PL EN


2015 | 1(24) | 11-26
Article title

Professional development on the aspect of learning from experience

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Th is paper deals with the number of important issues: how to become a professional, able to carry out ones functions competently, and seek for autonomy; what conditions the professionalism; how to improve professionalism in practice and everything. An overview of a professional, the conceptions of the concept of professionalism, the essence of the development of professionalism in practice are examined, the interrelationship between the learning from experience, practice and professional development is reasoned. Key empirical research fi ndings are presented: the approaches of teachers / andragogues who upgrade qualifi cations at Klaipėda University Institute of Continuing Studies, Lithuania, to professional development in practice on the aspect of learning from experience.
Contributors
 • Klaipėda University Continuing Studies Institute
References
 • Argumentavimas mokymosi procese. (2010). Parengė P. Jucevičienė. Kaunas: VDU leidykla. [žiūrėta: 2014-01-03]. Prieiga internetu: http:// www.education.ktu.lt/wordpress/?p=4127
 • Bacevičiūtė D. (2010). Absoliuti kito kitybė, arba empiristinės strategijos atgaivinimas E. Leivino mąstyme [interaktyvus]. [žiūrėta: 2014-01-06]. Prieiga internetu: http://www.education.ktu.lt/wordpress/?p=4127
 • Guskey Th . R. (2004). Profesinio tobulinimosi vertinimas. Vilnius: Garnelis.
 • Jarvis P. (2001). Mokymosi paradoksai. Kaunas:VDU, Švietimo studijų centras.
 • Jatkauskienė B., Andriekienė R. M. (2013). Andragogų profesionalizacijos sistemos profesionali raiška. Monografi ja. Klaipėda: KU leidykla.
 • Jatkauskienė B., Andriekienė R. M. (2013). Universiteto dėstytojų veiklos daugiafunkcionalumas profesionalizacijos kontekste. Monografi ja. Klaipėda: KU leidykla.
 • Jatkauskienė B., Tolutienė G. (2012). Aiškinamasis andragogikos terminų žodynas. Klaipėda: KU leidykla.
 • Jovaiša L. (2007). Enciklopedinis edukologijos žodynas. Vilnius: Gimtasis žodis.
 • Juozaitis A. M. (2008). Andragogų praktikų neformaliojo mokymosi modelis. Vilnius: Garnelis.
 • Juozaitis A. M. (2008). Suaugusiųjų mokytojų profesionalizacija tobulinantandragoginę veiklą. Daktaro disertacija [interaktyvus]. Kaunas.[žiūrėta 2014 sausio 5 d.]. Prieiga per Internetą:<http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLAB0001:E.02~2008~D_20081229_092449-38877/DS.005.0.01.ETD>.
 • Kondratavičienė V., Sajienė L. (2007). Praktinio mokymo realioje darbo vietoje modernizavimo vertinimas: studentų požiūrio tyrimas. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, Nr. 13. Kaunas: VDU leidykla, p. 102-113.
 • Le Boterf G. (2010). Dar kartą apie kompetenciją. 15 pasiūlymų įprastoms idėjoms išplėtoti. Klaipėda: KU leidykla.
 • Lukošūnienė V. (2014). Kvalifi kaciją tobulinančių suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencijos raiška ir ugdymas(is). Daktaro disertacija. Vilnius: LEU leidykla.
 • Patirtinio mokymosi fi losofi ja ir teorija. Įvadas. (2008). Via Experientia: Tarptautinė patirtinio mokymosi akademija [interaktyvus]. [žiūrėta 2014 sausio 7d.]. Prieiga per internetą:http://www.viaexperientia.net/ uploads/Patirtinio-mokymosi-fi losofi jairteorija.pdf>.
 • Pollard A. (2002). Refeksyvusis mokymas: veiksminga ir duomenimis paremta profesinė praktika. Vilnius: Garnelis.
 • Stanikūnienė B., Jucevičienė P. (2004). Mokymosi iš patirties ypatumai: individo asmeninio potencialo aspektas. Socialiniai mokslai, Nr. 4. (46). Kaunas: KTU leidykla, p. 86-99.
 • Stasiulienė E. Refl eksija. (2010). Prieiga internetu http://www.google. lt/url?sa=t&rct=j&q=refleksija%20pareng%C4%97%20e.%20stasi ulien%C4%97&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CEwQFjAA& url=http%3A%2F%2Fwww.bmt.smm.lt%2Fwp-content%2Fuploads %2F2010%2F02%2FRefleksija_04_18-19_su_zenklais_koordinato riams_ir_dalyviams.ppt&ei=fuinT_mCLpGKhQfl0NTDAg&usg= AFQjCNHgXRNYFgRUdmvtFUXZrUO_TkANzw&cad=rja –
 • Strazdienė G., Gelžinienė R. (2007). Mokymosi modelių taikymo prioritetai imitacinėje verslo įmonėje. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, Nr. 14. Kaunas: VDU leidykla, p. 102-115.
 • Tight M. (2007). Kertinės suaugusiųjų švietimo ir mokymo idėjos. Vilnius: Kronta.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c84d32bc-b1f8-4ac3-826a-f63e7b02edfe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.