PL EN


Journal
2015 | 41 | 1 | 197-206
Article title

Pułapki w stosowaniu nieostrych pojęć w badaniach jakościowych (z doświadczeń badawczych realizatorów projektu MKiDN)

Content
Title variants
EN
Traps in the application of mild concepts in quality research (from the research experience of MKiDN project executors)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badania jakościowe zostały oprzyrządowane tzw. „miękką” pojęciowością. Ich oryginalność i nowatorstwo polega na unikaniu tworzenia precyzyjnych przedzałożeń, budowania modelu teoretyczno-metodologicznego, parametryzowania danych i testowania hipotez. Badacze jakościowi częściej odwołują się do języka metafor, odczytywania ukrytych znaczeń, rozumienia sensów, jakie różnym zjawiskom nadają badane podmioty. Generuje to „nieostrą” pojęciowość o płynnych, rozmytych znaczeniach. Te walory strategii badań jakościowych okazują się kłopotliwe w realizacji projektów badawczych w ramach zlecanych (zamawianych) grantów naukowych. Projekty te są osadzone w ścisłych ramach czasowych, a podmioty je zlecające i finansujące, obok dotrzymania terminu zamknięcia badań, oczekują rezultatów poznawczych dających się zastosować w praktyce społecznej. O pułapkach w stosowaniu nieostrych pojęć w badaniach jakościowych informuje tekst na przykładzie grantu badawczego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
EN
Quality research have been equipped with the so called ‘soft’ conceptuality. Their originality and innovativeness consist in the avoidance of creating precise pre-assumption, building a theoretical and methodological model, parameterizing data and testing hypotheses. Quality researchers more frequently refer to the language of metaphors, reading hidden meanings, understanding the sense, all these given to different phenomena by researched subjects. It generate ‘mild’ conceptuality with liquid, blurred meanings. These advantages of quality research strategies turn out to be troublesome while performing research projects within the ordered scientific grants. Such projects are set in definite time frames, and the subjects who order and finance them, apart from keeping the deadline of the research closure, expect cognitive results applicable in social practice. The text informs about the traps in the application of mild concepts in quality research based on a research grant by the Ministry of Culture and National Heritage.
Journal
Year
Volume
41
Issue
1
Pages
197-206
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, Warszawa.
 • Flyvbjerg B. (2005), Pięć mitów w badaniach typy studium przypadku, „Studia Socjologiczne”, 2.
 • Giddens A. (2001), Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych, tłum. G. Woroniecka, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków.
 • Gołdyka L., Machaj I. (red.) (2007), Enklawy życia społecznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Gołdyka L., Machaj I. (red.) (2009), Enklawy życia społecznego. Kontynuacje, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Gubrium J., Holstein J. (red.) (2002), Handbook of Interview Research: Context and Method, Thousand Oaks.
 • Inicjatywy z udziałem osób 50+ a rozwój kapitału społecznego w województwie lubuskim. Diagnoza i ewaluacja, red. S. Słowińska, Zielona Góra 2014, http://50plus.wpsnz.uz.zgora.pl/data/uploads/raport.pdf.
 • Jałowiecki B., Szczepański M. (2002), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Krzychała S. (2004), Wprowadzenie, [w:] Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentarnej, red. S. Krzychała, Wydawnictwo Naukowe DSW TWP, Wrocław.
 • Okoń W. (1998), Nowy słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa.
 • Radlińska H. (1961), Pedagogika społeczna, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Schütz A. (2012), O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, tłum. B. Jabłońska, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków.
 • Schütz A., Luckmann T. (2003), Strukturen der Lebenswelt, UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz.
 • Słowińska S. (2012), Wstęp, [w:] S. Słowińska, B. Idzikowski, M. Olejarz, M. Zadłużny, J. Dulęba, Inicjatywy i ludzie w kulturze lubuskiej – nowe przestrzenie. Raport z badań, Zielona Góra, www.inicjatywyiludzie.wpsnz.uz.zgora.pl.
 • Straś-Romanowska M. (2008), Psychologiczne badania narracyjne jako badania jakościowe i ich antropologiczne zaplecze, [w:] Narracja. Teoria i praktyka, red. B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c84643b0-365e-416e-8a18-25c11d5b2367
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.