PL EN


2016 | 9 | 184-206
Article title

UWARUNKOWANIA ROZWOJU ORAZ FORMY WIELOFUNKCYJNEGO ROLNICTWA NA OBSZARACH WIEJSKICH PODMIEJSKICH

Authors
Content
Title variants
EN
CONDITIONS OF DEVELOPMENT AND FORMS OF MULTIFUNCTIONAL AGRICULTURE IN RURAL SUBURBAN AREAS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano oceny wybranych cech charakteryzujących uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa na obszarach wiejskich podmiejskich w regionie południowo-wschodniej Polski, gdzie zlokalizowane są badane gospodarstwa rolne. Ponadto zaprezentowano dodatkowe formy działalności wielofunkcyjnej rolników prowadzących oprócz gospodarstwa rolnego także pozarolniczą działalność gospodarczą na tych terenach. Materiał empiryczny artykułu stanowią dane pierwotne oraz wtórne. Pierwotny materiał pozyskano w drodze badań ankietowych gospodarstw rolnych (wywiad z kwestionariuszem z rolnikami), zaś materiał wtórny stanowią przede wszystkim dane z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Przeprowadzone badania wykazały, że obszary wiejskie podmiejskie odznaczają się korzystnymi uwarunkowaniami dla rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa, w tym zwłaszcza demograficznymi. W związku z tym dobrze rozwinięta jest na tych terenach pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona przez rolników, którzy zwykle realizują jeszcze inne dodatkowe formy działalności wielofunkcyjnej, przy czym najczęściej są to działania restrukturyzacyjne. Dodać należy, iż dotyczy to zwłaszcza obszarów wiejskich sąsiadujących z większymi miastami.
EN
The paper makes an assessment of selected development characteristics of multifunctional agriculture typical for rural suburban areas in the South-East of Poland following a sample of farming households in the region. Moreover, it presents supplementary forms of multifunctional activities of farmers who also resort to nonfarming economic enterprise besides regular farming households in the region. Empirically, the paper is based on primary and secondary data. The primary data derives from the findings of survey carried out among farmers (interview with a questionnaire), whereas the secondary data comes from the Central Statistical Office of Poland. The analysis of development patterns among the farming households prove that the rural suburban areas provide favorable conditions, particularly demographic ones, for development of multifunctional agriculture. Hence, presence of abundant forms of nonfarming economic activities are characteristic for these areas; farmers regularly undertake supplementary forms of multifunctional agriculture, most often related to restructuring their households. This pattern of development is typical of the rural areas in the vicinity of large cities.
Contributors
 • Wydział Ekonomii, Katedra Polityki Gospodarczej Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Adamowicz M., Wielofunkcyjność rolnictwa jako podstawa przewartościowań w polityce rolnej, „Wieś i Rolnictwo” 2004, nr 4 (125).
 • Bański J., Współczesne i przyszłe zmiany w strukturze przestrzennej obszarów wiejskich – wybrane zagadnienia, [w:] Górz B., Guzik C. (red.), Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi, IGiPZ PAN, Warszawa 2003.
 • Bański J., Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi, „Studia Obszarów Wiejskich”, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa 2005.
 • Baran E., Wiejskie obszary depopulacji w Polsce. Przykład Polski Południowo-Wschodniej, [w:] Kamińska W., Heffner K., Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność. Migracje. Nowe wizje rozwoju, STUDIA KPZK PAN, Tom CXXXIII, Warszawa 2011.
 • Czarnecki A., Rola urbanizacji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa 2009.
 • Czudec A., Rola infrastruktury w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Czudec A., Ślusarz G. (red.), Regionalne uwarunkowania rozwoju wiejskich obszarów przygranicznych Polski i Ukrainy, Uniwersytet Rzeszowski, Państwowy Uniwersytet Rolniczy we Lwowie-Dublanach, Rzeszów 2003.
 • Czudec A., Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria: Monografie i Opracowania nr 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.
 • Duczkowska-Małysz K., Duczkowska-Piasecka M., Cechy i formy przedsiębiorczości rodzinnej na obszarach wiejskich, [w:] Sobiecki R. (red.), Przedsiębiorstwo rodzinne w gospodarce globalnej, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2014.
 • Durand G., Huylenbroeck G. van, Multifunctionality and rural development: a general framework, [w:] Huylenbroeck van G., Durand G., Multifunctional Agriculture: A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development, Ashgate Publishing Company, Hampshire 2003.
 • Frenkel I., Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia sytuacji demograficznej, [w:] Rosner A. (red.), Typologia wiejskich obszarów problemowych, IRWiR PAN, Warszawa 1999.
 • Gałązka A., Zróżnicowania społeczno-gospodarcze a rozwój infrastruktury komunalnej na obszarach wiejskich, [w:] Stasiak A. (red.),Wpływ zróżnicowań regionalnych na możliwości przekształceń wsi polskiej, Biuletyn KPZK PAN, z. 188, Warszawa 1999.
