PL EN


2017 | 57 | 91-102
Article title

Rynek usług ratownictwa wodnego w Polsce a poziom bezpieczeństwa wypoczywających nad wodą

Content
Title variants
EN
Aquatic rescue services market in Poland and the level of safety of vacationers
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel badań. Zmiany legislacyjne, które dokonały się w systemie ratownictwa wodnego w Polsce po 2011 r. spowodowały powstanie rynku usług w tej dziedzinie. Celem prezentowanych rozważań jest próba odpowiedzi na podstawowe pytania: czy wprowadzone zmiany związane z zabezpieczaniem polskich akwenów wpłynęły na poziom bezpieczeństwa osób wypoczywa­jących nad wodą, czy nowe podmioty zajmujące się ratownictwem są w stanie zaoferować wyższy poziom zabezpieczenia akwenów i w jaki sposób WOPR, dotychczasowy monopolista, ma wypełniać swoją misję w warunkach konkurencji rynkowej. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na podstawie analizy aktów prawnych, dostępnych dokumentów zarejestrowanych podmiotów oraz danych statystycznych Komendy Głównej Policji. Dokonano także analizy doniesień prasowych. Wyniki i wnioski. Mimo że zaobserwowano wzrost liczby utonięć oraz pojawiły się informacje o niesumiennym wykonywaniu obowiązków przez niektóre z nowo powstałych podmiotów, nie można kategorycznie stwierdzić, że wzrost ten jest następstwem wprowadzonych zmian legislacyjnych, trzeba więc w dalszym ciągu analizować sygnały napływające ze strony wypoczywających nad wodą oraz specjalistów zajmujących się rekreacja nad wodą.
EN
The legislative changes that have occurred in the system of aquatic rescue in Poland after 2011 have caused the development of aquatic rescue services market. The aim of the discussion is an attempt to answer the basic question whether the introduced changes associated with securing the Polish waters have affected the safety of people vacationing by the water. Will the new enterprises involved in rescue services be able to offer a higher quality of aquatic security? How should WOPR, the former monopolist, fulfil its mission in the conditions of market competition? The considerations were based on the analysis of legal acts, available documents of registered entities, and police statistical data. Press reports were also included. Although an increase in the number of drowned people has been observed, and there is evidence of negligence in some of the newly established entities, one cannot state categorically that the increase results from the legislative changes. Therefore, signals from vacationers and from professionals dealing with aquatic recreation should be further analysed.
Year
Volume
57
Pages
91-102
Physical description
Dates
published
2017-06=14
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
References
 • Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (2003). Ekonomia. Mikroekonomia. Warszawa: PWE.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE.
 • Global Report on Drowning. Preventing and leading killer (2014). WHO. Pobrano z: http://www.who.int/violence_injury_prevention/global_report_drowning/Final_report_full_web.pdf [dostęp: 12.02.2017].
 • Halik, R., Poznańska, A., Seroka, W., Wojtyniak, B. (2014). Wypadkowe utonięcia w Polsce w latach 2000–2012. Przegląd Epidemiologiczny, 68, 591–594.
 • Kolbus, M. (2017). Afera w Aquapark Kutno – Ślęzak rządzi. Pobrano z: https://www.youtube.com/watch?v=eD2ee6sYXtk (reportaż) [22.02.2017].
 • Kodeks pracy. Dz.U. 2014 r. poz. 1502.
 • Milewski, R. (red.) (2002). Elementarne zagadnienia ekonomii. Warszawa: PWN.
 • http://kutno.net.pl/index.php?pd=news&id=44444 [dostęp: 22.02.2017].
 • http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/utoniecia/ [dostęp: 3.12.2016].
 • http://www.mopr.com.pl/ [dostęp: 22.01.2017].
 • http://www.msr-okartowo.pl/ [dostęp: 22.01.2017].
 • http://www.superstacja.tv/wiadomosc/2016-01-14/falszywi-ratownicy-skazani-koniec-skandalu-w-aquaparku-w-kutnie/ [dostęp: 22.02. 2017].
 • http://www.tvn24.pl/lodz,69/wyroki-po-skandalu-w-kutnowskim-aquaparku,610438.html/ [dostęp: 22.02.2017].
 • http://www.tztirt.prv.pl/ [dostęp: 22.01.2017].
 • https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/nadzor-nad-ratownictwe/10071,Podmioty-uprawnione-do-wykonywania-zadan-ratownictwa-gorskiego-i-wodnego.html [dostęp: 22.01.2017].
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Dz.U. z 2016 r. poz. 656.
 • Prezes WOPR i ratownicy z Aquaparku dostali zarzuty! Jeden z nich nie umiał nawet pływać? (2014-05-22 11:24). Pobrano z: http://www.kutno.net.pl/?pd=news&id=36628 [dostęp: 12.02.2017].
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Dz.U. z 2012 r. poz. 247.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego. Dz.U. z 2012 r. poz. 108.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne. Dz.U. z 2012 r. poz. 261.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag. Dz.U. z 2012 r. poz. 286.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2005), Ekonomia. Warszawa: PWN.
 • Senatorowie chcą wstrzymać komercjalizację ratownictwa medycznego (2010), http://www.pracodawcyrp.pl/stanowiska/art,4774,senatorowie-chca-wstrzymac-komercjalizacje-ratownictwa-medycznego.html 30.03.2010 [dostęp: 12.02.2017].
 • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Dz.U. z 2011 r. nr 208 poz. 1240.
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2016 r. poz. 1020.
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2016 r. poz. 1265.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U. z 1964 r. nr 16 poz. 93.
 • Wiesner, W. (2008). Analiza szkolenia kadry pedagogicznej WOPR w aspekcie różnorodnych koncepcji zabezpieczenia ratowniczego. Sporty Wodne i Ratownictwo, 2–3, 56–61.
 • Wiesner,W., Bigiel, W. (2012). Problematyka bezpieczeństwa podczas rekreacji wodnej na obszarze Wrocławskiego Węzła Wodnego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 28, 193–207.
 • Wiesner, W., Kowalewski B. (2015a). Analiza zabezpieczenia ratowniczego akwenów na terenie Olsztyna. The analysis the emergency protection of waterreservoirs in Olsztyn. Polish Hyperbaric Research, 52(3), 59–70.
 • Wiesner. W., Kowalewski. B. (2015b). Charakterystyka podmiotów odpowiedzialnych za ratownictwo wodne w Polsce. W: M. Napierała, A. Skaliy (red.), Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku. Tom 1: Ratownictwo (s. 7–19). Bydgoszcz: WSG.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 lipca 2016 r., sygn. III AUa 490/16 i wcześniejsze.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 listopada 2015 r., sygn. III AUa 770/15.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2 sierpnia 2016 r., sygn. III AUa 235/16 i wcześniejsze.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 3 czerwca 2008 r., sygn. I PK 311/07.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8354cfe-3f45-4e7d-b0b2-2d7e22aa377a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.