PL EN


2013 | 5(41) | 4 | 83-103
Article title

Polityka rodzinna wobec przemian demograficznych Polski końca XX i początku XXI wieku

Title variants
EN
Family Policy With Regard to Demographic Transformations of Poland of Late Twentieth and Early Twenty-First Century
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The demographic potential of Poland depends on two main processes: the ageing process of the Polish society and decline in fertility. Taking this into account, the demographic situation of contemporary Poland is described as dramatic. Therefore, it is necessary to create appropriate family policy which will prevent the negative consequences of these processes. The main aim of this article is to show the statistical data connected with these processes. The analysis will be focused only on these two issues (others are only mentioned) and it will be the basis for discussion about family policy and its actions. The article presents selected activities of Polish family policy which may reverse the negative demographic trends.
Year
Volume
Issue
4
Pages
83-103
Physical description
Contributors
 • Katedra Filozofii Społecznej, Instytut Socjologii KUL
References
 • Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, Warszawa: IPiSS 2004.
 • Ciepła B., Standardy świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej we Francji, Ekspertyza, 2010, http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/ download/Ekspertyza%20Francja.pdf
 • Kotowska I.E., Uwagi o sytuacji demograficznej Polski u progu XXI wieku, „Studia Demograficzne” 1998, nr 1.
 • Kotowska I.E., Zmiany stanu i struktury rodzin a przemiany procesów demograficznych w Polsce w latach 1988-2002, w: Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, red. D. Graniewska, Warszawa: IPiSS 2001.
 • Kotowska I.E., Sytuacja kobiet powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej macierzyństwem i opieką nad dzieckiem, w: Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy. Raport końcowy, red. J. Auleytner, Warszawa, kwiecień 2007.
 • Kubiak M., Demograficzne uwarunkowania polityki rodzinnej państwa, w: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, red. W.Muszyński, E. Sikora, Toruń: Wyd. Adam Marszałek 2008.
 • Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak” 2005.
 • Kwak A., Od i do małżeństwa i rodziny: „czas” rodziny – „czas” jednostki, w: Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, red. A. Kwak, M. Bieńko, Warszawa: Wyd. UW 2012.
 • Matysiak A., Słoczyński T., Baranowska A., Kobiety imężczyźni na rynku pracy, w: Zatrudnienie w Polsce 2008. Praca w cyklu życia, red. M. Bukowski, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 2010.
 • Postawy prokreacyjne kobiet, Komunikat CBOS, 2013. Postawy prokreacyjne Polaków, Komunikat CBOS 2010.
 • Przemiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa: konsekwencje dla lokalnych rynków pracy w Polsce, Publikacja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), styczeń 2012. „Rocznik Statystyczny GUS”, Warszawa 2012.
 • Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2010-2011, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2011.
 • Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 2010.
 • Szyszka M., Obecna i przyszłościowa polityka rodzinna w Polsce, w: Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie, red. L. Dyczewski, Lublin: Wyd. KUL 2007, s. 245-256.
 • Tablice trwania życia 1990-2012, GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_894_ PLK_HTML.htm
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c883cccb-c608-4427-9c5b-83e4fb57f2c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.