PL EN


2016 | 6 (365) | 212-226
Article title

Znaczenie innowacji w turystyce narciarskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Importance of Innovations in Skiing Tourism
RU
Значение инноваций в лыжном туризме
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Cel artykułu: jest prezentacja innowacji, które pojawiały się w ostatnich trzydziestu latach w narciarstwie, identyfikacja rodzajów i źródeł innowacji występujących w turystyce narciarskiej, z podziałem na turystykę motywowaną narciarstwem alpejskim, ski touringowym i freeridowym oraz wskazanie indywidualnego i społecznego znaczenia tych innowacji. Przedmiotem rozważań są innowacje dla polskich narciarzy-turystów. W opracowaniu przedstawiono kwerendę literatury poświęconej innowacjom w turystyce i turystyce narciarskiej. Część empiryczną przygotowano na podstawie danych wtórnych, ma ona charakter koncepcyjny. Zastosowano metodę opisową, przedstawiając bogaty materiał faktograficzny z całego świata. Rezultaty: podażową stronę rynku turystyki narciarskiej charakteryzuje wprowadzanie innowacji o charakterze radykalnym. Są one wymuszane przez silną konkurencję na rynku aktywności czasu wolnego. Innowacje mają charakter produktowy, procesowy i marketingowy, w mniejszym stopniu instytucjonalny i z zakresu zarządzania (przyjmując kategoryzację A.M. Hjalager). Innowacje produktowe występują głównie w sprzęcie, ich źródłem jest popyt generowany przez sektor wyczynowy danej dyscypliny oraz oczekiwania i trendy zaznaczające się w zachowaniach określonych segmentów rynku, na przykład pokolenia Y (czynniki o charakterze pull). Istotnym źródłem innowacji produktowych i procesowych, a w dalszej kolejności także marketingowych, jest czynnik o charakterze popytowym – poszukiwanie przez narciarzy-turystów doświadczeń (nawiązując do koncepcji ekonomii doświadczeń Pine i Gilmore’a, 1998). Implikacje praktyczne: innowacje produktowe i procesowe prowadzą do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa uprawiania turystyki narciarskiej oraz podnoszenia jej atrakcyjności. Innowacje marketingowe przyczyniają się do wzrostu popularności i zakresu uprawiania turystyki narciarskiej. Implikacje społeczne: niektóre innowacje produktowe mogą mieć negatywny wpływ na jednostki czy grupy – zwiększać skłonność do ryzyka i niezdrowej rywalizacji. Innowacje produktowe również mogą wpływać na wzrost cen sprzętu, czyniąc go mniej dostępnym dla gorzej uposażonych segmentów rynku, co – pośrednio− może obniżać spójność społeczną. Kategoria artykułu: koncepcyjny.
EN
Article’s aim: to present innovations that have appeared in the recent thirty tears in skiing, to identify types and sources of innovations occurring in skiing tourism, divided into tourism motivated by alpine skiing, touring skiing and freeride one as well as to indicate the individual and social importance of these innovations. The subject matter of considerations is innovations for Polish skiers-tourists. In her study, the author presented the search query of the literature devoted to innovations in tourism and skiing tourism. The empirical part was prepared based on secondary data; it is of the conceptual nature. The author applied the descriptive method, presenting an opulent factual material from the entire world. Results: the supply side of the skiing tourism market is characterised by the introduction of innovations of the radical nature. They are forced by the strong competition in the market for leisure activity. Innovations are of the product, process and marketing nature, to a lower degree institutional and in the area of management (assuming the categorisation made by A.M. Hjalager). Product innovations take place mainly in equipment, their source is the demand generated by the competitive sector of a given discipline as well as the expectations and trends manifesting themselves in behaviours of the definite segments of the market, e.g. Generation Y (the pull-type factors). An important source of product and process innovations and, further, also marketing ones, is the factor of the demand nature – looking by skiers-tourists for experience (referring to the Pine and Gilmore’s concept of economy of experience, 1998). Practical implications: the product and process innovations lead to increasing comfort and safety of pursuance of skiing tourism and raising its attractiveness. The marketing innovations contribute to the growth of popularity and the scope of pursuance of skiing tourism. Social implications: some product innovations may have a negative impact on individuals or groups – to increase propensity to risk and ill rivalry. The product innovations may also affect the growth of prices of equipment making it less accessible for less beneficiary segments of the market, what – indirectly – may abate social cohesion. Article’s category: conceptual.
