PL EN


2015 | 42 | 197-210
Article title

Wysokość redystrybucji dochodu krajowego a skala nierówności dochodowej. Przykład Szwecji i USA

Authors
Content
Title variants
EN
Scale of Domestic Income Redistribution and Scale of Inequality in Sweden and US
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Skala redystrybucji dochodów w Szwecji jest większa niż w USA od początku lat 70. XX wieku. Jest to, w badanym okresie, przewaga znacząca (w okresie 1971–2013, w Stanach Zjednoczonych stopa redystrybucji waha się w przedziale 30–40% PKB, natomiast w Szwecji 40–70% PKB). Zdecydowana większość wydatków rządowych w Szwecji jest przeznaczana na wydatki na ochronę socjalną, w ramach której ponoszone są wydatki na transfery i zasiłki wyrównujące poziom dochodów. Porównanie stopnia nierówności dochodowej w badanych krajach wskazuje na to, że zróżnicowanie poziomu dochodów w Szwecji jest mniejsze niż w USA. Można więc postawić tezę, że wyższa stopa redystrybucji jest związana z mniejszym zróżnicowaniem poziomu dochodów. Jednak dla badanych krajów odmienne są cele polityki gospodarczej. Jest to przyczyna, dla której porównywanie stopnia nierówności dochodowej jako wyznacznika skuteczności prowadzonej polityki gospodarczej i oceny funkcjonowania gospodarki jest nieuzasadnione. Jako jeden z podstawowych postulatów polityki gospodarczej w Szwecji jest stawiany postulat wyrównywania dochodów. W Stanach Zjednoczonych takiego postulatu nie ma. Dla polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych ważniejsze niż wyrównywanie dochodów jest zmniejszanie zakresu ubóstwa. Pomiar stopy ubóstwa jest związany z medianą dochodu w badanym kraju. Aby porównać zakres ubóstwa w Szwecji i USA konieczna jest bardziej szczegółowa analiza.
EN
Scale of income redistribution in Sweden is higher than in the USA from the beginning of 1970‘s. In the analysed period (in years between 1970–2013, in the USA redistribution rate oscillated in range of 30%–40% GDP). Most of government’s expenditures in Sweden is allocated to welfare, that is used to spend money on transfers and benefits that are equalising income level. The comparison of income differences in the analysed countries shows that income level diversity is greater in USA than in Sweden. Due to that we can propose thesis that higher redistribution rate is a result of lover income diversity of income. But for the countries analysed we must remember that aims of economic objectives are significantly different. That is the explanation why we should not consider the income diversity as the indicator of economic effectiveness. The main objective of Swedish economic policy is income equality. In the USA there is not such significant target. For this country policy more important purpose is diminishing the poverty area. We can measure the poverty level using the median of income. But for complete comparison we need more detailed studies.
Year
Issue
42
Pages
197-210
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Makroekonomii II/Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Economic Outlook No 94 – November 2013 – OECD Annual Projections (http://stats. oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EO94_INTERNET).
 • Executive Office of the President of the United States, 2010, Economic Report of the President.
 • Esping-Andrsen G., 2010, Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Difin, Warszawa.
 • Friedman M. i R., 2006, Wolny wybór, Wydawnictwo Aspekt, Sosnowiec.
 • Lindbeck A., 1984, Redistribution Policy and the Expansion of the Public Sector, Institute for International Economic Studies, Stockholm.
 • Mahler J., 2005, na podstawie Luxembourg Income Survey (LIS), za: Mooij de R., 2006, Reinventing the Welfare State, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Anal-ysis, The Hague.
 • Ministry of Finance Stockholm, 2000, The Long-term Survey of Swedish Economy 1999/2000.
 • OECD Economic Outlook 88 Database (http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode= EO88_INTERNET).
 • OECD Economic Outlook 93 Database (http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode =EO93_INTERNET). OECD, Government at a Glance 2009. Country Note: SWEDEN (www.oecd.org/ gov/47876590.pdf).
 • OECD, Government at Glance 2009 USA(www.oecd.org/gov/44126697.pdf), Govern-ment at Glance 2009 Sweden (www.oecd.org/gov/43926778.pdf).
 • OECD National Accounts database (www.oecd.org/statistics/nationalaccounts).
 • OECD, Provisional data from OECD database on Income Distribution and Poverty(www.oecd.org/els/social/inequality).
 • OECD Tax Database (http://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database.htm).
 • Owsiak S., 2005, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rothbard M.N., 2009, Interwencjonizm, czyli władza a rynek, Fijorr Publishing Chicago–Warszawa.
 • Stiglitz J., 2010, Freefall, PTE, Warszawa.
 • National Accounts at a Glance – 2013 edition (http://stats.oecd.org/Index.aspx?Data SetCode=NAAG_2013).
 • Sinn H., 1994, A Theory of the Welfare State, Working Paper No. 4856, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 • Stiglitz J., 2004, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tanzi V., 2006, Gospodarcza rola państwa w XXI w. Materiały i Studia, z. 204, War-szawa, luty 2006.
 • Wernik A., 2007, Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=POVERTY.
 • http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=26068.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c876fd25-404e-43b5-92e5-747bc391b11a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.