PL EN


2014 | 4(30) | 31-46
Article title

Mechanizm koordynacji w polityce innowacyjnej w świetle koncepcji współzarządzania wielopoziomowego (multi-level governance). Przykład województw małopolskiego i świętokrzyskiego

Content
Title variants
EN
Coordination Mechanism in the Innovation Policy – Multi-Level Governance Perspective. Cases of Malopolska Region and Świętokrzyskie Region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule zilustrowano mechanizm koordynacji wykorzystywany w polityce innowacyjnej. W tym celu przeprowadzono badanie kwestionariuszowe w województwach: małopolskim i świętokrzyskim. Prezentację wyników badań empirycznych poprzedzono odniesieniem do trzech idealnotypicznych form organizacji społeczno-gospodarczej: organizacji, rynku i sieciowych form rządzenia. Do tych ostatnich zalicza się governance (współzarządzanie)i jego odmiana – multi-level governance (współzarządzanie wielopoziomowe). Wskazano także na podstawowe zagadnienia związane z innowacyjnością, w tym rozumienie polityki innowacyjnej, systemów innowacyjnych oraz pojęć „innowacja” i „innowacyjność”. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że mechanizmem koordynacji w polityce innowacyjnej w badanych województwach jest mieszany mechanizm sieciowo-rynkowo-hierarchiczny z dominującą rolą mechanizmu sieciowego. Taki mechanizm możemy nazwać współzarządzaniem wielopoziomowym (koordynacją sieciową) sensu largo, w odróżnieniu od idealnotypicznego współzarządzania wielopoziomowego (koordynacji sieciowej) sensu stricto.
EN
This article illustrates the coordination mechanism used in the innovation policy. For this purpose, a questionnaire survey was conducted in the Małopolska Region and Świętokrzyskie Region. Presentation of the results of empirical studies is preceded by a reference to the three ideal coordination mechanisms: organization, market and networked forms of governance. The latter includes governance and its variant – a multi-level governance. The article also identifies key issues related to innovation, including the understanding of innovation policy, innovation systems. Based on these results it can be concluded that the mechanism of coordination in the innovation policy in the surveyed regions is mixed network-market-hierarchy mechanism with a dominant role of the network mechanism. Such a mechanism can be called multi-level governance in the broad sense, as opposed to ideal type – multi-level governance in the strict sense.
References
 • Ansell Ch. (2000). „The networked polity: Regional development in Western Europe”, Governance: An International Journal of Policy and Administration, t. 13, nr 3, s. 303-333.
 • Balzat M. (2006). An Economic Analysis of Innovation. Excenting the Concept of National Innovation Systems, Cheltenham-Northampton: Edward Elgar.
 • Benson J.K. (1983). „A framework for policy ana lysis”, w: D. Rogers, D. Whetten (red.), Interorganisational Coordination: Theory, Research & Implementation. Iowa: Iowa State University Press.
 • Börzel T.A. (1997). „What’s so special about policy networks? – An exploration of the concept and its usefulness in studying European governance”, European Integration online Papers (EIoP), t. 1, nr 16; http://eiop.or.at/eiop/texte/1997-016a.htm [data dostępu: 15.01.2011].
 • GUS (2012). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010. Warszawa: GUS.
 • Hausner J. (2008). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Hooghe L., Marks G. (2001). „Types of multilevel governance”, European Integration online Papers (EIoP), t 5, nr 11; http://eiop.or.at/ [data dostępu: 15.01.2011].
 • Jessop B. (2007). „Promowanie ‘dobrego rządzenia’ i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia”, Zarządzanie Publiczne, nr 2.
 • Jessop B. (2013). „The rise of governance and the risks of failure: The case of economic development”, Zarządzanie Publiczne, nr 4.
 • Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. (2008). Governance Matters VII: Governance Indicators for 1996-2007. World Bank Policy Research June 2008. Washington: World Bank.
 • Kooiman J. (2008). „(Współ)rządzenie socjopolityczne”, Zarządzanie Publiczne”, nr 3.
 • Kopyciński P. (2015). „Współzarządzanie publiczne a polityka innowacyjna” w: S. Mazur (red.), Współzarządzanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (w druku).
 • Kozłowski J. (1992). Polityka naukowa w krajach gospodarczo rozwiniętych. Geneza, ewolucja, problemy. Warszawa: KBN.
 • Kozłowski J. (2005). Budżetowe instrumenty finansowania B+R w Polsce: propozycja na lata 2005-2015. Warszawa: Instytut Społeczeństwa Wiedzy.
 • Lundvall B.A., Borras S. (2005). „Science, technology and innovation policy”, w: J. Fegerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson (red.), The Oxford Handbook of Innovation. New York: Oxford University Press.
 • Mayntz R. (1993), „Governing failures and the problem of governability: Some comments on a theoretical paradigm”, w: J. Kooiman (red.), Modern Governance. New Government-Society Interactions. London: Sage Publications.
 • Metcalfe J.S. (2000). „Science, technology and innovation policy in developing economies”, Paper prepared for the workshop on Enterprise Competitiveness and Public Policies, Barbados 22nd–25th November 1999.
 • North D.C. (2006). „Efektywność gospodarcza w czasie”, w: A. Jasińska-Kania et al. (red.), Współczesne teorie socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Nowakowska A. (2011). Regionalny wymiar procesów innowacji. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • OECD (2008). Podręcznik Oslo. Paris: OECD& EUROSTAT.
 • Powell W.W. (1990). „Neither market or hierarchy: Network forms of organization”, Research in Organizational Behavior, t. 12.
 • Schumpeter J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego, przekł. J. Grzywicka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Williamson O.E. (1998). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, przekł. J. Kropiwnicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • World Bank (1994). Governance: The World Bank’s Experience. Washington: The World Bank.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8a00b1f-fd05-4322-a80c-9b50d5dae59c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.