PL EN


2014 | 37/2014 Raport o stanie finansowym państwa 2013-2014 | 5-42
Article title

Budżet państwa i finanse publiczne w 2013 roku

Authors
Content
Title variants
EN
State Budget and Public Finance in 2013
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rok 2013 był dla polskich finansów publicznych szczególnie trudny ze względu na głęboką dekoniunkturę, prawie recesję, w I półroczu. Pogorszyły się podstawowe wskaźniki – deficyt sektora wzrósł z 3,3% PKB do 4,3%, zaś poziom państwowego długu publicznego z 52,7% PKB do 53,9% – jednak skala pogorszenia była mniejsza niż oczekiwano. Prowadzoną politykę fiskalną można uznać za zręczną i elastyczną; nie doszło do działań nadmiernie restrykcyjnych, co stworzyło korzystne warunki dla przejawiających się w II półroczu objawów ożywienia gospodarczego.
EN
The year 2013 was for Polish public finance particularly difficult due to the deep slump, almost recession, in the first half-year. There deteriorated the basic indicators: sector’s deficit grew from 3.3% of GDP to 4.3% and the level of government public debt from 52.7% of GDP to 53.9%; however, the scale of deterioration was smaller than expected. The carried out fiscal policy can be considered as clever and flexible; there were not undertaken excessively restrictive measures, what created favourable conditions for the symptoms of economic recovery in the second half-year.
References
 • „Biuletyn Statystyczny” (2014), nr 3.
 • Eurostat (2007), “Euroindicators”, No. 142.
 • Eurostat (2011), “Euroindicators”, No. 64.
 • Eurostat (2013), “Euroindicators”, No. 64.
 • Eurostat (2014a), “Euroindicators”, No. 64.
 • Eurostat (2014b), “Euroindicators”, No. 84.
 • GFS Summary Tables (2013a), No. 1, Eurostat.
 • GFS Summary Tables (2013b), No. 2, Eurostat.
 • IMF Fiscal Monitor (2014), April, IMF.
 • Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych(2014), GUS, Warszawa.
 • OECD (2014), “OECD Economic Outlook”, No. 95.
 • Program konwergencji. Aktualizacja 2013, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Program konwergencji. Aktualizacja 2014, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r.(2013), Rada Ministrów, Warszawa.
 • Strategia zarządzania długiem publicznym w latach 2014-2017 (2013), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Ustawa budżetowa na rok 2013 z 25 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 169).
 • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 (Dz.U. 2013 poz. 1212).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c899051d-2c90-48ce-9c89-b12980c97095
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.