PL EN


2018 | 24 | 134-152
Article title

Działalność UNCHR w Afryce i na Bliskim Wschodzie

Content
Title variants
EN
Activities of UNHCR in Africa and Middle East
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z czynników destabilizujących międzynarodowy ład ekonomiczny i społeczny jest niekontrolowana migracja. Przemieszczanie się ludność między krajami, które nie jest uregulowane prawnie i organizacyjnie, prowadzi do sytuacji zagrażających bezpieczeństwu. Konflikty w Afryce i na Bliskim Wschodzie, doprowadziły do rekordowo wysokiej liczby osób opuszczających swoje miejsca zamieszkania. W ich wyniku aż 65,6 milionów osób zostało zmuszonych do przesiedlenia. W celu ochrony ludności został powołany United Nations High Commissioner for Refugees (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców), który jest upoważniony do kierowania i koordynowania międzynarodowych działań na rzecz światowej ochrony uchodźców oraz rozwiązywania ich problemów. Działa on głównie w Afryce, gdzie problem z migracją istnieje od lat 60-tych XX wieku, kiedy to wiele państw uzyskiwało swoją niepodległość. Spory terytorialne, międzyplemienne, oraz autorytarna władza prowadziły do przemieszczania się ludności wewnątrz kontynentu. Państwa przyjmujące, takie jak Kenia, Etiopia, czy Uganda, nie były w stanie zapewnić wystarczających warunków dla uchodźców, dlatego też we współpracy z UNHCR, utworzono specjalne obozy dla osób przybywających. Obecnie są to quasi miasta, które poprzez wsparcie Organizacji Narodów Zjednoczonych i rządów państw, dają schronienie uchodźcom. Liczba miejsc w obozach nie jest nieograniczona, co powoduje coraz większe nasilenie migracji z Afryki do Europy
EN
One of the reasons destabilizing the international economic and social order is uncontrolled migration. Movement of people between countries, which is not regulated legally and organizationally, leads to situations threatening the security of the state and citizens. National and armed conflicts in Africa and the Middle East have led to a record number of people leaving their places of residence. As a result of persecution, conflicts, violence and violations of human rights, as many as 65.6 million people have been forced to resettle. In order to protect the population, UNHCR was established. United Nations High Commissioner for Refugees, which is mandated by the United Nations to direct and coordinate international efforts to protect refugees worldwide and solve their problems. The primary goal of UNHCR is to protect rights and prosperity. It is currently most active in Africa, where the problem of migration has existed since the 1960s, when many countries gained their independence. Territorial disputes and totalitarian forced people to move within the continent. Host countries such as Kenya, Ethiopia and Uganda were not able to provide sufficient conditions for refugees, which is why special camps for arrivals were created in cooperation with UNHCR. Currently, changed into quasi cities that provide refuge to refugees through the support of the United Nations and the governments of the States. The number of places in the camps is not unlimited, which causes an increasing number of migrations from Africa to Europe.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
24
Pages
134-152
Physical description
Contributors
 • Akademia Sztuki Wojennej
References
 • Dutka, J., 2016, Geopolityczna wieża Babel, Przegląd Geopolityczny, 17, s. 9-25.
 • Fernandez, D., Kisingu, J., Wanambwa, D., 2014, Dadaab and Kakuma refugee camps market assessment, World Food Programme, Nairobi.
 • Fogaš, A., Verba, V., Wilczyński, P. L., 2016, Aktualne konflikty na Bliskim Wschodzie i ich wpływ na sytuację w Europie, Przegląd Geopolityczny, 17, s. 41- 49.
 • Kosowicz, A., 2007, Working Together - 15 lat UNHCR w Polsce, Warszawa.
 • Ledwith, A., 2014, Zaatari: The instant city, an affordable housing institute publication, Boston.
 • Noviello, M., 2016, Napływ ludności do Włoch ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnoletnich, Przegląd Geopolityczny, 17, s. 85-99.
 • Zupančič, J., Wilczyński, P. L., 2017, Fala imigracji do Europy z perspektywy krajów tranzytowych, Przegląd Geopolityczny, 19, s. 70-83.
 • Contribution to the fifteenth coordination meeting on international migration, 2017, New York.
 • Convention and protocol relating to the status of refugees, 2011, Geneva.
 • Dadaab refugee camp update, 2017, Geneva.
 • Dagahaley Camp profile, 2015, Nairobi.
 • Ethiopia: refugees and asylum-seekers as of 30 september 2017, 2017, Addis Abeba.
 • Global trends forced displacement in 2016, 2017, Geneva.
 • Ifo Camp profile, 2015, Geneva.
 • Kakuma Camp population statistics, 2017, Geneva.
 • Kambioos Camp Profile, 2015, Nairobi.
 • Kenya comprehensive refugee programme - Programming for Solutions, 2016, Nairobi.
 • North-West Tanzania Nyarugusu Camp profile,2017, Geneva.
 • Projected global resettlement needs 2017, 2016, Geneva.
 • Rwanda population of concern to UNHCR, 2017, Rwanda.
 • South Sudan regional refugee response plan - revised, 2017, Geneva.
 • Statistical summary as of 31.10.2017 - refugees and asylum seekers in Kenya, 2017, Nairobi.
 • Tanzania - refugee population update, 2017, Geneva.
 • UNHCR factsheet –Tanzania, 2016, Geneva.
 • UNHCR global report 2007,2008, Geneva.
 • UNHCR in Guinea-Bissau, 2017, Geneva.
 • UNHCR in 2017 – Mission, 2017, Geneva.
 • Zaatari Refugee Camp, 2016, Mafraq Governorate, Jordan.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c83d0b33-f8bc-49fd-a09e-b7bebc30fdbb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.