PL EN


2014 | 37/2014 Raport o stanie finansowym państwa 2013-2014 | 53-79
Article title

Sytuacja finansowa w sektorze przedsiębiorstw w 2013 roku

Content
Title variants
EN
Financial Situation in the Enterprise Sector in 2013
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Opracowanie stanowi raport z badania kondycji finansowej przedsiębiorstw, bazujący przede wszystkim na danych sprawozdawczych GUS, kwartalnych danych makroekonomicznych, finansach przedsiębiorstw niefinansowych, opracowaniach GUS: Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych, oraz Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2013 r. W badaniu zanalizowano zmiany w przychodach z całokształtu działalności i kosztów uzyskania tych przychodów oraz rentowności w poszczególnych kwartałach 2013 r. oraz oceny tych zmiennych w porównaniu z odpowiednich kwartałów 2012 r. i lat wcześniejszych. Wykazano, że realna dynamika przychodów w poszczególnych kwartałach 2013 r. była ujemna, ale także uległa obniżeniu dynamika kosztów. Zatem wskaźnik udziału kosztów w przychodach w dwóch pierwszych kwartałach 2013 r. uległ obniżeniu, co spowodowało wzrost rentowności obrotu brutto i netto. Analizie poddano składowe wyniku finansowego przedsiębiorstw, wskazujące na poprawę wyników w stosunku do osiągniętych w 2012 r., ale nie dorównujących wynikom z 2011 r. Na podstawie danych pochodzących z opracowania GUS pt. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2013 r., oceniono zmiany, które zachodziły w rentowności i płynności oraz nakładach inwestycyjnych w przedsiębiorstwach o różnej wielkości ze względu na kryterium zatrudnienia. Ogólnie w 2013 r. sytuacja finansowa dużych firm zaczęła się pogarszać, a małych i średnich – polepszać. Zbadano nakłady inwestycyjne oraz kapitał pracujący i rotacje majątku. W nakładach inwestycyjnych absolutny największy wzrost zanotowano w dużych firmach, ale relatywnie największy wzrost uzyskano w średnich firmach (o 6,9%). W małych firmach nastąpił nominalnie spadek nakładów inwestycyjnych (o 0,06%). Kapitał pracujący uległ pomniejszeniu w dużych firmach, a rósł w małych i średnich. Rotacja majątku uległa obniżeniu we wszystkich grupach firm. Oceniono także procesy upadłościowe firm, wskazując na zahamowanie procesu upadłości firm oraz odniesiono się do aktywności eksportowej firm na podstawie danych NBP. Ogółem ta aktywność poprawiała się w zakresie wzrostu liczebności eksporterów, ale malał udział eksportu w przychodach ze sprzedaży. Wskazano na polityczne uwarunkowania stabilizacji ekonomicznej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w związku z kryzysem ukraińsko–rosyjskim, mającym wpływ na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw i osiągane wyniki finansowe.
EN
The paper is a report on a survey of enterprises’ financial standing based, first of all, on the CSO’s reporting data, quarterly macroeconomic data, finance of non-financial enterprises, CSO’s elaborations: Financial results of non-financial enterprises and Financial results of economic entities in 2013. In the survey, there were analysed the changes in revenues from total activity and tax-deductible expenses related to those revenues and profitability in individual quarters of the year 2013 as well as assessment of those variable vis-à-vis relevant quarters of the year 2012 and earlier years. There was exhibited that the real dynamics of revenues in particular quarters of 2013 was negative, though there also decreased the cost dynamics. Therefore, the cost-to-sales ratio in the first two quarters of 2013 declined, what caused growth of gross and net turnover profitability rate. The analysis covered the components of financial result of enterprises indicating improvement of results against those achieved in 2012, though lagging behind the results of the year 2011. Based on the data from the CSO’s elaboration entitled Financial results of economic entities in 2013, the author assessed the changes, which were taking place in profitability and liquidity as well as in investment expenditure at enterprises of different size in terms of the employment criterion. In general, in 2013, the financial standing of large firms began to deteriorate, while that of small and medium-sized – to improve. There were surveyed investment outlays as well as working capital and asset turnover. In investment outlays, the absolute highest growth was noted in large firms, though relatively the biggest growth was gained in medium-sized firms (by 6.9%). In small firms, there took place a nominal drop of investment expenditure (by 0.06%). Working capital decreased in large firms and it was growing in small and medium-sized. Asset turnover decreased in all groups of firms. The author also assessed the firms’ bankruptcy processes, indicating a setback of the process of firms going bankrupt as well as she referred to firms’ export activity based on the NBP’s data. In general, this activity improved as regards growth of the number of exporters, albeit there was declining the share of exports in sales revenues. There were indicated the political determinants of the economic stabilisation of the Central and Eastern European countries, due to the Ukrainian and Russian crisis that affects the economic standing of enterprises and the achieved financial results.
References
 • Kołodko G. (2014),Kryzys na Wschodzie może obniżyć wzrost PKB Polski znacznie poniżej 3 proc., http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/787502,kolodko-kryzys-na-wschodzie-moze-obnizycwzrost-pkb-polski-znacznie-ponizej-3-proc.html [dostęp: czerwiec 2014].
 • Kwartalne wskaźniki makroekonomiczne, finanse przedsiębiorstw niefinansowych(2014), http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/ [dostęp: czerwiec 2014].
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w kwietniu 2014 r.(2014), GUS, Warszawa.
 • Panorama Coface, Upadłości w Europie Środkowo-Wschodniej w 2013 roku: Wzrost liczby bankructw na skutek osłabionych warunków gospodarczych(2014), http://www.coface.pl/content/download/80153/961025/version/2/file/Panorama_CEE_Insolvencies_Spring2014_eng.pdf [dostęp: czerwiec 2014].
 • Polisa na wschód(2014), http://www.kuke.com.pl/polisa_na_wschod_mp.php [dostęp: czerwiec 2014].
 • Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 2013 r.(2014a), http://www.coface.pl/content/download/71407/824637/version/14/file/Coface_Raport_roczny_upadlosci_2013_OK.pdf [dostęp: czerwiec 2014].
 • Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w I kw. 2014 r.(2014b), http://www.coface.pl/content/download/78447/917503/version/3/file/Inf_Pras_Coface_Upadlosci_I_kw_2014_31032014.pdf [dostęp: czerwiec 2014].
 • Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2013 r.(2014), nr 1, NBP, Warszawa.
 • Ukraińskie-zatory-w-polskich-firmach(2014), http://firma.pb.pl/3613873,57476 [dostęp: czerwiec 2014].
 • Upadłości firm w Polsce – prognozy KUKE(2014), http://www.kuke.com.pl/download.php?plik=1444 [dostęp: czerwiec 2014].
 • Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych…(wydania z lat 2000-2013), GUS, Warszawa.
 • Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2013 r.(2014), GUS, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c87507e7-47f8-4762-91d3-a601b4e592d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.