 • Grosse T., Hardt Ł., Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi, „Pro Oeconomica” Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych, Warszawa 2011.
 • Heffner K., Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje-Uwarunkowania-Zależności-Czynniki-Skutki. Badania zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Rosner A. (red.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWiR PAN, Warszawa 2007.
 • Heffner K., Problemy zagospodarowania przestrzeni wiejskiej, [w:] Nurzyńska I., Drygas M. (red.), Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki, IRWiR PAN, Warszawa 2011.
 • Huylenbroeck G. van, Vandermeulen V., Mettepenningen E., Verspecht A., Multifunctionality of Agriculture: A Review of Definitions, Evidence and Institutions, „Living Reviews in Landscape Research” 2007, nr 3.
 • Informacja o stanie infrastruktury technicznej wsi – raport roczny 2009, MRiRW, Warszawa 2010.
 • Jarosiński K., Urządzenia infrastruktury komunalnej jako podstawowy czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery, SGH, Warszawa 2011.
 • Kamińska W., Urbanizacja obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, IG UJK, Kielce 2010.
 • Kapusta F., Gmina jako mikroregion przedsiębiorczości na przykładzie Kobierzyc, [w:] Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój terenów wiejskich, AR w Krakowie Wydział Ekonomii w Rzeszowie, Rzeszów-Trzcinica 1997.
 • Kłodziński M., Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW, Warszawa 1999.
 • Kłodziński M., Dywersyfikacja gospodarki ważnym celem polityki wiejskiej, [w:] Drygas M., Zawalińska K. (red.), Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa 2012.
 • Kołodziejczyk D., Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich, [w:] Rydz E., Rudnicki R. (red.), Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej, IGiPZ PAN, Warszawa 2009.
 • Kołodziejczyk D., Rozwój infrastruktury a cechy wiejskich społeczności lokalnych w latach 2005–2011, IERiGŻ-PIB w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Łapińska A., Przedsiębiorczość jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, „Roczniki Naukowe SERiA” 2008, Tom X, Zeszyt 2.
 • Łysoń P., Obszary wiejskie w kontekście planowania przestrzennego i strategicznego, [w:] Kamińska W., Heffner K. (red.), Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność. Migracje. Nowe wizje rozwoju, STUDIA KPZK PAN, Tom CXXXIII, Warszawa 2011. Maurel M.-C, Jaką rolę ma odgrywać rolnictwo w społeczeństwie europejskim?, „Wieś i Rolnictwo” 2005, nr 1 (126).
 • Michna W., Założenia do polityki regionalnej państwa w sferze rolnictwa i obszarów wiejskich w pierwszej dekadzie XXI wieku, „Roczniki Naukowe SERiA” 1999, Tom 1, Zeszyt 1.
 • Neuwirth J., Wagner K. (red.), Multifunctional Territories: Importance of Rural Areas beyond Food Production, Rural areas and development, vol. 6, European Rural Development Network, Warsaw 2009.
 • Niemczyk J., Niemczyk J., Europejski model rolnictwa a tendencje globalizacyjne w sektorze rolno-żywnościowym, „Wieś i Rolnictwo” 2001, nr 3 (112).
 • Oostindie H., Renting H., Multifunctionality of activities, plurality of identities and new institutional arrangements, Wageningen University, Wageningen 2005.
 • Pięcek B., Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia infrastruktury, [w:] Rosner A. (red.), Typologia wiejskich obszarów problemowych, IRWiR PAN, Warszawa 1999.
 • Rosner A., Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich a pożądane kierunki ich rozwoju, [w:] Kamińska W., Heffner K. (red.), Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność. Migracje. Nowe wizje rozwoju, STUDIA KPZK PAN, Tom CXXXIII, Warszawa 2011.
 • Wilkin J., Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] Kłodziński M. (red.), Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014–2020, IRWiR PAN, Warszawa 2008.
 • Wilkin J., Obszary wiejskie w warunkach dynamizacji zmian strukturalnych, Ekspertyza wykonana na zlecenie MRR, Warszawa 2008.
 • Wilkin J., Wielofunkcyjność rolnictwa – nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie, [w:] Wilkin J. (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa 2010.
 • Zając D., Znaczenie pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w procesie rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria: Monografie i Opracowania nr 17, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.
 • Zarębski M., Bariery i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (na przykładzie regionu konińskiego), UMK w Toruniu, Toruń 2002.
 • Zioło Z., Uwarunkowania procesu kształtowania obszarów wiejskich, [w:] Kamińska W., Heffner K. (red.), Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji, STUDIA KPZK PAN, Tom CXXXVIII, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899−9573
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8c0a5ae-7020-4773-9804-06845db9b013
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.