PL EN


1970 | 4 | 320-324
Article title

Zastosowanie mikroanalizy laserowej do badania dzieł sztuki

Content
Title variants
EN
APPLICATION OF THE LASER MICRO ANALYTIC METHOD FOR EXAMINATION OF THE WORKS OF ART
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The spectral microanalytic method using laser has been described in the article with a particular stress put on its aspects having essential importance for examination of the objects of art. Basic procedure is being reported on an example furnished by application of the laser microanalyser, model LMA-1 manufactured by the East-German firm C. Zeiss, Jena. Critical remarks are supplied by the author with regard to advantages of the qualitative and quantitative laser analysis in comparison with other analytical methods.
Year
Issue
4
Pages
320-324
Physical description
Dates
published
1970
Contributors
author
 • doc. dr, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
author
 • mgr, Studium Konserwacji Dzieł Sztuki Akademia Sztuk Pięknych Kraków
References
 • A d a m s M. D., T o n g S. C. Laser-Microscope S y stem as a Microsampling Device, „Analytical Chemistry” 40, 1762 (1968).
 • B e a t r i с e E. S., Harding-Barlow I., Glick D. Electric Spark Cross-Excitation in Laser Microprobe Emission Spectroscopy for Samples of 10 — 20 у Diameter „Applied Spectroscopy” 23, 257 (1969).
 • B e r l i n T. I. Primienienije spiektralnowo analiza dla issledowanija pigmientow i krasok żiwopisi „Żurnał Prikładnoj Spiektroskopiji” 10, 899 (1969).
 • B e r 1 i n T. I. Spiektralnyj analiz małych prob wziatych iz bromowych priedmietow prikładnowo iskustwa i skulptury „Żurnał Prikładnoj Spiektroskop iji” 10, 510 (1969).
 • K a s a t k i n W. I., Tagiłow K. I., O niekotorych osobiennostjach primienienija spiektrow opticzeskowo kwantowo gienieratora w monoimpulsnom reżimie dla analiticzeskich celej „Żurnał Prikładnoj Spiektroskopiji” 8, 223 (1968).
 • K l o c k e H. Untersuchungen zum Materialabbau durch Laser-strahlung, „Spectrochimica Acta” 24 B, 263 (1969).
 • M о e n к e H., M о e n к e L. Einfuhrung in die Laser-Mikro-Emissionsspektralanalyse, Leipzig 1968, Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K. G.
 • P e p p e r s N. A . , i S c r i b n e r E. J., A l t e r t o n L. E. i in. Q-switched Ruby Laser for Emission Microspectroscopic Elemental Analysis „Analitical Chemistry” 8, 1178 (1968).
 • P j e t к o w A. P., S a w o w A., P j e t к o w a L. G. Lazjerjen lokaljen spiektraljen analiz na mnogosłojni żiwopisi swojewje u storinni stjenopisi, „Muzeji i Pamjetnici na kulturutu 2, 25 (1969).
 • P u t r e n k o О. I., J a n k o w s k i j A. A. Powyszenije efiektiwnosti issliedowanija wieszczestwa pri spiektralnom analizie s primienienijem opticzeskich kwantowych gienierdtrow „Żurnał Prikładnoj Spiektroskopiji” 8, 500 (1968).
 • R a s b e r r y S. D., S c r i b n e r В. F., Margoshes M. Laser Probe Excitation in Spectrochemical An a ly sis I. Characteristics of the Source, II Investigation of Quantitative Aspects, „Applied Optics” 6, 81 (1967).
 • R u n g e E. F., В on f i g l i о S., B r y a n F. R., Spectrochemical Analysirs of Molten Metal Using a Pulsed Laser Source „Spectrochemica Acta” 22, 1678 (1966).
 • W h i t e h e a d A. B., H e a d y H. H, Laser-Spark Excitation of Homogeneous Powdered Materials „Applied Spectroscopy” 22. 7 (1968).
 • Ż u k o w A. A., N i k i f o r o w a E. F., K o k o r a A. N. Kombinirowanyj mietod lokalowo spiektralnowo analiza s ispolzowanijem opticzeskich kwantowych gienieratorow „Żurnał Prikładnoj Spiektrospiji” 6, 590 (1967).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c85976ae-b333-4314-b495-249211404902
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.