PL EN


2020 | 1 (53) | 215-233
Article title

Wiceprezydentura w strukturze prezydenckiego systemu rządów. Przegląd rozwiązań normaty wnych w ybranych państw

Content
Title variants
EN
Vice-Presidency in the Structure of the Presidential System of Government. The Overview of Legal Regulations in Selected Countries
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Instytucja wiceprezydenta wpisana w instytucjonalne ramy najbardziej typowych sys-temów rządów (prezydencjalizm, semiprezydencjalizm, parlamentaryzm) występuje w przeszło jednej czwartej państw współczesnego świata. W przeważającej większości wiceprezydenci działają – tak jak w Stanach Zjednoczonych – w ramach systemów pre-zydenckich. Celem artykułu jest wskazanie wspólnych cech wiceprezydentów istnieją-cych w instytucjonalnym kontekście prezydencjalizmu, jak również zidentyfikowanie najbardziej znaczących różnic pomiędzy dotyczącymi ich unormowaniami konstytu-cyjnymi. Autor dochodzi do wniosku, że w niektórych przypadkach wpływ na regula-cje odnoszące się do wiceprezydentury jest wywierany w mniejszym stopniu przez samą konstrukcję prezydenckiego systemu rządów, a w większej mierze przez czynniki poza-prawne, takie jak społeczna i etniczna struktura danego państwa, a nawet bieżące po-trzeby polityczne elit rządzących.
EN
Vice presidents inscribed into the institutional frameworks of the most typical sys-tems of government (presidentialism, semi-presidentialism, parliamentarianism) ex-ist in more than a quarter of the modern world. The vast majority of them operate – as in the United States – under presidential systems. The aim of the article is to indicate common features of vice presidents existing in the institutional context of presiden-tialism as well as to identify the most significant differences between the constitution-al regulations that relate to them. The author concludes that in some cases the impact on the regulations regarding vice presidents is exerted to a lesser extent by the very ar-chitecture of the presidential system of government, and to a greater extent by non-le-gal factors such as the socio-ethnic structure of a given country and even current po-litical needs of governing elites.
Year
Issue
Pages
215-233
Physical description
Dates
published
2020-02-29
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
References
 • Akwei I., Equatorial Guinea president elevates son to Vice President, 22.06.2016, https://www.africanews.com/2016/06/22/equatorial-guinea-president-elevates-son-to-vice-president.
 • Czajowski J., System konstytucyjny Meksyku, Warszawa 2009.
 • Democracy Index 2018, the Economist Intelligence Unit, https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Democracy2018.
 • Dumo D., South Sudan’s Machar sworn in as VP, president calls for reconciliation, 26.04.2016, https://www.reuters.com/article/us-southsudan-unrest/south-sudans-machar-sworn-in-as-vp-president-calls-for-reconciliation-idUSKCN0XN1VN.
 • Florczak-Wątor M., Mikuli P., Systemy konstytucyjne Cypru i Malty, Warszawa 2009.
 • Gallas D., Michel Temer: The man who now leads Brazil, 12.05.2016, https://www.bbc.com/news/world-latin-america-36070366.
 • González Reyes M., La vicepresidencia en México, „Estudios Políticos” 2009, nr 16, http://dx.doi.org/10.22201/fcpys.24484903e.2009.0.
 • Greenidge, Sydney Allicock sworn in as Vice Presidents, 25.05.2015, https://www.inewsguyana.com/greenidge-sydney-allicock-sworn-in-as-vice-presidents/.
 • Ker-Lindsay J., Presidential Power and Authority, [w:] The Government and Politics of Cyprus,red. J. Ker-Lindsay, H. Faustmann, Bern 2009.
 • Laidler P., Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przewodnik, Kraków 2007.
 • Ławniczak A., Wielosobowe głowy państwa, „Przegląd Naukowy Disputatio” 2001, t. XII.
 • Rémy J.-P., Réforme constitutionnelle au Burundi: l’intimidation l’emporte, 21.05.2018, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/05/21/la-reforme-constitutionnelle-adoptee-au-burundi_5302435_3212.html.
 • Stawowy-Kawka I., Historyczne znaczenie Konstytucji Cypru z 1960 roku w tworzeniu państwa dwunarodowego, [w:] Konstytucjonalizm – doktryny – partie polityczne. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, red. R. Kłosowicz, B. Kosowska-Gąstoł, G.M. Kowalski, Ł. Jakubiak, Kraków 2016.
 • Sudan’s Bashir names first Darfur vice president, 14.09.2011, https://www.reuters.com/article/ozatp-sudan-darfur-idAFJOE78D02J20110914.
 • Szymanek J., Parlamentarny system rządów, [w:] Wielki słownik parlamentarny, red. J. Szymanek, Warszawa 2018.
 • Turek M., Urząd Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Analiza politologiczna, Kraków 2014.
 • Turkey referendum grants President Erdogan sweeping new powers, 16.04.2017, https://www.bbc.com/news/world-europe-39617700.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-1212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c89a15d5-0637-4e8e-b9ea-30552be8fb4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.