PL EN


2016 | 6(954) | 81-94
Article title

Logika kształtowania kompetencji – porównanie podejścia klasycznego i zintegrowanego

Authors
Title variants
EN
The Logic of Shaping Competencies – a Comparison of the Classical and Integrated Approaches
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wprowadzenie do systemu edukacji pojęcia efektów kształcenia spowodowało, że coraz częściej i w coraz bardziej jednoznaczny sposób temat kompetencji i ich rozwijania włączany był w sferę funkcjonowania uczelni wyższych. Odpowiedzialność uczelni za kształcenie przyszłych profesjonalnych kadr dla gospodarki rozpatrywana jest w efekcie przez pryzmat rozwoju kompetencji. Kształcenie to często odbywa się w ramach głęboko zakorzenionego trzyelementowego (wiedza, umiejętności, postawy) modelu kompetencji, który można by nazwać klasycznym. Dodatkowo model ten implementowany jest często w sposób cząstkowy i niezintegrowany. Omówiono skutki cząstkowego stosowania modelu jako podstawy rozwoju kompetencji oraz zaproponowano podejście zintegrowane jako alternatywę fragmentarycznego podejścia do rozwoju kompetencji i antidotum na zagrożenia z niego wynikające. W opracowaniu wykorzystana została metoda refleksyjnego praktyka. Przedstawiony został zintegrowany model kompetencji, który ułatwia dbanie o ich rozwój. Szczególny nacisk położono na omówienie prawidłowego ulokowania wiedzy w ogólnej strukturze kompetencji. Przeprowadzona została także dyskusja na temat praktycznych konsekwencji i zaleceń stosowania uproszczeń w modelu kompetencji w kontekście szkolnictwa wyższego.
EN
The introduction of the concept of learning outcomes to the education system has led more and more universities to adopt the idea of competencies and their development. The responsibility of universities for educating future professionals to participate in the economy has been considered through the prism of competence development. Such an approach to higher education often takes place in the context of a deeply rooted three--element (knowledge, skills, attitudes) competence model, which can be called the classic model. This model is often only partially implemented, and not integrated. The paper discusses the effects of the partial application of the model as a basis for the development of competencies. It proposes the integrated approach as an alternative and antidote to the pitfalls of a fragmented approach to competence development. The study was based on the reflective practitioner method. The paper shows how an integrated competencies model simplifies the development of those competencies. Particular emphasis is placed on the discussion of properly locating knowledge in the general competence structure. Practical implications and recommendations for the use of simplifications in a competencies model in the context of higher education are also discussed.
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki, Katedra Zarządzania, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, Poland
References
 • Argryle M. [1983], Psychology of International Behaviour, Penguin Books.
 • The Assessment of Occupational Competence. Report to the National Institute of Education [1980], ed. G.O. Klemp Jr., National Institute of Education, Washington.
 • Breckler S.J. [1984], Empirical Validation of Affect, Behavior, and Cognition as Distinct Components of Attitude, „Journal of Personality and Social Psychology”, vol. 47(6), https://doi.org/10.1037//0022-3514.47.6.1191.
 • Crites S.L. Jr., Fabrigar L.R., Petty R.E. [1994], Measuring the Affective and Cognitive Properties of Attitudes: Conceptual and Methodological Issues, „Personality and Social Psychology Bulletin”, vol. 20(6), https://doi.org/10.1177/0146167294206001.
 • Czapla T. [2010], Zintegrowany model kompetencji [w:] Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. 50 lat pracy naukowej Prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk, red. W. Błaszczyk, I. Bednarska-Wnuk, P. Kuźbik, Folia Oeconomica 234, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Czapla T. [2011], Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Czapla T. [2013], Integrated Model of Competence in the Educational Process of the Student [w:] Management Science in Transition Period in South Africa and Poland, eds. J. Teczke, N. Terblanche, International Management Foundation, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków–Stellenbosch.
 • Czapla T., Malarski M. [2005], Zarządzanie pozyskiwaniem i rozwojem wiedzy w organizacji [w:] Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, red. W. Błaszczyk, PWN, Warszawa.
 • Drew S., Bingham R. [2001], The Student Skills Guide, Gower Publishing, Aldershot.
 • Dubois D.D., Rothwell W.J. [2008], Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Helion, Gliwice.
 • Flanagan J.C. [1954], The Critical Incident Technique, „Psychological Bulletin”, vol. 51(4), https://doi.org/10.1037/h0061470.
 • Gerrig R.J., Zimbardo P.G. [2008]. Psychologia i życie, PWN, Warszawa.
 • Kopaliński W. [1983], Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • La Piere R.T. [1934], Attitudes versus Action, „Social Forces”, nr 13.
 • Matarazzo J.D. [1972], Wechsler’s Measurement and Appraisal of Adult Intelligence, 5th ed., Oxford University Press.
 • McClelland D.C. [1973], Testing for Competence Rather than for ‘Intelligence’, „American Psychologist”, vol. 28(1), https://doi.org/10.1037/h0034092.
 • McLagan P. [1989], The Models [w:] Models for HRD practice, vol. 3, American Society for Training and Development, Alexandria.
 • Nęcka E. [2007], Inteligencja [w:] Psychologia. Psychologia ogólna, red. J. Strelau, t. 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Robbins S.P., Judge T.A. [2007], Organizational Behavior, 12th ed., Pearson, Prentice Hall.
 • Schön D.A. [1983], The Reflective Practitioner, Basic Books, New York.
 • Schön D.A. [1987], Educating the Reflective Practitioner, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 • Schoonover S.C., Schoonover H., Nemerov D., Ehly C. [2000], Competency-based HR applications: Results of a Comprehensive Survey, Schoonover, Arthur Andersen, SHRM, Falmouth.
 • Spencer L.M., Spencer S.M. [1993], Competence at work, Wiley, New York.
 • Strelau J. [1997], Inteligencja człowieka, Wydawnictwo Żak, Warszawa.
 • White R.W. [1959], Motivation reconsidered: The Concept of competence, „Psychological Review”, nr 66, https://doi.org/10.1037/h0040934.
 • Zarządzanie wiedzą [2008], red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8875909-6ce8-44dc-8dbb-06038e8820f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.