PL EN


2018 | 16 | 163-177
Article title

Opiekun osoby starszej delegowany do Niemiec – relacja z pracodawcą i relacja z podopiecznym

Content
Title variants
EN
Caregiver delegated to Germany – relation with the employer and relation with the person under their charge
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych na małej (13 osób) grupie opiekunek osób starszych delegowanych do pracy za granicę. Celem badania było poznanie motywów do pracy w badanej grupie w odniesieniu do zatrudniającej firmy i do podopiecznego. Metodą badawczą był wywiad ustrukturalizowany oraz dodatkowe pytania badacza. Ankieta badawcza dotyczyła dwóch aspektów pracy: formalnego, związanego z warunkami pracy (kontrakt transakcyjny) oraz psychologicznego, związanego z niezapisanymi aspektami spraw (kontrakt relacyjny). Wyniki badania jakościowego zostały omówione w podziale na kolejno zadawane pytania i uzyskiwane odpowiedzi. Wyniki badanych zostały również porównane w podgrupach wyróżnionych ze względu na posiadany staż pracy oraz w podziale na część wywiadu dotyczącą relacji z firmą i relacji z podopiecznym. Rezultaty badania wskazują na tendencję do zmiany motywów do pracy opiekunów z formalnych, transakcyjnych (wysokość płacy, forma zatrudnienia, długość trwania kontraktu) na motywy relacyjne: przywiązanie do firmy i podopiecznego poprzez budowanie pozytywnych relacji. Zmiana ta w analizowanych wynikach badań odbywa się wraz z nabywaniem przez badane doświadczeń zawodowych w pracy opiekuna i przechodzi od wyraźnego zorientowania na finanse do przyzwyczajenia, przywiązania i zbudowania relacji z podopiecznym. Takie tendencje w przeprowadzonym badaniu zdają się potwierdzać obserwacje wynikające z doświadczeń zawodowych badacza i będą wymagały większego zaangażowania się w tę problematykę oraz przeprowadzenia badań podłużnych na znacznie większej grupie badanych.
EN
The following article presents the results of the research conducted on a small (13 people) group of caregivers for elderly people, delegated to work abroad. The aim of the research was to get to know the reasons for the research group’s work, in relation to the employer and the people under their charge. The research methods were the structuralized interview and additional questions of the researcher. The research survey concerned the two aspects of work: the formal one, related to the work conditions (transactional contract) and the psychological one, related to the unwritten aspect of matters (relational contract). The results of the qualitative research were discussed keeping the division into the consecutively asked questions and the resulting answers. The research results were also compared within the subgroups singled out according to the previous job experience and divided into the two parts, one concerning the relations with the company and the other – with the people under their charge. The research results indicate the tendency of the caregivers’ reasons for working to change from the formal and transactional ones (such as earnings, type of contract and its duration) into the relational ones: one’s attachment to the company and the people under their charge, through the building of positive relations. This change in the analyzed research results happens once the caregivers have gained more job experience and transforms from the definitive orientation towards the financial aspect to the habit, attachment and building the relations with the people under their charge. These tendencies in the conducted research seem to confirm the observation resulting form the researcher’s professional experience, and will require some greater commitment to this issue, as well as conducting longitudinal studies of much greater research groups.
Keywords
Year
Issue
16
Pages
163-177
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Ainsworth M., Attachments beyond infancy, “American Psychologist” 1989, no. 4.
 • Alders P., Broer D., Ageing, Fertility and Growth, “Journal of Public Economics, Elsevier” 2005.
 • Allen N.J., Meyer J.P., Affective, continuance, and normative commitment to the organization, „An examination of construct validity. Journal of Vocational Behavior” 1996.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Bezrobocie i jego ekonomiczne konsekwencje – analiza porównawcza dla wybranej grupy państw UE, [w:] D. Kotlorz (red.), Dylematy współczesnego rynku pracy, „Studia Ekonomiczne” nr 78, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
 • Bańka A., Psychologia organizacji, [w:] J. Strelau (red.) Psychologia, podręcznik akademicki, GWP, Gdańsk 2000.
 • Bauman Z., Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Wyd. Sic!, Warszawa 2007.
 • Bellah R.N., Madsen R., Sullivan W.M., Swidle, A., Tipton S.M., Habits of the heart: Individualism and commitment in American Life, Harper and Row, New York 1985.
 • Bień B., Wojszel Z., Wilmańska J., Sienkiewicz J., Starość pod ochroną. Opiekunowie rodzinni niepełnosprawnych osób starych w Polsce. Porównawcze studium środowiska miejskiego i wiejskiego, Oficyna Wyd. Text, Białystok 2001.
 • Bowlby J., Przywiązanie, przeł. M. Polaszewska-Nicke, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007.
 • Czajkowski Z., Motywacja osiągnięć – nastawienie na „ja” oraz nastawienie na zadania, „Sport Wyczynowy” 2001.
 • Kasprzak E., Style orientacji zawodowych ‒ podstawy teoretyczne i narzędzie pomiaru, „Czasopismo Psychologiczne” 2012.
 • Kopeć E., Kompetencje opiekuna osoby w starszym wieku, [w:] J. Zimny (red.), Współczesne zagrożenia, formy i skutki, KUL, Stalowa Wola 2013.
 • McKay M., Fanning P., Poczucie własnej wartości, Rebis, Poznań 2002.
 • Rousseau D., Psychological contracts in organizations, [w:] Understanding written and unwritten agreements, London 1995.
 • Rysz-Kowalczyk B., Problemy społeczne wybranych grup demograficznych, Wyd. I, IPISS, Warszawa 2001.
 • Sato R., The Consumer Paradox: Scientists Find That Low Self-Esteem and Materialism Goes Hand in Hand, 2007, dailygalaxy.com.
 • Schultz S.E., Schultz D.P., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008.
 • Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1‒3, GWP, Gdańsk 2000.
 • Strzelecki Z., Witkowski J., Migration and Population Aging: a Case of Poland, “Polish Population Review”, Warszawa 1991.
 • Sivanathan N., Pettit N.C., Protecting the self through consumption: Status goods as affirmational commodities, “Journal of Experimental Social Psychology” 2001.
 • Szatur-Jaworska B., Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Oficyna Wyd. Aspra, Warszawa 2000.
 • Tuttle B., Psych Study: When You’re Bummed, You’re More Likely to Buy, business.time.com (1.07.2017).
 • Wilmowska-Pietruszyńska A., Błędowski P., Organizacja opieki długoterminowej w Polsce – problemy i propozycje rozwiązań, „Polityka Społeczna”, Warszawa 2009.
 • Wołowska A., Przywiązanie do organizacji a kontrakt psychologiczny, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2013.
 • Wrześniewski A., McCouley C., Rozin P., Schwartz B., Jobs, Career, and Calling: People`s Relations to their work, “Journal of Research in Personality” 1997.
 • www.diw.de.
 • Zimbardo P., Boyd J., Paradoks czasu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2009.
 • Zych A.A., Słownik gerontologii społecznej, Wyd. Żak, Warszawa 2001.
 • van de Kaa D., The Idea of a Second Demographic Transition in Industrialized Countries, “The Japanese Journal of Population”, Amsterdam 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c86bb022-2e1c-4616-baf6-e1bb1127e7ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.