RU
Цель статьи: представить инновации, появившиеся в последние 30 лет в лыжном спорте, выявить виды и источники инноваций, выступающих в лыжном туризме, с разделением на туризм, мотивированный горнолыжным спортом, лыжными турпоходами и свободной хотьбой на лыжах, а также ука- зать личное и социальное значение этих инноваций. Предмет рассуждений– инновации для польских лыжников-туристов. В разработке представили просмотр литературы, посвященной инноваци-ям в туризме и лыжном туризме. Эмпирическую часть подготовили на основе вторичных данных и она имеет концептуальный характер. Применили описа-тельный метод, представляя богатый мировой фактографический материал. Результаты: для рынка лыжного туризма на стороне предложения харак-терен ввод инноваций радикального характера. Сильная конкуренция на рынке активности на досуге заставляет их ввод. Инновации имеют продуктовый, про- цессовый и маркетинговый характер, в меньшей степени институциональный и в области управления (принимая категоризацию A. M. Hjalager). Продукто-вые инновации выступают, в основном, в снаряжении, их источник – спрос, вызываемый сектором соревнований данного вида спорта, а также ожиданиями и трендами, проявляющими себя в поведении определенных сегментов рынка, например, поколения Y (факторы характера pull). Существенным источником продуктовых и процессовых, а в дальнейшей очередности также маркетинго-вых, инноваций является фактор спросового характера – поиск лыжниками-ту- ристами опыта (ссылаясь на концепцию экономии опыта Pine и Gilmore, 1998). Практические импликации: продуктовые и процессовые инновации ве-дут к повышению комфорта и безопасности занятия лыжным туризмом и его привлекательности. Маркетинговые инновации способствуют росту популяр-ности и области занятия лыжным туризмом. Социальные импликации: некоторые продуктовые инновации могут от-рицательно влиять на лица или группы лиц – повышать склонность к риску нездравому соперничеству. Продуктовые инновации тоже могут влиять на рост цен снаряжения, делая его меньше доступным для не имущих сегментов рынка, что – косвенно – может снижать социальную сплоченность. Категория статьи: концептуальная статья.
Year
Issue
Pages
212-226
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Bednarczyk M., Najda-Janoszka M. (red.) (2014), Innowacje w turystyce - Regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym Polski, CeDeWu, Warszawa.
 • Bessant J. (2003), High-involvement innovation: Building and sustaining competitive advantage through continuous change, Wiley, Chichester.
 • Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M. (2015), Zarządzanie innowacjami w przemyśle spotkań, C.H. Beck, Warszawa.
 • Brunner-Sperdin A., Peters M. (2004), Importance and Measurement of Entrepreneurial Quality and Processes in Tourism, “Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism”, Vol. 5, No. 1.
 • Camisón C., Monfort-Mir V.M. (2012), Measuring Innovation in Tourism from the Schumpeterian and the Dynamic-capabilities Perspectives, “Tourism Management”, Vol. 33, No. 4.
 • Chesbrough H.W. (2003), Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology, MA Havard Business School Press, Boston.
 • Clydesdale G. (2007), Ski development and strategy, “Tourism and Hospitality Planning & Development”, No. 4(1).
 • Cohen W.M., Levinthal D.A. (1990), Absorptive-capacity – a new perspective on learning and innovation, “Administrative Science Quarterly”, No. 35(1).
 • Czernek K. (2014), Innowacje w turystyce miejskiej, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, Vol. 2, No. 3.
 • Damanpour F. (1991), Organizational Innovation: A Meta Analysis of Effects of Determinants and Moderators, “Academy of Management Journal”, Vol. 34, No. 3.
 • Ellis R., Waterton C. (2005), Caught between the cartographic and the ethnographic imagination: the whereabouts of amateurs, professionals and nature in knowing biodiversity, “Environment and Planning”, No. 23.
 • Fagerberg, J. (2006), Innovation: A Guide to the Literature, (w:) Fagerberg J., Mowery D.C., Nelson R.R. (Eds.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford.
 • Flagestad A., Hope C. (2001), Strategic success in winter sports destinations: A sustainable value creation perspective, “Tourism Management”, No. 22.
