PL EN


2016 | 8(44) | 2 | 21-41
Article title

Migracja zarobkowa Polaków – „przymus” czy wolny wybór w kontekście współczesności

Title variants
EN
Migration of Poles – „Coercion” or Free Choice in the Context of the Present Times
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł jest próbą analizy migracji zarobkowej Polaków w kontekście ich decyzyjności. Autor stara się ukazać owe zjawisko mobilności w dwóch wymiarach: „przymusu” i wolnego wyboru. W tym kontekście w ramach deskrypcji podejmowanego zagadnienia autor opisuje przyczyny i motywy migracji oraz opisuje aspekty wskazujące na „przymus” migracji i czynniki implikujące jej wolny wybór. Suponując, że migracja jest fenomenem współczesnych czasów, a jej exodus przyjmuje swoje kontinuum podjęta analiza wydaje się bardzo ważna, bowiem ukazuje holistyczny wymiar egzystencji jednostki w przestrzeni społecznej. Niemniej jednak próba odpowiedzi na pytanie dotyczące decyzyjności, podjęcia pracy poza granicami własnej Ojczyzny jest nader trudna. Być może odpowiedź tkwi w samych decyzjach migrantów, zważywszy na ich uwarunkowania egzystencji w społeczeństwie, ich zaradności, zapobiegliwości oraz potrzeb wynikających ze standardu życia.
EN
This article is the attempt to analyze the migration of Poles in the context of their decision-making. The author attempts to show the impact of mobility in these two dimensions: "coercion" and a free choice. In this context, the issues of descriptions undertaken, the author debates the factors indicating a "forced" migration and factors that show the free decision about migration. Assuming that migration is a phenomenon of modern times, and its exodus takes the necessity of its continuum, the undertaken analysis seems to be very important because it shows the holistic dimension of living units in the social space. Nevertheless, the attempt to answer the question concerning the decision-making of working outside of the homeland still reminds very difficult. Perhaps the answer lies in decisions of migrants – given their conditions of existence in society, their resourcefulness, thrift and the needs arising from the standard of living.
Year
Volume
Issue
2
Pages
21-41
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Benedykt XVI: Encyklika Spe salvi, 30.11.2007.
 • CBOS: Niemcy i Anglia – główne kierunki migracji zarobkowej Polaków, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/ [dostęp: 28.04.2015].
 • Danecka M.: Bezrobotni – niewykorzystane zasoby rynku pracy wobec problemów demograficznych, „Zeszyty Demograficzne” 2013, nr 1, s. 24-38.
 • Dyczewski L.: Więź miedzy pokoleniami w rodzinie, Lublin: TN KUL 2002.
 • Gizicka D., Gorbaniuk J., Szyszka M.: Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.
 • Główny Urząd Statystyczny: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów – stan w końcu grudnia 2014 r.
 • Grabowska-Lusińska I., Okólski M.: Emigracja ostatnia?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2009.
 • GUS: Mały Rocznik Statystyczny 2013.
 • Guz J.: Śmieciowy rynek pracy, http://janguz.natemat.pl [dostęp: 14.05.2015].
 • Kaczmarczyk P.: Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Warszawa: Wydawnictwo UW 2005.
 • Kindler M., Napierała J.: Wstęp, w: Migracje kobiet przypadek Polski, red. M. Kindler, J. Napierała, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010, s. 7-36.
 • Kłos B.: Migracje zarobkowe Polaków do krajów Unii Europejskiej, „Infos” 2006, nr 2, s. 2-3.
 • Kordasiewicz A.: Profesjonalizacja i personalizacja – strategie Polek pracujących w sektorze usług domowych w Neapolu, w: Migracje kobiet przypadek Polski, red. M. Kindler, J. Napierała, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010, s. 37-67.
 • Kostrzewska Z.: Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2013, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-ludnosci [archiwum], red. D. Szałtys, s. 2-3.
 • Lewis G.J.: Human Migration. A geographical perspective, London: Croom Helm Ltd. 1982.
 • Lindsay P., Norman D.: Procesy przetwarzania informacji u człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1991.
 • Lista upadłości firm 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, monitoring upadłości, Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, http://www.coig.com.pl/li [dostęp: 12.05.2015].
 • Młyński J.: Migracja zarobkowa w kontekście zmieniającej się rzeczywistości. Korzyści i zagrożenia, „Pedagogika Katolicka” 2010, nr 6, s. 197-214.
 • Młyński J., Szewczyk W.: Migracje zarobkowe Polaków, Tarnów: Biblos 2010.
 • Młyński J., Szewczyk W.: Rodzina a migracja, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2012.
 • Młyński J.: Migracje rodziców jako zjawisko społeczno-wychowawcze w kontekście uwarunkowań pedagogiki dzieci, „Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej” 2012, nr 4, s. 67-92.
 • Młyński J., Szewczyk W.: Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej. Badania i analizy, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2012.
 • Napierała J.: Niewidzialne pracownice? – przypadek migrantek z polski na rynek pracy w Oslo, w: Migracje kobiet przypadek Polski, red. M. Kindler, J. Napierała, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010, s. 114-134.
 • Niedźwiedzki D.: Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2010.
 • Sprawozdanie z GIP z działalności PIP 2010, 2011, w: Umowa śmieciowa. Statystyka zjawiska w Polsce, http://pl.wikipedia.org [dostęp: 14.05.2015].
 • Szewczyk W.: Sekrety mocnych rodzin a dylematy rozłąki migracyjnej, w: Rodzina a migracja, red. J. Młyński, W. Szewczyk, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2012, s. 45-46.
 • Śledzianowski J., Bębas S.: Blaski i cienie współczesnej rodziny polskiej, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2013.
 • Weber M.: Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2002.
 • White A.: Migracja Polek z dziećmi do Wielkiej Brytanii jako strategia życiowa, w: Migracje kobiet przypadek Polski, red. M. Kindler, J. Napierała, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010, s. 69-87.
 • Wojaczek K.: Więź małżeńska w sytuacji rozłąki z przyczyn ekonomicznych, Opole: Wydawnictwo UO 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8bc8076-5897-45a9-8f33-7a9c365d6a13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.