PL EN


2017 | 2(44) | 128-148
Article title

Znaczenie kompetencji językowych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

Title variants
EN
The significance of language competence in the European Union’s internal market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu umiejętności językowe wpływają na rozwój gospodarczy przedsiębiorstw działających na unijnym rynku wewnętrznym oraz na zatrudnialność obywateli Unii Europejskiej. Wyniki badań i analiz oraz studia przypadków wskazują na rosnącą rolę gospodarczego znaczenia wielojęzyczności. Umiejętności językowe mają duży wpływ na rozwijanie działalności gospodarczej/przedsiębiorstwa oraz uzyskanie zadowalającego zatrudnienia i rozwijanie kariery zawodowej, a bariery językowe utrudniają lub uniemożliwiają rozwijanie działalności lub kariery. Analizy wskazują także na duży rozdźwięk pomiędzy świadomością obywateli UE co do znaczenia znajomości języków obcych i rosnącym popytem rynku UE na wysokie kompetencje językowe a rzeczywistymi wskaźnikami umiejętności językowych obywateli UE. W związku z powyższym konieczne są działania uelastyczniające rynek pracy i umożliwiające pełne korzystanie z unijnej wielojęzyczności. Szczególną rolę w tym zakresie mają do odegrania instytucje unijne oraz państwa członkowskie.
EN
The aim of this article is an attempt to answer the question to what extent language skills improve the economic development of businesses operating in the EU internal market and the employability of the EU citizens. The results of research and analyses, as well as case studies indicate the growing economic importance of multilingualism. Language skills have a significant impact on the development of business activity / enterprise as well as obtaining satisfactory employment and developing one’s career in the internal market, and language barrier impede or preclude development of a business activity or career. The analyses also highlight a large gap between the awareness of the EU citizens about the importance of foreign languages and growing demand in the EU market for high linguistic competences and the actual indicators of language skills of the EU citizens. Appropriate actions aimed at full exploitation of the EU multilingualism should be undertaken mainly by the EU institutions and member states.
Year
Issue
Pages
128-148
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademii Nauk
References
 • BRITISH COUNCIL (2012), Tylko 42 proc. firm potwierdza kompetencje językowe kandydatów do pracy, http://hrstandard.pl/2012/08/16/tylko-42-proc-firm-uzywa-wiarygodnych-narzedzi-do-potwierdzania-kompetencji-jezykowych-kandydatow-do-pracy/ (30.05.2015).
 • DE QUIROS Belen Berlando (2012), Wielojęzyczne kompetencje komunikacyjne na rzecz rynku pracy – strategiczny priorytet Komisji Europejskiej, w: H. Komorowska, J. Zając (red.), Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie, Warszawa.
 • DYREKTYWA 98/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. mająca na celu ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w państwie członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych, Dz. Urz. UE, L 077 z 14.03.1998.
 • GAJDA Anastazja (2012), Wielojęzyczność Unii Europejskiej, opracowanie w ramach badań statutowych, SGH, Warszawa.
 • EUROPEJSKIE CENTRUM Rozwoju Kształcenia Zawodowego Cedefop (2013), Drogi do ożywienia gospodarczego: trzy scenariusze rozwoju sytuacji na rynku umiejętności i pracy do 2025 r., www.cedefop.europa.eu/files/9081_pl.pdf (10.06.2015).
 • HAGEN Stephen (2012), Edukacja językowa a rynek pracy, w: Hanna Komorowska, Jolanta Zając (red.), Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • KOMISJA EUROPEJSKA (2005), Nowa strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności, KOM (2005), 596, wersja ostateczna, Bruksela.
 • KOMISJA EUROPEJSKA (2006a), Kształcenie dorosłych: Nigdy nie jest za późno na naukę, KOM/2006/0614, wersja ostateczna, Bruksela.
 • KOMISJA EUROPEJSKA (2006b), ELAN: Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise, http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/documents/elan_en.pdf (09.09.2015).
 • KOMISJA EUROPEJSKA (2008a), Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie, KOM (2008), 566, wersja ostateczna, Bruksela.
 • KOMISJA EUROPEJSKA (2008b), Języki są ważne dla przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa osiągają lepsze wyniki dzięki znajomości języków. Zalecenia Forum Biznesu ds. Wielojęzyczności ustanowionego przez Komisję, http://www.observatoireplurilinguisme.eu/images/Economique_et_social/Economie_des_langues/davignon_pl.pdf (03.12.2017).
 • KOMISJA EUROPEJSKA (2010a), Eurobarometer 304, ''Employers' perception of graduate employability'', http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_304_en.pdf (16.05.2016).
 • KOMISJA EUROPEJSKA (2010b), Wyniki sondażu: dzięki unijnemu programowi „Młodzież w działaniu” rosną umiejętności językowe młodych i ich szanse na rynku pracy, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-556_pl.htm (16.05.2016).
 • KOMISJA EUROPEJSKA (2010c), EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010), 2020, wersja ostateczna, Bruksela.
 • KOMISJA EUROPEJSKA (2011), Report on Language Management Strategies and Best Practice in European SMEs: The PIMLICO Project, http://jows.pl/sites/default/files/KE_DGEAC_Pimlico-full-report_en.pdf (16.05.2016).
 • KOMISJA EUROPEJSKA (2012a), Special Eurobarometer 386: Europeans and their languages, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf (16.05.2016).
 • KOMISJA EUROPEJSKA (2012b), Final Report for the Study on Language and Translation in International Law and EU Law, Luksemburg.
 • KOMISJA EUROPEJSKA (2012c), First European Survey on Language Competences. Final Report, http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/ languages/policy/strategic-framework/documents/language-survey-final-report_en.pdf (06.01.2017)
 • KOMISJA EUROPEJSKA (2015), Languages for Jobs. Providing multilingual Communication skills for the labour market, http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/documents/languages-for-jobs-report_en.pdf (16.05.2016).
 • KOMOROWSKA Hanna, Jolanta ZAJĄC (red.) (2012), Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • MARTIKONIS Rytis (2012), Wielojęzyczność UE: niezwykła codzienność, w: Hanna Komorowska, Jolanta Zając (red.), Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • RADA EUROPEJSKA (2002), Wnioski prezydencji, posiedzenie Rady Europejskiej w Barcelonie, 15―16 marca 2002, http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/ konkluzje/barcelona200203.pdf (15.12.2016).
 • ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) nr 1/58 w sprawie określania systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Dz. Urz. 1958 17, s. 385.
 • SKORUPA-WULCZYŃSKA Aneta (2014), Podsumowanie projektu pt. Wielojęzyczność w Unii Europejskiej, Warszawa.
 • SKULIMOWSKA Magdalena, Senat RP (2013), Sprawozdanie na temat wielojęzyczności w Unii Europejskiej, nr 85/201, Warszawa.
 • WITWICKA Aneta (2011), Swoboda przedsiębiorczości, http://uniaeuropejska.org/ swoboda-przedsiębiorczosci/ (16.05.2016).
 • WRONA Adam (2014), Wynagrodzenia osób z różną znajomością języków obcych w 2013 roku, ogólnopolskie badanie wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak&Sedlak w 2013 roku, http://www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.2830 (10.06.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8ac6fdc-0eca-4f75-a607-564982c52fb6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.