PL EN


2014 | 13 | 201-219
Article title

Forum Debaty Publicznej

Authors
Content
Title variants
EN
Forum for Public Debate
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A crisis of contemporary democracy, long proclaimed by political analysts, and the growing discontent with its practice have given a stimulus for various remedial actions. One of these actions is the idea of deliberative democracy. Deliberative democracy is not only a multi-facet theoretical project (outlined briefly in the present article) but also a practice of promoting community participation and of introducing various, even non-standard, methods of participation. Such was the idea behind a presidential initiative in 2010 for setting up a platform for public discussion, Forum for Public Debate. The aims and objectives of the platform, its focus, underlying principles, as well as procedures in place and the results of what has been undertaken within its framework – they all show that the initiative is a clear manifestation of what is called deliberative democracy.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
 • Bachmann K., Konwent o przyszłości Europy. Demokracja deliberatywna jako metoda legitymizacji władzy w wielopłaszczyznowym systemie politycznym, Wrocław 2004
 • Barber B., The Discourse of Civility, Pennsylvania 1999
 • Biała księga w sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej, COM (2006) 35
 • Bohman J., Survey Article: The coming of Age of Deliberative Democracy, “Journal of Political Philosophy”, vol. 6 (4), 1998
 • Bronisław Komorowski. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Dwa lata prezydentury, opr. Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2012
 • Cohen J., Deliberation and Democratic Legitimacy, [w:] A. Hamlin, B. Pettit, The Good Policy, Oxford 1997
 • Coleman S., Gotze J., Bowling Together: Online Public Engagment in Policy Deliberation, London 2002
 • Długosz D., Wygnański J.J., Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Warszawa 2005
 • Dryzdek J., Democratic Political Theory, [w:] Handbook of Political Theory, eds. G.F. Gaus, Ch. Kukathas, London 2004
 • Dunn W.N., Public Policy Analysis. An Introduction, New Jersey 1994
 • Frieske W., Dialog społeczny: zasady, procedury i instytucje w odniesieniu do podstawowych kwestii społecznych, Warszawa 1999
 • Gabardi W., Contemporary Models of Democracy, „Polity: The Journal of the Northeasten Political Science Association”, vol. 33 (4), 2001
 • Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, przeł. A. Romaniuk, R. Marszałek, Warszawa 2005
 • Herbut R., Sroka J., Sula P., Rozwój dialogu społecznego na poziomie regionalnym. Raport z badań, Warszawa 2004
 • Instytucje demokracji deliberatywnej w polskim systemie politycznym, red. J. Sroka, Warszawa 2008
 • Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Debata o Europie – wykorzystać doświadczenia Planu D na rzecz demokracji, dialogu i debaty, COM (2008) 158
 • Konflikt i porozumienie. Psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej, red. J. Reykowski, Warszawa 2007
 • Krzynówek A., Rozum a porządek polityczny. Wokół sporu o demokrację deliberatywną, Kraków 2010
 • Masłyk T., Obywatel w społeczeństwie informacyjnym. Teoria i praktyka, Kraków 2010
 • Misztal W., Zybała A., Partnerstwo społeczne – model rozwoju Polski, Warszawa 2008
 • Opinia perspektywistyczna Komitetu Regionów w sprawie „Wkład władz lokalnych i regionalnych do strategii Unii Europejskiej na rzecz rozwoju zrównoważonego”, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2007/C 197/05
 • Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka państwa, red. M. Rymsza, Warszawa 2007
 • Peisert A., Demokracja deliberacyjna i co z niej wynika dla praktyki, Warszawa 2010, http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/demokracjadeliberacyjna.pdf
 • Sroka J., Deliberacja i zarządzanie wielopasmowe. Teoria i praktyka, Wrocław 2009
 • Toerell J., Political Participation and Three Theories of Democracy: A Research Inventory and Agenda, “European Journal of Political Research”, vol. 45
 • Wkład Komisji w okres refleksji i plany na przyszłość: Plan D na rzecz demokracji, dialogu i debaty, COM (2005) 494
 • Zgiep M., Demokracja deliberatywna. Główne stanowiska i próba definicji, [w:] Nowe spojrzenia w naukach o polityce, red. T. Słomka, T. 3, Warszawa 2012
 • http://www.prezydent.pl
Notes
PL
Instytucje i dyskusry w procesie badawczym
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c82dbe51-cd01-4455-bbe8-4d0202a4b196
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.