnych ratowników Grupy Bieszczadzkiej. "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" nr 1(11). PL ISSN 1506-2635.
 • Mrozowicz K. 2009. Podsystem wartości i celów organizacyjnych na przykładzie formalizacji działalności GOPR. "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" nr 1(12). PL ISSN 1506-2635.
 • Newcomb Th.M., Turner R.H., Converse Ph.E. 1970. Psychologia społeczna, Warszawa: PWN.
 • Nieciuński S. 1979. Aksjologiczne i psychospołeczne aspekty społecznej roli nauczyciela – wychowawcy. "Nowa Szkoła" nr 11.
 • Nowak S. 1973. Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych. W: S. Nowak (red.). Teorie postaw. Warszawa: PWN.
 • Obuchowski K. 1995. Przez galaktykę potrzeb: psychologia dążeń ludzkich. Poznań: Zysk i Spółka. ISBN 83-86530-92-8.
 • Pintrich P.R., De Groot E.V. 1990. Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. "Journal of Experimental Psychology".
 • Reykowski J. 1995. Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności. W: T. Tomaszewski (red.). Psychologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szewczuk W. (red.). 1985. Słownik psychologiczny. Wyd. 2. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Szewczuk W. 1966. Psychologia. T. 1 i 2. Warszawa: PZWS.
 • Tomaszewski T. 1984. Ślady i wzorce. Warszawa: WSziP.
 • Tomkins S.S. 1980. Affect as amplification: Some modifications in theory. W: R. Plutchik, H. Kellerman (ed.). Emotion, theory, research and experience, p. 141–164. New York.
 • Zalewska A. 1996. System wartościowania pracujących w zależności od wieku i reaktywności. "Przegląd Psychologiczny".
 • Zaruski M. 1908a. Tatrzańskie Pogotowie Ratunkowe. "Zakopane" T. 1, nr 11.
 • Zaruski M.. 1908b. Z Tatr. Wypadki. Konieczność pogotowia ratunkowego. "Zakopane" T. 1, nr 22.
 • Zaruski M. 1909. Z Tatr. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Stacje Pogotowia. Kurs ratownictwa. "Zakopane" T. 2, nr 14.
 • Zaruski M. 1922. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe: jego organizacja, dzieje oraz wyprawy ratunkowe. Warszawa.
 • Fasiński A., Jonak A., Silberring J. 1983. Poradnik ratownika GOPR. T. 1–3. Warszawa: Wydawnictwo PTTK "Kraj". Regulamin Służby Ratowniczej GOPR z dnia 9 IX 1975 roku, Zakopane.
 • Rozporządzenie [1997] Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawniających sporty wodne. Dz. U. z 1997 r. nr 57, poz. 358.
 • Rozporządzenie [2002] Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej. Dz. U. z 2002 r. nr 193, poz.1624.
 • Statut [1990] GOPR, uchwalony przez IV Zjazd Delegatów GOPR w dniach: 22. 09. 1990 w Zakopanem (I część Zjazdu) i 15. 12. 1990 w Krakowie (II część Zjazdu).
 • Statut Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 1990. Zakopane.
 • Ustawa [1989] z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Dz. U. z 1989 r., nr 20, poz. 104.
 • Ustawa [1996] z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. Dz. U. z 1996 r. nr 25, poz. 11
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c82b19e3-80ba-4306-bb2d-c6ab9e529ad0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.