PL EN


2019 | 20 | 267-278
Article title

Learning and communication mediated by the social media – an analysis of educational networking services

Content
Title variants
PL
Uczenie się i komunikacja za pośrednictwem social media – analiza edukacyjnych portali społecznościowych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The last two decades have shown the extremely significant role of the development of social media. This article summarises our explorations of the applicability of social media in education. The study involved an analysis associated with dividing social networking services and selecting twelve that were then subjected to an in-depth desk research analysis. As a result of this study, we were able to select seven social networking services which potentially may be useful for educational and didactic purposes. We also pointed out several other functions of all the analysed social networking services and described those practicalities in detail.
PL
W ostatnich dwóch dekadach, wraz z ekspansją internetu, nastąpił dynamiczny rozwój mediów społecznościowych. W niniejszej pracy prezentujemy wyniki badania eksploracyjnego, w którym analizowano aplikacyjność tych mediów dla edukacji. Badanie obejmowało analizę kilkunastu portali społecznościowych, w jego efekcie wyselekcjonowano dwanaście z nich, stały się one przedmiotem pogłębionych analiz źródeł zastanych (desk research). W następnym etapie wyselekcjonowano siedem portali społecznościowych potencjalnie użytecznych dla celów edukacyjnych i dydaktycznych. Wskazano także na inne istotne funkcje wszystkich analizowanych portali oraz szczegółowo opisano możliwości ich praktycznego zastosowania.
Year
Volume
20
Pages
267-278
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
References
 • Bielinis L. (2017), FB, they and me – the attempts of using social media as tools for reflective learn¬ing and communicating at the University, in: Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference May 26th-27th, Vol. 1, V. Lubkina i A. Zvaigzne (red.), Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, pp. 46-62.
 • Bielinis L. (2018), Why do you want me to learn connectively but test me individually? Socially embedded learning at the University, in: Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, May 25th-26th, Vol. 1, V. Lubkina, S. Usca i A. Zvaigzne (red.), Rezekne Academy of Technologies, Rezekne, pp. 39-56.
 • Borkowska A., Witkowska M. (2017), Media społecznościowe w szkole, NASK – Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Cantelmi T. (2015), Technopłynność. Człowiek w epoce Internetu: Technopłynny umysł, Wydaw¬nictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew” Sp. z o.o., Kraków.
 • Flasiński K. (2017), Swobodna komunikacja. Media społecznościowe w dydaktyce szkolnej, „Re¬fleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy”, Vol. 2, pp. 35-37.
 • Gardner H., Davis K. (2013), The App Generation. How today’s youth navigate their identity, intimacy and imagination in a digital world, Yale University Press, New Heaven and London.
 • Konarzewski K. (2000), Jak uprawiać Badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa.
 • Krauze-Sikorska H., Klichowski M. (2013), Świat Digital Natives. Młodzież w poszukiwaniu siebie i innych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Prensky M. (2001), Digital Natives, Digital Immigrants, “On the Horizon”, Vol. 9(5), pp. 1-6.
 • Pyżalski J. (2012), Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania mło¬dzieży, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Rubacha K. (2008), Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjo¬nalne, Warszawa.
 • Safko L., Brake D.K. (2009), The Social Media Bible. Tactics, Tools & Strategies for Business Success, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey.
 • Szpunar M. (2009), Internet w procesie gromadzenia danych o charakterze wtórnym, „Studia Medioznawcze”, Vol. 2, pp. 139-149.
 • Tanaś M. (2015), Prolegomena do pedagogiki medialnej, w: Cyberprzestrzeń – Człowiek – Edu¬kacja. Cyfrowa przestrzeń kształcenia, M. Tanaś i S. Galanciak (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, pp. 7-25.
 • Tapscott D. (2009), Grown up digital. How the net generation is changing your world, McGraw¬-Hill, New York
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c876cd90-39a0-4766-84b0-e2d52d4db5e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.