 • Fuglsang L. (2008), Innovation and the creative process: Towards innovation with care, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Gallouj F., Sundbo J. (1998), Innovation in Services in Seven European Countries, Roskilde University, Roskilde.
 • Groves M. (2014), Risk perceptions, attitudes and behaviours: Perspectives on Transceiver use in Scottish mountaineering, presentations at International Adventure Conference, Sogndal, November.
 • Gupta S., Vajic M. (2000), The contextual and dialectical nature of experiences, (w:) Fitzsimmons J., Fitzsimmons M. (Eds.), New service development, Sage, Thousand Oaks.
 • Hall C.M., Williams A.M. (2008), Tourism and innovation, Routledge, London.
 • Hjalager A.M. (1997), Innovation Patterns in Sustainable Tourism. An Analytical Typology, “Tourism Management”, Vol. 18, No. 1.
 • Hjalager A.M. (2000), Tourism Destinations and the Concept of Industrial Districts, “Tourism & Hospitality Research”, Vol. 2, No. 3.
 • Hjalager A.M. (2002), Repairing Innovation Defectiveness in Tourism, “Tourism Management”, Vol. 23, No. 5.
 • Hjalager A.M. (2005), Innovation in tourism in a welfare state perspective, “Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism”, No. 5(1).
 • Hjalager A.M. (2010), A review of innovation research in tourism, “Tourism Management”, No. 31.
 • Hjalager A.M., Huijbens E., Björk, P., Nordin S., Flagestad, A., Knutsson O. (2008), Innovation systems in Nordic tourism, NICe, Oslo.
 • Jolly D., Dimanche F. (2009), Investing in Technology for Tourism Activities: Perspectives and Challenges, “Technovation”, Vol. 29, No. 9.
 • Koh K., Hatten T. (2002), The Tourism Entrepreneur: An Overlooked Player in Tourism Development Studies, “International Journal of Hospitality and Tourism Administration”, Vol. 3, No. 1.
 • Kozioł L., Karaś A. (2013), Innovativeness in tourist companies: Assessment attempt, “The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection”, Vol. 23, Iss. 2.
 • Paget E., Dimanche F., Mounet P. (2010), A tourism innovation case. An Actor-Network Approach, “Annals of Tourism Research”, Vol. 37, No. 3.
 • Pechlaner H., Fuchs M. (2002), Towards new skill requirements for destination organizations: An exploratory study, “Tourism Analysis”, No. 7.
 • Pechlaner H., Tschurtschenthaler P. (2003), Tourism policy, tourism organisations and change. Management in Alpine regions and destinations: A European perspective, “Current Issues in Tourism”, No. 6.
 • Peters M., Pikkemaat B.,(2005), Innovation in tourism, “Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism”, Vol. 6, No. 34.
 • Pikkemaat B., Weiermair K. (2003), The aesthetic (design) orientated customer in tourism: Implications for product development, (w:) Hustad T., Karlsson C. (Eds.), EIASM 10th International Product Development Management Conference, EIASM, Brussels.
 • Pine B.J., Gilmore J.H. (1998), Welcome to the experience economy, “Harvard Business Review”, Vol. 76, No. 4.
 • Richards F., Carson D. (2006), Foundations of Innovation: The Role of Local Government in the Production and Distribution of Knowledge in Regional Tourism Systems, Proceedings of the 2006 CAUTHE Conference, CAUTHE, Melbourne.
 • Roman M. (2015), Innowacyjność elementem konkurencyjności w turystyce, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, t. 26, nr 1.
 • Sørensen F. (2001), Tourism experience innovation networks, Roskilde University, Centre of Service Studies, Roskilde.
 • Sørensen F. (2007), The geographies of social networks and innovation in tourism, “Tourism Geographies”, Vol. 9, No. 1.
 • Stamboulis Y., Skayannis P. (2003), Innovation strategies and technology for experience-based tourism, “Tourism Management”, Vol. 24, No. 1.
 • Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r. (2013), GUS, Warszawa.
 • von Hippel E. (2005), Democratizing innovation, MIT Press, Cambridge.
 • Weiermair K. (2006), Product Improvement or Innovation: What is the Key to Success in Tourism?, (w:) Innovation and Growth in Tourism, OECD, Paris.
 • http://www.innotour.com/innovationCases/2012/01/igloo-accommodation/ [dostęp: 15.03.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c88e8e7f-4aac-4365-bdb2-89157a65730d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.