Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 (359) | 173-183

Article title

Młody konsument w wirtualnej przestrzeni

Authors

Content

Title variants

EN
Young Consumer in the Virtual Space
RU
Молодой потребитель в виртуальном пространстве

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Celem pracy jest identyfikacja zachowań zaliczanych do nowej konsumpcji wśród polskiej młodzieży oraz dokonanie segmentacji tego rynku na podstawie poziomu akceptacji nowych trendów konsumenckich. Praca jest wynikiem badań ankietowych przeprowadzonych w listopadzie 2013 roku wśród polskiej młodzieży. Dane zostały zebrane od 876 uczniów różnych typów szkół w wieku 13-19 lat. Za pomocą analizy czynnikowej zidentyfikowano 6 segmentów młodzieży. Młodzi polscy konsumenci mają olbrzymi potencjał umożliwiający ujawnienie się zachowań związanych z nową konsumpcją, zwłaszcza tych, które wymagają wykorzystywania nowych technologii. Każdy ze zidentyfikowanych segmentów konsumentów przejawia jedno lub kilka zachowań zaliczanych do nowej konsumpcji. Mogą one stymulować ujawnianie się nowych trendów w zachowaniach konsumentów. Wykorzystywanie Internetu do nawiązywania stałego kontaktu ze znajomymi (zwłaszcza przez portale społecznościowe) jest powszechne. Ta predyspozycja do nawiązywania kontaktów jest warunkiem rozprzestrzeniania się nowych trendów. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of the study is to identify the behaviours considered as new consumption among Polish juveniles and to carry out the segmentation of this market based on the level of acceptance of the new consumer trends. The study is a result of surveys carried out in November 2013 among Polish youngsters. The data were collected from 876 pupils of various types of schools aged 13-19. By means of the factor analysis there were identified 6 segments of youth. Young Polish consumers have a huge potential enabling revealing the behaviours related to the new consumption, particularly those which require the use of new technologies. Each of the identified segments of consumers displays one or few behaviour types considered as belonging to the new consumption. They may stimulate revealing new trends in consumer behaviours. The use of the Internet to establish permanent contact with acquaintances (especially through social portals) is common. This predisposition to establish contacts is a condition for diffusion of new trends. The article is of the research nature.
RU
Цель работы – выявить типы поведения, относимые к новому потреблению среди польской молодежи, а также провести сегментацию этого рынка на основе уровня одобрения новых потребительских трендов. Работа – результат опросов, проведенных в ноябре 2013 г. среди польской молодежи. Данные получили от 876 учащихся разных типов школ в возрасте 13-19 лет. С помощью факторного анализа выявили 6 сегментов молодежи. Молодые польские потребители имеют огромный потенциал, который дает возможность выявить типы поведения, связанные с новым потреблением, особенно те, которые требуют использования новых технологий. Каждый из выявленных сегментов потребителей проявляет один или несколько типов поведения, которые относят к числу нового потребления. Они могут стимулировать выявление но- вых трендов в поведении потребителей. Использование интернета для установления постоянного контакта со знакомыми (особенно через социальные порталы) – повсеместно. Это предрасположение к установлению контактов – условие распространения новых трендов. Статья имеет исследовательский характер.

Year

Issue

Pages

173-183

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

References

 • Botsman R., Rogers R. (2010), What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Harper Business, New York.
 • Bywalec Cz. (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Czapiński J, Panek T. (red.) (2013), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Contemporary Economics, Warszawa.
 • Dane statystyczne dotyczące społeczeństwa informacyjnego (2012), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Information_society_statistics/pl [dostęp: 10.03.2014].
 • Dziewanowska K., Skorek M. (2011), Budowanie kultowych marek w oparciu o społeczność wokół marki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 660, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 72. Individuals’ level of computer skills (2014), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc460 &plugin=1 [dostęp: 10.03.2014].
 • Individuals using selected mobile devices to access the Internet (2014), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00083 &plugin=1 [dostęp: 10.03.2014].
 • Level of Internet access – households (2014), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tin00134 [dostęp: 10.03.2014].
 • Młodzież na rynku usług telekomunikacyjnych - 2012. Badanie klientów indywidualnych w wieku 15-24 lata (2012), Millward Brown Raport, Raport z badań przeprowadzonych na zlecenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, http://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=12341 [dostęp:14.12.2013].
 • Mobile phone subscriptions (2014), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en& pcode=tin00060 [dostęp: 10.03.2014].
 • Point and know (2013), http://trendwatching.com/trends/12trends2012/?pointknow [dostęp: 14.12.2013].
 • Sowa I. (2013), Rozwój narzędzi komunikowania się z młodymi konsumentami, „Handel Wewnętrzny”, t. II, maj-czerwiec.
 • Types of social media used (2014), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do [dostęp: 10.03.2014].
 • Use of the Internet for private purposes for advanced communication activities (2014), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_cias_com&lang=en [dostęp: 10.03.2014].
 • Wenglorz J. (red.) (2006), Wykorzystanie nowych mediów przez młodzież w Polsce – wyniki międzynarodowego projektu badawczego Mediapro, Nowa Era, Warszawa,http://www.interklasa.pl/portal/index/dokumenty/interklasa/mediappro_final.pdf?page=info&action=showdoc&oid=322096 [dostęp: 10.12.2013].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c85bd67d-b74d-4b42-8418-b39e61fd73bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.