PL EN


2011 | 1 (5) | 223-234
Article title

Przegląd regulacji stanów nadzwyczajnych w przepisach Konstytucji RP

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W prawodawstwie każdego demokratycznego państwa prawnego znajdować muszą się regulacje dotyczące sytuacji nadzwyczajnych. Niezwykle istotną kwestią jest to, aby regulacje te nie naruszały praw i wolności obywateli ponad niezbędne minimum a państwo stosowało te regulacje tylko w sytuacjach wyjątkowych. Konstytucja RP przewiduje w rozdziale XI zatytułowanym „Stany nadzwyczajne” trzy rodzaje takich stanów: stan wojenny, stan wyjątkowy i stan klęski żywiołowej. Każdy z tych stanów reguluje także odrębna ustawa: o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, o stanie wyjątkowym oraz o stanie klęski żywiołowej. Polskie regulacje w tym zakresie generalnie w sposób wystarczający zabezpieczają prawa i wolności obywatelskie a także chronią państwo przed niebezpieczeństwem nadużywania władzy.
EN
In legislation of each democratic country of law have to be regulations concerned extraordinary situations. Very important think is the regulations don`t violate rights and civic liberties more than absolutely necessary and state use this regulations only in really extraordinary situations. Constitution Republic of Poland provided in IX chapter named “Extraordinary situations” three kinds of such situations: Marshall law, state of emergency and state of disaster. Each of this situations is also regulate by separated act. Polish regulations in this scope are generally enough secure rights and civic liberties and secure the state by danger abuse of authority.
Year
Issue
Pages
223-234
Physical description
Dates
published
2011-03-31
Contributors
author
  • Uniwersytet Szczeciński
References
  • Bąkowski T., Prawne formy ograniczania wolności oraz praw człowieka i obywatela w ustawie o stanie klęski żywiołowej, „Państwo i Prawo” z. 8, 2003
  • Jaskiernia J., Akty normatywne w stanach nadzwyczajnych, [w:] Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce” pod red. A. Szmyta, Warszawa 2005
  • Kierończyk P., Stany nadzwyczajne, [w] Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć, pod red. A. Szmyta, Warszawa 2010
  • Mażewski L., Bezpieczeństwo publiczne. Stany nadzwyczajne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 1918 – 2009, Toruń 2010
  • Prokop K., Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Białystok 2005
  • Smaga M., Administracja publiczna w czasie klęski żywiołowej, Kraków 2004
  • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008
  • Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Zakamycze 1999
  • Wołpiuk W. J., Państwo wobec szczególnych zagrożeń. Komentarz do wybranych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 IV 1997r., Warszawa 2002
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8779364-fd47-47e6-9d57-68aec108c5f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.