PL EN


2014 | 14/2 | 87-96
Article title

Административно-территориальное деление Yкраины: исторический опыт и перспективы

Authors
Content
Title variants
EN
Administrative and territorial division of Ukraine: experience and perspective
PL
Administracyjny i terytorialny podział Ukrainy: doświadczenia i perspektywy
Languages of publication
RU EN PL
Abstracts
RU
Характерная особенность административно-территориального устройства Украины состоит в том, что на протяжении всех этапов её государственного существования имели место две противоборствующие тенденции : стремление к сохранению историческо- го типа территориального деления, проявлявшегося в её регионализации и децентрализа- ции, а также рациональный – создание новых территориальных единиц, которые нивели- ровали бы региональные отличия и  усиливали централизацию. Учитывая исторический опыт, как более отдалённый, так и современный, форсированная федерализация Украины, за которую выступают некоторые политические силы, является угрозой для её террито- риальной целостности. Ключевая проблема, которую необходимо сегодня решить состоит в выборе оптимальной модели такого административно-территориального устройства, ко- торая бы одновременно при сохранении сильной центральной власти гарантировала уни- таризм государства и вместе с тем учитывала уникальность каждого его региона.
EN
Ukraine has one typical specialty – during all its stages of existence one can follow two selfrepressing tendencies in its administrative and territorial system: the desire to preserve historical kind of territorial order which emerges as regionalization and decentralization and the creation of new administrative units which is rational and could level regional diRerences and  strengthen centralization. Taking historically old and modern experience into consideration one could say that forced federalization of Ukraine which is supported by some political circles is a threat for territorial unity of Ukraine. Se most important issue to be solved today is the creation of optimal pattern of Ukraine’s administrative and territorial system which will be able to preserve strong central power and maintain the unity of state and in the same time keep the uniqueness of each region.
PL
Cecha charakterystyczna ustroju administracyjnego i terytorialnego Ukrainy polega na tym, że w ciągu dziejów jej bytu państwowego zmagały się w nim dwa przeciwstawne trendy. Z jednej strony pragnienie zachowania historycznego typu podziału terytorialnego przejawiającego się w  partykularyzmach i  wynikającej z  tego decentralizacji, z  drugiej zaś chęć zaprowadzenia podziału racjonalnego, tworzenie nowych jednostek terytorialnych dążących do niwelowania partykularyzmów i nasilenia się centralizacji. Patrząc na doświadczenia historyczne, tak z czasów odległych jak i  współczesnych, można stwierdzić, że przyspieszona federalizacja Ukrainy, rzecznikami której są obecnie niektórzy politycy, zagraża jej integralności. Dziś najważniejszym do rozstrzygnięcia zagadnieniem jest opracowanie optymalnego modelu ustroju administracyjnego i  terytorialnego, który przy jednoczesnym utrzymaniu silnej władzy centralnej, gwarantującej unitarność państwa, brałby pod uwagę osobliwości każdego jego regionu.
Year
Volume
Pages
87-96
Physical description
Contributors
References
  • Malec J., Malec D., Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2000.
  • Грушевський М., Хто такі українці і чого вони хочуть, Kijów 1987.
  • Енциклопедія українознавства. Словникова частина, t. 1, Lwów 1993; t. 5, Lwów 1996.
  • Колпаков В.К., Адміністративне право України, Kijów 2001.
  • Конституційні акти України 1917–1920. Невідомі конституції України, Kijów 1992.
  • Лановик Б., Лазарович М., Історія України, Kijów 2006.
  • Полонська-Василенко Н., Історія України, t. 1, Kijów 1992.
  • Український радянський енциклопедичний словник, Kijów 1987.
  • Українське козацтво: мала енциклопедія, Kijów 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8662005-ac0b-470b-9872-bfd3fab40c20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.