PL EN


2018 | 4 | 113-129
Article title

The Personal Qualities of the Teacher-Philologist as a Factor of Professional Self-Realization

Content
Title variants
UK
Особистісні якості викладача-філолога як чинник фахової самореалізації
Languages of publication
UK
Abstracts
EN
The article deals with personal qualities and abilities of teacher-philologist, particularly with the ones necessary for successful professional activity in both higher and general secondary educational institutions. Purpose: Based on the analysis of scientific literature concerning the significant professional characteristics of a philologist, as well as the pedagogical context of his activity, the aim of the article is to find out features of emotional substructure within the structure of pedagogical abilities, individual factors of the implementation of the communicative approach in the study of foreign languages. Besides, to consider conditions of effective specialist’s self-realization, as well as focus attention on the psychological qualities of the teacher of literature, which determine the high level of interpretive consciousness formation; on competencies which are important from the point of view of professional activity psychology. Methods: During the research, methods of developmental teaching, methods of analysis, synthesis, comparison, connection, quantitative and qualitative analysis, test and other methods were used. Conclusions: The professional orientation of an individual determines success of self-realization, motivates fruitful activity, orientates to the new goals that arise in the process of this activity, and raises satisfaction from work on the specialty to a high level. The professional personality of teacher-philologist contains a complex of moral-volitional, emotional, intellectual, creative, aesthetic, socio-cultural, communicative qualities; communicative information, cognitive and emotional skills. The effectiveness of the study of psychological features of the professional development in a teacher-philologist directly depends on the analysis of factors common to teachers of higher education, as well as specific, purely professional ones.
Year
Issue
4
Pages
113-129
Physical description
Dates
published
2018-03-01
Contributors
 • National Pedagogical Dragomanov University
References
 • Akhatova, Z. (2007). Professyonal'no vazhnye lychnostnye kachestva uchytelya-fyloloha. Vestnyk Bashkyrskoho unyversyteta. (In Russian).
 • Bakyrov, A. (2001). Kontrolyruyushchaya deyatel'nost' y samokontrol' uchytelya v uslovyyakh ynnovatsyonnoy shkoly (The abstract of PhD Thesis). Kazan'. (In Russian).
 • Estetyka: Pidruchnyk. (2010). Ed. L.T. Levchuk. Kyiv. Tsentr uchbovoyi literatury. (In Ukrainian).
 • Kan-Kalyk, V. (1998). Psykholoho-pedahohycheskne osnovy prepodavanyya lyteratury v shkole. Moscow. (In Russian).
 • Klymov, E. (2004). Psykholohyya professyonal'noho samoopredelenyya. Moscow: Yzdatel'skyy tsentr "Akademyya". (In Russian).
 • Kucherenko, N. (2010). Formy y metody formuvannya profesiyno-pedahohichnykh yakostey maybutn'oho vykladacha inozemnykh mov VNZ. Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchiy i zahal'noosvitniy shkoli. Zaporizhzhya, Vol. 8, pp. 276-282. (In Ukrainian).
 • Kuz'myna, N. (1967). Ocherky psykholohyy truda uchytelya: psykholohycheskaya struktura deyatel'nosty uchytelya y formyrovanye eho lychnosty. Leningrad: Yzdatelstvo Lenynhradskoho unyversyteta. (In Russian).
 • Kuz'myna, N. (1970). Problemy professyonal'noy podhotovky spetsyalystov v vuzakh. Leningrad. (In Russian).
 • Kyryllyna, Y. (1984). Vlyyanye lychnosty uchytelya-slovesnyka na formyrovanye y razvytye ynteresa uchashchykhsya k lyterature kak uchebnomu predmetu. (The abstract of PhD Thesis). 16 p. (In Russian).
 • Lykhachev, D. (1989). Zametky y nablyudenyya: yz zapysnykh knyzhek raznykh let. Leningrad, Sovetskyy pysatel'. (In Russian).
 • Matviychuk, T. (2009). Psykholohichni osoblyvosti rozvytku pedahohichnykh zdibnostey vykladachiv vyshchoho navchal'noho zakladu. (The abstract of PhD Thesis). Khmel'nyts'kyy. (In Ukrainian).
 • Mykhaylychenko, N. (2015). Estetyka usnoho movlennya ta profesiyna kompetentnist' pedahoha-filoloha. L'viv: Vydavnytstvo L'vivs'koho natsional'noho universytetu imeni Ivana Franka, Vol. 6, pp. 128-133. (In Ukrainian).
 • Mykheeva, T. (2015). Razvytye professyonal'noy kompetentnosty uchytelya-slovesnyka polyetnycheskoy shkoly v postdyplomnom obrazovanyy. (The abstract of PhD Thesis). Moscow: Moskovskyy pedahohycheskyy hosudarstvennyj unyversytet. (In Russian).
 • Noymann, E. (1998). Proyskhozhdenye y razvytye soznanyya. Moscow, Refl-buk, Vakler. (In Russian).
 • Partyko, T. (2008). Zahal'na psykholohiya. Kyiv: Vydavnychyy Dim „In Yure”. (In Ukrainian).
 • Pisots'ka, O. (2011). Pedahohichni tekhnolohiyi dialohichnoyi vzayemodiyi vykladachiv i studentiv. Visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu bezpeky zhyttyediyal'nosti, L'viv, pp. 198-201. (In Ukrainian).
 • Popova, E. (1996). Psykholoho-pedahohycheskaya kompetentnost' uchytelya kak uslovye povyshenyya pedahohycheskoy kul'tury. (The abstract of PhD Thesis). Rostov-na-Donu. (In Russian).
 • Psykholohiya vplyvu (2011). Ed. S. Zavyetnyy et al., Kharkiv. (In Ukrainian).
 • Pyvovarchuk, T. (2013). Model' komunikatyvnykh zdibnostey studenta-filoloha. Zbirnyk naukovykh prats' RDHU „Psykholohiya: real'nist' i perspektyvy”, Rivne, pp. 101-103. (In Ukrainian).
 • Raven, Dzh. (2002). Kompetentnost' v sovremennom obshchestve: vyyavlenye, razvytye y realyzatsyya. Moscow: Kohyto-Tsentr. (In Russian).
 • Tokman', H. (2012). Metodyka ukrayins'koyi literatury v seredniy shkoli, Kyiv: Akademiya. (In Ukrainian).
 • Vvedenskyy, V. Modelyrovanye professyonal'noy kompetentnosty pedahoha. Pedahohyka, pp. 72-94. (In Russian).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8c535bc-9305-49c7-a0c0-5eaf62b74076
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.